Haku

FINE-004795

Tulosta

Asianumero: FINE-004795 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.08.2018

Auton vauriot pesun jälkeen. Toiminnanharjoittajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas on pesettänyt autonsa 2.6.2017 huoltamon autopesulinjalla. Ennen konepesua asiakas on pessyt autostaan mm. oven alustat, kynnyskotelot ja astinlaudat. Konepesun jälkeen asiakas alkanut kuivaamaan autoa pyyhkeillä ja huomannut, ettei auto ole tullut puhtaaksi. Asiasta on reklamoitu heti huoltamon henkilökunnalle. Myöhemmin asiakas huomasi auton naarmuuntuneen. Asiakkaan näkemyksen mukaan pesukone on toiminut virheellisesti, koska auto ei tullut pesussa puhtaaksi. Vahauksessa koneen lamelliharjat kiillottavat autoa ja koska auto ei tullut puhtaaksi, auton maalipinta naarmuuntui kiillotuksen seurauksena. Korvauksia on haettu huoltamo X Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaateet, koska huoltamon pesulaite ei ole toiminut viallisesti eikä henkilökunnan voida todeta laiminlyöneen pesukoneen kunnossapitoa. Huoltamolta saadun tiedon mukaan linjalla pestiin kyseisenä päivänä 25 autoa, joista 2 oli valinnut Shinelux pesun nro 1. Ongelmia ei ilmennyt muiden autojen kanssa. Ajalla 31.5-20.6.2017 on pesty 21 autoa kyseisellä ohjelmalla ilman ongelmia. Pesulaite on viimeksi huollettu 17.5.2017 Y Oy:n toimesta ja kyseessä oli määräaikainen sopimushuolto. Pesukone ei ole vaatinut mitään säätö- tai korjaustoimia asiakkaan ajoneuvon pesun jälkeen. Veden korkeapainesyöttö on toiminut normaalisti. Huoltamoa ei ole aiemmin reklamoitu kyseiseen pesuohjelmaan liittyen. Pesukoneen harjat ovat itsepuhdistuvia ja kone on ollut 4,5 vuoden ikäinen.

Y Oy:ltä saadun lausunnon mukaan kyseisessä pesuohjelmassa ei ole sitä vaaraa, että alustapesu nostaisi hiekkaa auton kylkiin ja kiillotuksella harjattaisiin ilman vettä. Ennen harjapesua seuraa korkeapainevesi. Näin ollen auton pinnassa ei ole hiekkaa edellyttäen, ettei korkeapaineveden syötössä ole ollut vikaa. Huoltamon mukaan vedensyötössä tai laitteen teknisessä toiminnassa ei muutoinkaan ole ollut vikaa. Tästä osoituksena on ennen ja jälkeen kyseistä pesua tapahtuneet pesutapahtumat, joissa ei ole todettu ongelmia.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessaan asiakas toteaa seitsemän eri henkilön huomioineen ajoneuvon vauriot. Vakuutusyhtiö on perustanut päätöksensä vain pesukoneen valmistajan lausuntoon pesukoneen toiminnasta. Valmistaja ei ole nähnyt autoa ollenkaan vaan heidän lausunto perustuu laitteen oletettuun toimintaan. Myöskään vakuutusyhtiön edustaja ei ole nähnyt autoa ollenkaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että ratkaisu on oikea ja vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukainen. Valituksessa esitetty ei tuo asiaan mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella ratkaisua olisi muutettava.

Saadun selvityksen perusteella ei voida osoittaa, ovatko auton naarmut aiheutuneet vakuutuksenottajan tuottamuksesta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonaiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Pesukoneessa ei ole vahinkopäivänä todettu käyttöhäiriötä, korjausta vaativaa teknistä vikaa tai virheellisiä säätöjä. Pesulinjalla pestiin 2.6.2017 yhteensä 25 autoa, joista kaksi oli valinnut Shinelux pesun nro 1. Ongelmia ei ilmennyt muiden autojen kanssa. Ajoneuvon vaurioiden ei voida todeta olevan seurausta pesukoneen viallisesta toiminnasta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutusehdot voimassa 1.1.2000 lukien

2 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

---

Vakuutuksenottajan korvausvastuu perustuu aina voimassa olevaan oikeuteen, lakeihin ja oikeuskäytäntöön. Useimmiten vastuun syntyminen edellyttää vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyön-tiä.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Ammattimaisen palveluntarjoajan vastuu palvelujen turvallisuudesta on normaalia tuottamusvastuuta ankarampaa. Huoltoaseman tarjoamaan pesupalveluun voidaan soveltaa kuluttajansuojalain kuluttajapalvelusopimuksia koskevan 8 luvun säännöksiä. Palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan tai tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi. Vastuusta vapautuakseen palvelun tarjoajan on osoitettava toimintansa moitteettomuus.

Asiakirjaselvityksen lisäksi FINEllä on ollut käytössään videotallenne auton pesutilanteesta. FINE toteaa, että pesukone on toiminut normaalisti ennen pesua, pesun aikana ja vahinkotapahtuman jälkeen. Pesukoneella on sopimushuolto ja kone on viimeksi huollettu 17.5.2017. Asiakkaan auton vahinkotapahtuman jälkeen pesukone ei ole vaatinut mitään säätö- tai korjaustoimia. Veden korkeapainesyöttö on toiminut normaalisti. Muita vastaavia vahinkoja ei ole tapahtunut.

Saamansa selvityksen perusteella FINE katsoo vakuutuksenottajan osoittaneen toimineensa huolellisesti ja pesulaitteen olleen toiminnaltaan moitteeton. Näin ollen vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia