Haku

FINE-004771

Tulosta

Asianumero: FINE-004771 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2018

Vuotovahinko. Suoranainen esinevahinko. Korvataanko saunan vedeneristyksen uusiminen kokonaisuudessaan kiinteistövakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistaman vuonna 1906 rakennetun kerrostalon ullakolla oleva wc:n hana oli vuotanut ja vettä oli valunut alakertaan. Vahinkoajankohdaksi on ilmoitettu 2.8.2016. Vuotokohdan alapuolella olevan huoneiston (C22) kylpyhuoneen rakenteet olivat kastuneet.

Kyseisen huoneiston kylpyhuone- ja saunatilaan oli tehty nykyaikainen, saumaton vedeneriste rakennuksen linjasaneerauksen yhteydessä alle 10 vuotta ennen vahinkoa.

Vakuutusyhtiö on korvannut kylpyhuoneen rakenteiden korjauksen. Se on 1.12.2016 ja 16.6.2017 antamissaan korvauspäätöksissä katsonut, ettei saunan osalta kyse ole suoranaisesta esinevahingosta. Saunan korjauskustannuksia ei sen vuoksi korvata kiinteistövakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että saunan lattian ja seinän uusiminen korvataan kiinteistövakuutuksesta. Vakuutuksenottaja katsoo, että vaikka huonetiloja on kaksi, vedeneristeen osalta kysymyksessä on yksi yhtenäinen tekninen rakennekokonaisuus, jonka tehtävä on pitää käytön yhteydessä tullut kosteusrasitus poissa kiinteistön rakenteista. Saunan oviaukko sijaitsee alle 1,5 metrin päässä suihkupisteestä, eli mahdollinen liitoskohta olisi tullut selkeästi roiskevesialueelle.

Rakennusmääräyskokoelma C2:ssa (vuodelta 1998) ei kielletä vedeneristyksen liitosta, mutta kohdan 7.2.3.1 mukaan lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla alueella. RT-kortin 84-11093 (Asuntojen märkätilojen korjaus, kohta 6.2 Vedeneristyksen korjaus osassa märkätilaa) mukaan alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena. Esimerkkinä mainitaan yksittäisen laatan ja lattiakaivon ja vedeneristeen liitoksen korjaus.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa vedeneristeen ikä on alle 10 vuotta. Rakennuksen saneerauksen yhteydessä on rakennettu asianmukainen vedeneristys. Vakuutuksenottaja viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 296/16, jossa olosuhteet ovat olleet lähes täysin samat kuin käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Ainoana merkittävänä erona on se, että nyt käsiteltävässä tapauksessa vedeneriste on ollut alle 10 vuotta vanha, kun sen ikä tuossa toisessa ratkaisussa (VKL 296/16) on ollut yli 10 vuotta.

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, voiko vedeneristeen liitoksen tehdä saunan ja kylpyhuoneen väliseen kynnykseen. Kohta on juuri sitä roiskevesialuetta, jota rakentamismääräyskokoelma C2 pitää eniten kastuvana alueena. Vakuutusyhtiön perusteluista huolimatta vakuutuksenottaja katsoo, että suihkupiste sijaitsee niin lähellä kyseistä huonetilan luonnollisen kynnyksen kohtaa, että taloyhtiö on pakotettu tekemään yhtenäisen vedeneristeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksesta korvattava suoranainen omaisuusvahinko ole kohdistunut saunaan. Vedeneristyksen rajaamiselle kylpyhuoneen ja saunan kynnyksen kohdalle ei ole estettä, koska kyseinen kohta ei ole eniten kastuvalla alueella.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vesivahinko on kastellut kylpyhuoneen rakenteita. Vahinko on kohdistunut putkikanavaan ja kattoon. Koko kylpyhuoneen pintojen ja yhtenäisen vedeneristeen uusiminen on katsottu vahingon määräksi. Sauna on erillinen, oma huonetilansa, eikä suoranainen omaisuusvahinko kohdistu saunaan. Vakuutusyhtiö ei päätöksellään edellytä, että vedeneristys tulisi jatkaa tai limittää suihkun rasitealueella.

