Haku

FINE-005117

Tulosta

Asianumero: FINE-005117 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.11.2017

Tuottamus. Veden tulviminen kylpyhuoneesta muihin huoneisiin. Lemmikkieläimen aiheuttama vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli vahinkoilmoituksen mukaan huomannut 10.6.2017 klo 7, että vettä oli päässyt kylpyhuoneesta muihin huoneisiin lattiakaivon tukkeuduttua. Lattiakaivosta löytyi kissanhiekkalapio ja paakkuuntunutta kissanhiekkaa, jotka poistettiin kaivosta välittömästi, minkä jälkeen kaivo alkoi jälleen vetää. Kaivon tukkeutuminen on A:n mukaan mitä ilmeisimmin aiheutunut hänen vuoden ikäisen poikansa leikkien seurauksena. Pesutilassa on ammehana, joka on lähellä pesualtaan reunaa ja on avattavissa, kun kissat kävelevät altaan reunalla yöllä. A on hakenut korvausta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta vastuuvakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksissään, ettei vahinko ole aiheutunut lapsen leikkien seurauksena vaan siitä syystä, että kissat olivat yön aikana avanneet hanan. Pelkkä kissan omistaminen ei aiheuta korvausvastuuta kissan aiheuttamasta vahingosta. Vastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Kissojen valvomatta jättäminen yöllä ei osoita huolimattomuutta vakuutetun toiminnassa.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö on lausunut valituksessaan, että vahinko tulisi korvata, koska vahingon välttämätön syy on lattiakaivon tukkeutuminen. Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka aiheuttaa vakuutettu lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksessä lausuttuun.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutetulle mahdollisuuden antaa lausuma asiassa. Vakuutetulla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutetun tuottamuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1.2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan lisäksi vahinko, jonka aiheuttaa vakuutettu lapsi, jota vahingon sattuessa ei ikänsä puolesta ole pidettävä korvausvelvollisena. Vahinko korvataan siinä laajuudessa kuin sen olisi aiheuttanut lapsi, joka on saavuttanut korvausvelvollisuuden syntymistä edellyttävän alimman iän.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että kissat olivat aukaisseet hanan yöllä. Osapuolten kesken on riitaa siitä, mitä tapahtumaa on pidettävä vahingon välttämättömänä syynä. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei se seikka, että lattiakaivossa oli lapsen sinne kuljettamaa hiekkaa ja lapio, olisi aiheuttanut vahinkoa ilman veden valumista yöllä ilman valvontaa.

Lautakunta toteaa, ettei pelkkä kissan omistaminen aiheuta korvausvastuuta sen aiheuttamasta vahingosta. Vastuun syntyminen edellyttää kissanomistajan tuottamusta, jolla tarkoitetaan huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai muuta moitittavaa menettelyä. Korvauksen vaatijalla on näyttövelvollisuus tuottamuksesta.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että kissat olisivat aikaisemmin avanneet hanoja ja että A:n olisi tämän perusteella tullut rajoittaa kissojen liikkumista asunnossa. Kylpyhuoneesta otetun valokuvan perusteella suihkun hana ei ollut myöskään niin lähellä käsienpesuallasta, että A:n olisi tullut mieltää, että kissat voivat avata hanan. Koska vahinko ei näin ollen ole aiheutunut A:n tuottamuksesta, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi  

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia