Haku

FINE-004830

Tulosta

Asianumero: FINE-004830 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2017

Vakuutuksen alkamisajankohdasta sopiminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli antanut entiselle aviomiehelleen S:lle rahaa lainaksi 22.3.2011 päivätyllä velkakirjalla. Vakuutuksenottaja oli vaatinut S:ä maksamaan velkakirjaan perustuvan saatavan. S oli 12.5.2014 päivätyllä sähköpostiviestillä kiistänyt, että lainaa olisi vielä lyhentämättä. Vakuutuksenottaja oli hakenut oikeusturvaetua velkomusta koskevaan oikeudenkäyntiin kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen ns. kahden vuoden säännön perusteella koska oikeusturvavakuutusten välissä oli ollut katkos.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutus-tapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä.

Vakuutuksenottaja on ollut vakuutettuna S:n ottamasta vakuutuksesta 4.3.2014 saakka, jolloin S muutti pois yhteisestä asunnosta. Vakuutuksenottajan uusi vakuutus oli alkanut 3.3.2014 allekirjoitettuun vakuutustarjoukseen tehdyn vakuutuksen alkamisajankohtaa koskevan merkinnän perusteella 17.3.2014. S:n kotivakuutuksen irtisanomisilmoitukseen, jota oli täytetty samassa yhteydessä, oli tehty myös merkintä, jonka mukaan irtisanominen oli tarkoitus tapahtua 17.3.2014.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö myöntäisi oikeusturvaedun. Vakuutustarjous oli allekirjoitettu 3.3.2014, joten vakuutus oli tullut voimaan ennen S:n muuttoa pois yhteisestä asunnosta 4.3.2014. Vakuutuksenottaja vetoaa tuoteselosteeseen, jossa todetaan, että vakuutus alkaa vakuutushakemukseen merkittynä päivänä, ja että vakuutus tulee voimaan, kun vakuutuksenottaja on antanut kirjallisen ilmoituksensa tarjotun vakuutuksen hyväksymisestä.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutustarjoukseen tehty merkintä, jonka mukaan vakuutus alkaa 17.3.2014, oli tehty jälkikäteen eikä se vastannut hänen tahtoaan. Vakuutuksentekotilanteessa täytettyyn irtisanomiskaavakkeeseenkaan ei ollut kirjattu irtisanomispäivää, vaan merkintä oli tehty jälkeenpäin.

Vakuutuksenottaja ei reklamoinut vakuutuskirjassa olleesta väärästä alkamispäivästä, koska vakuutusyhtiön edustaja ilmoitti hoitavansa vakuutukset voimaan katkoksetta ja irtisanoisi muut vakuutukset. Vakuutuksenottaja ajatteli näin ollen tilanteen olevan kunnossa. Vakuutusyhtiön edustajan vakuutuksenottajalle mukaan antamassa tarjousnipussa ei ollut mukana sivua viisi, johon merkintä alkamisajasta oli tehty.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö oli lisäksi ilmoittanut hänen asiamiehelleen 15.9.2016, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vakuutuksenottajan oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutusten irtisanomisen ja uuden vakuutuksen tekemisen lisäksi 3.3.2014 vakuutusyhtiön järjestelmään oli muutettu maksutapaa yhdestä erästä kahteen erään, mutta vakuutuksenottaja ei ollut reklamoinut tästä tai väärästä aloituspäivästä.

Vakuutuksenottaja on valituksessaan esittänyt, että vakuutusten sovittiin jatkuvan katkoksetta. Näin onkin toimittu, sillä aikaisemman vakuutuksen päättymispäiväksi ja uuden vakuutuksen alkamispäiväksi oli merkitty 17.3.2014.

Kotivakuutus oli entisen aviomiehen S:n nimissä, joten irtisanomisilmoitukseen tarvittiin S:n allekirjoitus. S ei ollut tapaamisessa mukana, minkä vuoksi edustaja antoi irtisanomisilmoituksen vakuutuksenottajalle mukaan. Vakuutusyhtiön edustaja sai irtisanomisilmoituksen takaisin allekirjoitettuna 6.3.2014, jolloin se faksattiin edelliseen vakuutusyhtiöön.

Vakuutuksenottajan asianajaja on ollut puhelimitse yhteydessä oikeusturvakorvauspalveluun 15.9.2016 valmisteluistunnosta ja hän on tässä yhteydessä tiedustellut vakuutusyhtiön kantaa mahdolliseen sovintoon. Puhelu kuunneltiin asian selvittämiseksi. Puhelussa asianajajalle kerrottiin, että vakuutusyhtiö oli tehnyt kielteisen korvauspäätöksen, koska asia liittyi avioeroon. Asianajaja ilmoitti, ettei asia liity avioeroon, minkä jälkeen keskustelua käytiin oikaisupyynnön tekemisestä.

Asianajajalle kerrottiin, ettei vakuutusyhtiö edellyttänyt kulujen vaatimista ennen pääkäsittelyä tehtävissä sovinnoissa, ja jos asia myöhemmin katsottaisiinkin korvattavaksi, ei sovinnon tekeminen valmisteluistunnossa vaikuttaisi asiaan. Puhelun lopuksi korvausneuvoja vielä totesi, että tällä hetkellä päätös oli kielteinen, mutta sovinnon tekemiselle ei ollut estettä eikä se vaikuttaisi asian myöhempään käsittelyyn. Asianajajalle ei ollut missään vaiheessa luvattu korvausta vaan puhelussa oli kyse oikeudenkäyntikulujen vaatimisesta vastapuolelta. Asianajalle oli puhelun perusteella täysin selvää, että asiassa oli annettu kielteinen korvauspäätös avioeroon liittyvänä asiana. Tämä hylkyperuste oli sittemmin oikaistu virheellisenä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko oikeusturvavakuutus jatkunut katkoksetta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 9.4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita-ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 9.4.2 (Vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutusturvan laajennukset ovat voimassa muutospäivämäärän jälkeen syntyneissä vakuutustapahtumissa sillä edellytyksellä, että myös vakuutustapahtuman peruste on syntynyt vakuutukseen tehdyn laajennuksen aikana.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa osapuolten kesken olevan riidatonta, että oikeusturvavakuutus oli tarkoitus saattaa voimaan katkoksetta. Sillä riidanalaisella seikalla, mihin ajankohtaan vakuutuskausien taitekohdan tarkoitettiin sijoittuvan, on ollut suhteessa edellä mainittuun tavoitteeseen vain toissijainen ja vakuutustekninen merkitys. Tapauksen aineistosta ei käy ilmi, että tavoitteen vakuutusturvan katkottomuudesta olisi tarkoitettu jäävän millään tavalla alisteiseksi sille sattumanvaraiselle seikalle, milloin S muuttaa pois yhteisestä kodista. Kun S:n muutto tapahtui 4.3.2017, uuden oikeusturvavakuutuksen vakuutuskauden on katsottava alkaneen välittömästi 5.3.2017 ja vakuutuksen olleen siten katkotta voimassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia