Haku

FINE-005022

Tulosta

Asianumero: FINE-005022 (2017)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2017

Auton omilla avaimilla tehty anastus. Korvauspäätöksen kohtuuttomuus.

Tapahtumatiedot

A oli ilmoittanut, että hänen ajoneuvonsa varastettiin Venäjällä 22.4.2017. A:n mukaan auton avaimet varastettiin hänen taskustaan kello 236. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

A on kertonut vakuutustutkijalle jättäneensä auton viipurilaisen hotellin vartioidulle parkkipaikalle lukittuna. A oli säilyttänyt avaimia takin oikeanpuoleisessa rintataskussa. A oli illan aikana mm. saunonut erään suomalaismiehen kanssa ja nauttinut alkoholia. A oli kertonut nukkuneensa loppuyön erään hotellin aulassa. Kun A palasi omaan hotelliinsa seuraavana päivänä noin kello 8-9, hän huomasi että avaimet olivat kadonneet taskusta yön aikana. A epäili, että avaimet oli varastettu hotellin tupakkapaikalla. A:lla ei ollut riitaa kenenkään kanssa eikä keskustelussa käynyt ilmi mitään ryöstöön viittaavaa.

Auto oli aamulla vielä parkkipaikalla. A kävi huoltoasemalla kahvilla ja huomasi palattuaan parkkipaikalle noin kello 13-14, ettei auto ollut siellä enää. A lähti tekemään rikosilmoitusta poliisiasemalle venäjää puhuvan suomalaismiehen kanssa. Poliisi vei A:n sairaalaan, jossa A puhallutettiin kello 18.45. Puhallutuksen tulos oli 0,38 promillea.

Vakuutusyhtiö on katsonut korvauspäätöksessään, että koska ajoneuvo oli otettu käyttöön sen omilla avaimilla, joita ei ollut saatu haltuun murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä, vahinkoa ei voida korvata varkausturvan perusteella. Vakuutusyhtiö oli maksanut rahoitusturvavakuutuksesta korvauksen 69 491,23 euron velasta 20 prosentin omavastuuvähennyksellä.

Asiakkaan valitus

A:n mukaan vakuutusyhtiön päätös on kohtuuton. A on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen, koska vahinkotapahtuma oli verrattavissa ryöstöön. Vaikka vahinkotapahtuma oli jäänyt epäselväksi, anastus on tapahtunut joka tapauksessa vastoin A:n tahtoa ja anastuksessa on mahdollisesti käytetty jotakin huumaavaa ainetta. A oli välittömästi huomattuaan vahingon ryhtynyt selvittämään tapahtunutta ja pyytänyt hotellin henkilökuntaa vartioimaan autoa. Edellä mainituin perustein korvausta ei voida evätä ainakaan kokonaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei A ole voinut yksilöidä ajankohtaa tai tapahtumaa, jonka seurauksena auton avaimet ovat kadonneet. Todisteita siitä, että joku olisi saanut avaimet haltuunsa ryöstön tunnusmerkit täyttävän teon kautta, ei ole esitetty. A ei ollut myöskään ryhtynyt rajoittamaan vahinkoa huomatessaan, etteivät avaimet enää olleet hänen taskussaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko ajoneuvon katoaminen korvattava vakuutustapahtuma. Asiassa on kyse myös rajoitusehdon kohtuullisuuden arvioimisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajasuojalain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

4.10 Varkausturva

4.10.1 Korvattavat vahingot

Varkausturvasta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko vain, jos

- syynä on ollut ajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys ja

- teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittu kohdassa 4.10.2 mainitulla tavalla tai se on ollut kohdassa 4.1.4 määritellyn kaltaisessa lukitussa säilytyssuojassa, ajoneuvossa, perävaunussa, ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa ja

- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Varkausturvasta korvataan ajoneuvon menettämisestä suoranaisesti aiheutunut vahinko, jos ei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai käyttövarkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta.

Varkausturvasta korvataan myös kohdassa 4.10 mainitun korvattavan tapahtuman seurauksena ajoneuvon noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

4.10.2 Lukitusvaatimukset varkausvahingossa

Auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu.

4.10.3 Rajoitukset

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus turvasta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella tai ryöstön yhteydessä.

Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lukittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. A ei tiedä missä vaiheessa avaimet olivat kadonneet hänen taskustaan. A on epäillyt, että hänet olisi mahdollisesti huumattu. A oli esitetyn selvityksen mukaan 0,38 promillen humalassa 22.4.2017 kello 18.45, kun hänet puhallutettiin sairaalassa. Sairaalassa ei tutkittu A:n mahdollista huumaamista eikä A ole esittänyt muutakaan selvitystä huumausväitteen tueksi.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella jää epäselväksi, mistä syystä ja missä avaimet ovat joutuneet pois A:n hallinnasta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole näytetty, että A olisi huumattu tai että avaimet olisi muutoin saatu haltuun ryöstön yhteydessä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että koska tässä tapauksessa ajoneuvo oli varastettu sen omilla avaimilla, eikä avaimia ollut saatu haltuun ryöstön tai murron yhteydessä, kyseessä ei ollut korvattava varkausvahinko.

Siltä osin kuin A on vedonnut rajoitusehdon soveltamisen johtavan tässä asiassa kohtuuttomaan lopputulokseen Vakuutuslautakunta toteaa, että vapaaehtoisten vakuutussopimusten antaman vakuutusturvan laajuus on lähtökohtaisesti sopimuksenvarainen asia. Korkeimman oikeuden julkaistujen ratkaisujen KKO 1993:18 ja KKO 2001:135 mukaan sellaiseen sopimusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sovellettua rajoitusehtoa voida pitää kohtuuttomana. Ehto on autovakuutuksen korvauspiiriä määrittelevä, yleisesti käytetty vakuutussopimuksen osa. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta varkausturvasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Maso

Rantala

Sario

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia