Haku

FINE-004887

Tulosta

Asianumero: FINE-004887 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.10.2017

Vuotovahinko. Oliko kysymyksessä altaan poistoputken vuoto? Rajoitusehdot.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon huoneiston A 3 keittiön allaskaapin läheisyydessä havaittiin kosteutta 9.11.2015. Kosteusmittausraportin 10.11.2015 mukaan talonmies oli todennut allaskaapista tulevan viemäriputken liitoksen epävarmaksi. Vuotovesi kasteli ainakin keittiön lattiaa ja allaskaapin alaisia rakenteita.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 11.11.2015 mukaan kosteusvaurion syynä on ollut keittiön altaan poistoputken vuoto. Koska kyse on vakuutuksen rajoitusehdossa 206.2 tarkoitetusta altaan poistoputken vuodosta, vahinkoa ei korvata kiinteistövakuutuksesta.

Asiakkaan pyydettyä oikaisua korvauspäätökseen vakuutusyhtiö katsoi uudessa korvauspäätöksessään 5.1.2016, että rajoitusehdoissa tarkoitetun poistoputken rajana pidetään lattianrajassa olevaa kiinteää viemäriputkea, johon poistoputki liittyy muhvilla. Kun vuoto tapahtuu altaan poistoputken ja runkoviemärin liitoskohdassa esim. allaskaapin alla, kyse on altaan poistoputken vuodosta. Vuotovahinko ei ole aiheutunut mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta, vaan kyse on poistoputken ja viemärin liitoksen vuodosta.

Asiakas haki muutosta päätökseen vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään 3.5.2016, että vahinko on aiheutunut viemärin ja poistoputken välisen liitoksen vuodosta, joka aiheutuu yleensä siitä, että putki on irronnut liitosyhteestä tai että putki liittyy yhteeseen vinossa asennossa. Mitään tukosta ei ole todettu. Kyse on altaan poistoputken vuodosta, joka on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään myöskään sisäisessä oikaisumenettelyssä 1.3.2016 antamallaan uudella päätöksellä.

Asiakkaan valitus

Asiakas pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, tuleeko vuotokohtaa pitää kahden viemäriputken välisen liitoksen vuotona ja siten vakuutuksesta korvattavana vahinkona. Asiakkaan mielestä kyse on viemäriputken liitoksen vuodosta eikä vakuutusyhtiön väittämällä tavalla altaan poistoputken vuodosta. Asiakas viittaa kosteusmittausraportissa olevaan valokuvaan vuotokohdasta. Raportissa todetaan, että kyseessä on ollut viemäriputken liitoksen vuoto. Raportista voidaan asiakkaan mukaan havaita, että vuotokohta on kahden viemäriputken välisessä liitoksessa, koska varsinainen viemäriputki jatkuu allaskaapin sisään asti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Yhtiön mukaan LVIS-tekniikan rikkoutumisturva korvaa ainoastaan äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisvahingon sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen seurauksena aiheutuneen vuotovahingon. Tässä tapauksessa vuodon aiheuttanut liitos on todettu "epävarmaksi" eli ei tiiviiksi. Kyse ei kuitenkaan ole rikkoutumisesta tai putkiston tukkeutumisesta. Tästä syystä vahinko ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattava.

Vaikka ilmoitetun vahingon katsottaisiin kuuluvan yllä mainitun vakuutusturvan korvauspiiriin, vahinko ei vakuutusyhtiön mukaan ole korvattava poistoputken vuotoa koskevan rajoitusehdon takia. Tässä tapauksessa vuotokohta ei ole kahden viemäriliitoksen välinen liitos, vaan poistoputken ja viemärin välinen liitos. Tällainen vuoto aiheutuu yleensä siitä, että putki on irronnut liitosyhteestä tai putki liittyy yhteeseen vinossa asennossa. Toinen yleinen syy näille vahingoille on poistoputkeen kohdistuva käyttöaikainen rasitus allaskaapin sisällä esimerkiksi jätevaunun osuessa putkeen.

Vakuutusyhtiön mukaan poistoputken ja viemärin rajana pidetään lattianrajassa olevaa kiinteää viemäriputkea, johon poistoputki liittyy. Tilanteissa, joissa vuoto tapahtuu altaan poistoputken ja runkoviemärin liitoskohdassa esim. allaskaapin alla, kyseessä on yhä altaan poistoputken vuoto, ei viemärin vuoto.

Poistoputkea koskevan rajoitusehdon taustalla on se, että sillä suljetaan vakuutuksen ulkopuolelle vahingot, jotka aiheutuvat allaskaapin sisäosassa olevien tavallista viemäriputkea rakenteellisesti ja asennuksen puolesta heikompien poistoputkien vuodoista. Varsinaisen valurautaisen viemärin rikkoutuminen tai tukkeutuminen on huomattavasti vähemmän todennäköistä kuin poistoputkesta johtuvat vahingot. Nämä poistoputkeen liittyvät vahinkoriskit ulottuvat aina runkoviemärin liitoskohtaan asti. Tästä syystä myös poistoputken katsotaan ulottuvan kyseiseen liitoskohtaan asti.

Jos vuoto on liitoskohdassa, kyse on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan poistoputken liitoksesta, jota ei korvata vakuutuksesta rajoitusehdon perusteella. Yhtiö viittaa kantansa tueksi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 412/13, jonka mukaan vakuutusyhtiö saattoi tehokkaasti vedota altaan poistoputken vuotoa koskevana rajoitukseen, vaikka vesi olikin tuossa tapauksessa virrannut poistoputken liitoksen tiivistämiseen käytetyn osan ja viemäriputken välistä. Lausunnon mukaan vahinko oli seurausta siitä tavasta, jolla altaan poistoputki oli liitetty viemäriputkeen. Vakuutusyhtiön mielestä tämä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus soveltuu myös nyt käsiteltävänä olevaan vahinkoon, joka on aiheutunut nimenomaan siitä tavasta, jolla poistoputki on liitetty viemäriputkeen. Runkoviemäri itsessään ei ole rikkoutunut eikä vuotanut. Poistoputkea koskeva rajoitusehto soveltuu nyt käsiteltävänä olevana vahinkoon, joka ei tästä syystä tule kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on erimielisyyttä siitä, onko esillä olevassa vuotovahingossa ollut kyse vakuutusehtojen mukaisesti tapaustyypiltään korvattavasta vuotovahingosta. Kyse on lisäksi siitä, onko vuotovahinko aiheutunut rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla altaan poistoputken vuodosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Omaisuusvakuutusturvaehto 206: Kiinteistöturva 1.1.2013

206.1 Korvattavat vahingot
Vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on […]
4.  LVIS-tekniikan rikkoutuminen, käyttölaitteen nestevuoto tai vesikaton rikkoutuminen
- vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

206.2 Rajoitukset
Yleisten sopimusehtojen 001 kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu
- altaan tai ammeen poistoputken tai pohjaventtiilin vuodosta

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnan vakiintuneen lausuntokäytännön mukaan sitä, että viemäriputki alkaa vuotaa, on lähtökohtaisesti pidettävä korvattavana vuotovahinkona. Ottaen huomioon että kosteusmittausraportista ilmenevän asiakkaan kertomuksen perusteella kyse ei ole ollut pidempiaikaisesta vuodosta, vaan vuoto on alkanut äkillisesti, vuotovahinkoa on tässäkin tapauksessa pidettävä vakuutusehtojen kohdassa 206.4 tarkoitettuna tapaustyypiltään lähtökohtaisesti korvattavana vuotovahinkona.

Kosteusmittauspöytäkirjassa on viitattu talonmiehen käyntiin asunnossa, ja talonmiehen kerrotaan ”todenneen allaskaapista tulevan viemäriputken liitoksen epävarmaksi”. Asiakirjoista ei ilmene, onko vuodon johdosta allaskaapissa olevan putkiston osia vaihdettu tai korjattu. Lautakunnalle toimitetun aineiston perusteella jää osin epäselväksi, mistä seikasta vuoto on tässä tapauksessa johtunut. Ottaen huomioon, että allaskaapin ei ole ilmoitettu kastuneen vahingon yhteydessä, vuoto on todennäköisesti tapahtunut allaskaapin alla olevasta liitoksesta. Lautakunta toteaa, että asiakkaan vetoamassa valokuvassa nähtävillä oleva liitos on ollut allaskaapin alla olevan kiinteän viemäriputken yläosan ja siihen altaalta johtavan putkiston välinen liitos. Kyse ei siten ole ollut kahden viemäriputken välisestä liitoksesta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei voida päätyä siihen johtopäätökseen, että vuodon syynä olisi ollut jätevesiviemärin rikkoutuminen tai todennäköisesti mikään muukaan jätevesiviemäristä aiheutunut, viemäristä tapahtuneeksi vuodoksi luettava tekijä. Liitoksesta tullut vuoto on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan todennäköisesti ollut seurausta siitä tavasta, jolla altaan poistoputki on liitetty viemäriputkeen. Tämän perusteella vahingon syynä on ollut vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitettu altaan poistoputken vuoto.

Koska kyse on ollut altaan poistoputken vuotoa koskevan rajoitusehdon piiriin kuuluvasta tilanteesta, Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Siirala

Jäsenet:

Maso
Sario
Vuori
Yrttiaho

Tulosta