Vakuutusyhtiö toteaa myös, että tapauksessa VKL 296/16 ero vedeneristeen iässä (yli tai alle 10 vuotta) on nimenomaan asian kannalta ratkaiseva seikka. Alle 10 vuotta vanhalle vedeneristeelle voidaan tehdä osakorjaus. Kyseinen kylpyhuoneen ja saunan kynnyksen kohta ei ole eniten kastuvalla alueella, vaikka sinne välillä roiskuukin hieman vettä.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä ovat olleet
-Uudenmaan Kuivauspalvelu Oy:n laatima kosteuskartoitusraportti 1.-3.8.2016 tehdystä tarkastuksesta.
-Raporttiin 8.9.2016 tehdyssä lisäyksessä on kuvattu suoritetut purku- ja kuivaustoimenpiteitä ajalla 3.8. – 7.9.2016. Raportissa todetaan, että huoneiston C22 kylpyhuone on saneerattava kokonaisuudessaan yhtenäisen vedeneristyksen takia.
-RT-kortti 84-11093, jonka kohdan 6.2 (Vedeneristyksen korjaus osassa märkätilaa) mukaan märkätilan nestemäisenä levitetty, alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset. Korjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden ja vanhan vedeneristeen liittämiseen.
-Rakennusmääräys C2, sivu 15, jonka kohdan 7.2.3.1 mukaan lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla alueella.

Asiakirjoihin sisältyy myös osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa, johon sisältyvät myös vakuutusyhtiön korvauspäätökset.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kylpyhuoneen lisäksi myös saunan lattian ja seinien vedeneristeen uusiminen kiinteistövakuutuksesta korvattava suoranainen esinevahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Omaisuusvakuutuksen ehtojen 5. kohdan (Vakuutusturva) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että osapuolten kesken on kiistaa siitä, kuuluuko vakuutuksesta korvata myös saunan lattian ja seinien uusiminen. Kiistaa on myös siitä, onko saunan oviaukko märkätilan eniten kastuvalla alueella.

Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan RT-kortin 84-11093 mukaan uusia osakorjauksena kiinnittämällä erityistä huomiota uuden ja vanhan vedeneristeen liittämiseen. Kortissa on esimerkkeinä mainittu yksittäisten laattojen korjaus tai lattiakaivon ja vedeneristyksen liitoksen korjaaminen.

Rakennusmääräys C2:n kohdassa 7.2.3.1 mainitaan, että lattian vedeneristyksen saumoja tulee välttää märkätilan eniten kastuvalla alueella. Asiakirjojen mukaan n. 5 m2 suuruisen kylpyhuoneen suihkunurkkaus on saunan ovelta katsottuna kylpyhuoneen toisessa päässä, jossa olevia rakenteita vuotovahinko on vaurioittanut. Vakuutuksenottajan ilmoituksen mukaan suihkusta on alle 1,5 metriä saunan oviaukkoon.

Asian arvioinnissa lautakunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että RT-kortissa olevan esimerkin mukaan osakorjaus voidaan tehdä lattiakaivon ja vedeneristyksen liitokseen korjaustilanteissa silloin, kun vedeneriste on alle 10 vuotta vanha. Lattiakaivon voidaan lautakunnan käsityksen mukaan katsoa olevan kylpyhuoneen eniten kastuvalla alueella.

Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan saunan oven kohtaa ei tässä tapauksessa voida pitää märkätilan eniten kastuvana alueena.  Tämän vuoksi vakuutuslautakunta katsoo, että alle 10 vuotta vanhalle vedeneristeelle on voinut tehdä osakorjauksen saunan ja kylpyhuoneen välisen oven kohdalle.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei saunan lattian ja seinien uusiminen ole kiinteistövakuutuksesta korvattava suoranainen esinevahinko. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Maso
Rantala
Yrttiaho

Tulosta