Haku

FINE-005115

Tulosta

Asianumero: FINE-005115 (2018)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.06.2018

Avbrottsförsäkring. Vattenskada på företagets lösöre och lokaler. Tilltäppt golvbrunn. Orsakades vattenskadan av en händelse som skulle ha ersatts från den till avbrottsförsäkringen anslutna egendomsförsäkringen?

Uppgifter om händelseförloppet

I försäkringstagaren W Ab:s lokaler upptäcktes 8.4.2017 en vattenskada som medförde avbrott i företagets verksamhet. Enligt en besiktningsrapport 21.4.2017 var avloppet från golvbrunnen i duschhörnet i lägenheten ovanför stockat, vilket ledde till att duschvatten rann under badrumströskeln, in i konstruktionerna och vidare in i W Ab:s lokaler i nedre våningen. Lägenhetens golvkonstruktioner skadades på en yta av cirka 2 kvadratmeter, och det skadade området i W Ab:s lokaler upptog cirka 20 kvadratmeter. Enligt rapporten uppfyllde vattenisoleringen i badrummet inte gällande våtrumsnorm, eftersom den inte hade vikts upp mot tröskeln.

W Ab har sökt ersättning för skadorna och verksamhetsavbrottet från sin företagsförsäkring. Försäkringsbolaget har genom sitt ersättningsbeslut 2.5.2017 vägrat att ersätta skadan. Sakskadan i fråga ersattes inte från läckageförsäkringen, eftersom skadan berodde på bristfällig vattenisolering och byggnadsfel. Också för företagsavbrottsförsäkringens del var det en förutsättning för att ersättning skulle kunna betalas ut att orsaken till verksamhetsavbrottet är en sakskada som ersätts med stöd av företagsskyddsavtalet.

Kundens klagomål

W Ab har bett nämnden ge en beslutsrekommendation om rätten till ersättning för skadan och yrkat på 9 912,64 euro i ersättning. W Ab har konstaterat sig vara oskyldigt till skadan. Vattnet skadade också företagets lösöre, och skadan förorsakade utöver verksamhetsavbrottet kostnader för torkning, reparation och städning.

I en kompletterande skrivelse 15.9.2017 har W Ab anfört att skadan orsakades av att avloppet var stockat. Den stora mängden vatten skulle ha runnit över vilken tröskel som helst, så samma skador skulle ha uppstått eftersom det inte fanns någon vattenisolering i hallen eller något annat rum. W Ab har gällande egendomsförsäkring mot bl.a. läckage, och skadan var plötslig och oförutsedd.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har anfört att det inte finns skäl att ändra ersättningsbeslutet. Försäkringsbolaget har åberopat villkoren för W Ab:s läckageförsäkring och företagsavbrottsförsäkring.

Från läckageförsäkringen ersätts en plötslig och oförutsedd sakskada på en försäkrad egendom när skadan är en direkt följd av att vätska, ånga eller gas strömmat ut plötsligt, oförutsett och direkt ur ett rörnät som gått sönder eller som är ur funktion. Från försäkringen ersätts inte bl.a. skador som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens rörgenomföringar eller fogar, och inte heller skador på försäkrad egendom till följd av planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller installationsfel eller till följd av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller till följd av arbetsfel som gjorts vid hantering av den försäkrade egendomen. En förutsättning för att ersättning ska betalas från avbrottsförsäkringen är att sakskadan på byggnaden ersätts eller hade ersatts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen om byggnaden skulle ha försäkrats med en egendomsförsäkring.

Enligt besiktningsrapporten var det fråga om en vattenisoleringsläcka där vatten hade runnit under tröskeln; det var fråga om bristfällig vattenisolering och byggnadsfel. Vattnet som orsakade skadan strömmade inte oförutsett, plötsligt och direkt ur ett rörnät som gått sönder eller som varit ur funktion eller ur någon annan i försäkringsvillkoren nämnd behållare, tvättställ eller bruks-anordning eller ur en fog mellan dessa. Därför ersattes skadan på W Ab:s lös-öre inte från försäkringen. En förutsättning för att betala ut ersättning från avbrottsförsäkringen är att orsaken till avbrottet i affärsverksamheten är en sakskada som ersätts från företagsförsäkringen. Eftersom detta inte var fallet kunde ersättning inte heller betalas från W Ab:s företagsavbrottsförsäkring.

I ett tilläggsbemötande 5.10.2017  har försäkringsbolaget anfört att golvbrunnen varit stockad, enligt besiktningsrapporten. Eftersom golvbrunnen varit stockad var det inte heller fråga om att rörnätet gått sönder eller varit ur funktion. Därför skulle ersättning inte betalas för skadan på W Ab:s lösöre.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I fallet är det fråga om huruvida den vattenskada som 8.4.2017 drabbade W Ab:s lokaler och lösöre orsakades av någon faktor som ingick i den läckage-försäkring som hörde till W Ab:s företagsförsäkring och huruvida skadan därmed berättigar till ersättning också från W Ab:s gällande företagsavbrotts-försäkring.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 1 i de från och med 1.11.2013 tillämpliga försäkringsvillkoren för W Ab:s gällande läckageförsäkring ersätter försäkringen en plötslig och oförutsedd sakskada på en försäkrad egendom när skadan är en

direkt följd av att vätska, ånga eller gas strömmat ut plötsligt, oförutsett och direkt ur

 • ett rörnät som gått sönder eller är ur funktion
 • en behållare som är fast ansluten till rörnätet eller ur en fog mellan dessa
 • ett fast tvättställ som anslutits till rörnätet eller ur en fog mellan dessa
 • en bruksanordning som är fast ansluten till rörnätet eller med en godkänd trycktålig slanganslutning, eller ur en fog mellan dessa.

Om läckaget som beskrivs ovan har skadat den försäkrade byggnaden, ersätter försäkringen också nödvändiga kostnader för att öppna och tillsluta konstruktioner samt schaktnings- och fyllningskostnader i samband med reparationen av byggnadsskadan.

Enligt begränsningarna i punkt 2 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte

...

 • en skada som orsakats av att vätska läckt in i konstruktioner genom vattenisoleringen eller genom vattenisoleringens rörgenomföringar eller fogar
  ...
  • en skada som orsakats en försäkrad egendom på grund av ett planerings-, tillverknings-, material-, byggnads- eller installationsfel eller på grund av byggande som strider mot byggbestämmelser, -anvisningar eller god byggnadssed eller av ett arbetsfel som gjorts vid hanteringen av den försäkrade egendomen.

 

Enligt punkt 1.1 i de från och med 1.11.2013 tillämpliga försäkringsvillkoren för W Ab:s gällande egendomsavbrottsförsäkring ersätts från försäkringen avbrott i affärsverksamheten som är en direkt följd av en sakskada som inträffat på försäkringstagarens fasta verksamhetsställe (försäkringsplats med adress), som anges i försäkringsbrevet, och som skadat följande som används i den försäkrade affärsverksamheten:

 • en lokal i byggnaden
 • byggnaden där en sådan lokal finns
 • det avbrottsförsäkrade lösöre som försäkringstagaren äger eller enligt ett finansavtal innehar.

 

Förutsättningen för avbrottsersättning är dessutom att

  • sakskadan på byggnaden ersätts eller hade ersatts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen om byggnaden skulle ha försäkrats med en egendomsförsäkring
  • sakskadan på lösöret ersätts enligt de egendomsförsäkringsvillkor som anslutits till avbrottsförsäkringen...

 

Bedömning

Enligt den 21.4.2017 daterade rapport över skadegranskningen 12.4.2017 som nämnden har tillgång till hade vattnet runnit in i W Ab:s lokaler i samband med att avloppet i lägenheten ovanför hade stockat. Det tilltäppta stället fanns i golvbrunnsavloppet i duschhörnet i lägenhetens badrum. Följden var att vattnet kommit åt att rinna under badrumströskeln och vidare in i konstruktionerna, därifrån det rann in i W Ab:s lokaler. Enligt besiktningsrapporten fanns det inget vattenisoleringsuppvik mot tröskeln i badrumsgolvet, därför uppfyllde badrummets vattenisolering inte gällande våtrumsnorm.

Försäkringsbolaget har avslagit W Ab:s ersättningsanspråk med hänvisning till att skadan orsakats av bristfällig vattenisolering och byggnadsfel, vilka inte hör till läckageförsäkringens ersättningskrets. Enligt försäkringsbolaget var det inte heller fråga om en skada som berodde på att rörnätet gått sönder eller varit ur funktion och som ska ersättas enligt försäkringsvillkoren.

Nämnden konstaterar att det i ärendet inte har lagts fram någon närmare redogörelse för orsakerna till stoppet i avloppet och översvämningen. Eftersom det på basis av den utredning som erhållits ändå var fråga om att avloppet som började i golvbrunnen hade stockats och avloppsvatten därför hade strömmat in i huskonstruktionerna, något som försäkringsbolaget inte har bestridit, anser nämnden att det varit fråga om en skada som avses i punkt 1 i försäkringsvillkoren för läckageförsäkring, dvs. en skada som orsakats av att rörnätet varit ur funktion. Avloppet fungerade inte efter att det hade stockats, alltså ledde det inte bort vatten från duschhörnet så som avsetts. I stället kom vattnet åt att stiga, och från golvet letade det in sig under tröskeln och vidare in i konstruktionerna.

Enligt besiktningsrapporten fanns det inget uppvik av isoleringsmaterial mot badrumströskeln, och denna omständighet stred mot gällande våtrumsnorm. I rapporten nämns inte tröskelns höjd, men av de i rapporten ingående fotografierna att döma var tröskeln låg. W Ab:s lokaler som befinner sig under lägenheten fuktskadades över en stor yta och enligt vad W Ab uppgett skadades också möbler och omsättningstillgångar som tillhörde företaget, så mängden vatten som runnit in i konstruktionerna har varit avsevärd. Därför anser nämnden att det är uppenbart att vatten i samband med stoppet i avloppet skulle ha kommit åt att rinna in i konstruktionerna över badrumströskeln även om vattenisoleringen hade genomförts som sig bör.

Nämnden anser därmed att det utifrån de uppgifter som erhållits i ärendet inte har utretts att skadan på W Ab:s lokaler i väsentlig grad skulle ha orsakats av att vattenisoleringen vid badrumströskeln var bristfällig. Det är följaktligen fråga om ett ersättningsgillt skadefall som är förenligt med villkoren i W Ab:s läckageförsäkring och egendomsavbrottsförsäkring.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ersätter W Ab för skadorna i en omfattning som är förenlig med villkoren för läckageförsäkring och egendomsavbrottsförsäkring.

Vid en omröstning om beslutsrekommendationen föll rösterna 5–1. Medlemmarna Jaakkola, Makkula, Paloranta, Sarpakunnas och Sjögren deltog i avgivandet av beslutsrekommendationen. Ordförande Raulos avvikande mening medföljer som bilaga.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Raulos
Sekreterare Isokoski

Utlåtande av medlem som är av avvikande mening

Ordförande Raulos:

Vattenskadan uppkom när duschvattnen i duschhörnan i en lägenhet på grund av att avloppet stockats eller dragit dåligt kommit åt att stiga på duschrumsgolvet och trängt in i huskonstruktionerna genom en springa mellan vatten-isoleringen och tröskeln. Vattenisoleringen var från år 2002 och uppfyllde inte gällande våtrumsnormer, eftersom det borde ha funnits ett uppvik mot tröskeln. Enligt ett utlåtande av den ingenjörsbyrå som utförde skadegranskningen hade vattnet uttryckligen runnit under tröskeln, inte över den. För detta talar vattenskadans spridningsbild och den omständigheten att det inte ens hävdats att användningen av duschhörnan varit såtillvida onormal att det skulle kunna vara fråga om en sådan översvämning med en enda gång som utan hinder av tillbörlig vattenisolering skulle ha stigit över tröskeln och nått in i andra utrymmen. På nämnda grunder anser jag, alldeles som försäkringsbolaget, att de uppkomna skadorna inte bör ersättas på grundval av punkt 2 i försäkringsvillkoren för läckageförsäkring.

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia