Haku

FINE-004611

Tulosta

Asianumero: FINE-004611 (2017)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 06.09.2017

Onko pankki jättänyt maksamatta asiakkaalle ulkomaisella alisäilyttäjällä säilytettävänä olevien osakkeiden perusteella maksetun pääomanpalautuksen? Alisäilyttäjä. Paperimuotoinen osake. Arvopaperisäilytys. Pääomanpalautus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla on ollut 15.000 kappaletta Krungthai Thanakit Finance PLC:n (jäljempänä ”KTT”) paperimuotoisia osakkeita, jotka ovat olleet säilytettävänä Thaimaassa pankin alisäilyttäjällä. Pankki sai 10.1.2001 alisäilyttäjältään tiedon vaihtotarjouksesta. Tiedotteen mukaan osakkeita pystyi halutessaan vaihtamaan Bank Thai -osakkeisiin. Pankki ei välittänyt vaihtotarjousta asiakkaalle vedoten lyhyeen vastausaikaan.

Pankki sai alisäilyttäjältään 15.5.2001 uuden tiedotteen, jossa ilmoitettiin KTT-osakkeiden ostotarjouksesta. Tiedotteen mukaan Bank Thai tarjoutui ostamaan KTT-osakkeet. Pankki välitti tiedon ostotarjouksesta asiakkaalle, joka ei kuitenkaan hyväksynyt ostotarjousta.

Pankki katsoi toimineensa asiassa sopimusehtojen mukaisesti, kun se ei välittänyt vaihtotarjousta asiakkaalle. Pankki kuitenkin korvasi asiakkaalle vaihtotarjouksen ja ostotarjouksen mukaisten summien erotuksen eli 750,64 euroa.

Osakkeen kaupankäynti Thaimaan pörssissä päättyi 17.7.2001.

Pankki välitti asiakkaalle 8.12.2003 alisäilyttäjältä saamansa tiedon, jonka mukaan 7.11.2003 pidetyn KTT:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajille maksettiin pääomanpalautusta 1,40 THB/osake. Asiakkaan tilille maksettiin 82,27 euron pääomanpalautus.

Samaa asiaa on käsitelty osakkeiden säilyttämisen ja siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta tapauksessa APL 4/16.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan todennut pankin maksaneen vuonna 2003 ja 2013 pidetyissä yhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa päätetyt pääomanpalautukset asiakkaan tilille. Thaimaalaisen CIMB Thai Bank Public Company Limitedin (jäljempänä ”CIMB”), jonka omistuksessa 99,1 % KTT:n osakkeista oli, virallisen vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 20.3.2013 pidetyssä KTT:n yhtiökokouksessa päätettiin maksaa pääomanpalautusta 0,2321 bahtia / osake ja 21.5.2014 KTT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin maksaa pääomanpalautusta 0,0211 bahtia / osake. Asiakas on saanut vuoden 2013 pääomanpalautuksen, mutta asiakas ei ole saanut vuoden 2014 pääomanpalautusta tai tietoa siitä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan 0,0211 bahtia / osake.

Lisäksi asiakas katsoo, että pankin valitsema ulkomainen alisäilyttäjä ei ole ohjeistanut pankkia maksamaan vuoden 2014 pääomanpalautusta asiakkaalle. Asiakas vaatii pankkia ilmoittamaan alisäilyttäjän yhteystiedot.

Lisäksi asiakas on vaatinut samoja asioita kuin tapauksessa APL 4/16, kuten tietojen saamista KTT:stä, sen osakkeesta ja pääomanpalautuksien perusteista. Asiakas vaatii tapauksen uudelleenkäsittelyä mm. pankin antamien virheellisten ja puutteellisten tietojen vuoksi.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että se maksaa pääomanpalautusta alisäilyttäjältään saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Alisäilyttäjä ei ole ohjeistanut pankkia maksamaan KTT-osakkeille pääomanpalautusta vuonna 2014, eikä pankki siten ole maksanut pääomanpalautusta asiakkaalle vuonna 2014.

Pankki on tutkinut asiakkaan reklamaation vuoksi vuoden 2014 suunniteltua pääomanpalautusta ja esittänyt alisäilyttäjälleen selvityspyynnön asiasta. Lisäksi pankki on selvittänyt asiaa muista lähteistä. Pankin saaman selvityksen mukaan KTT-osakkeille ei ole maksettu pääomanpalautusta vuonna 2014 CIMB:n tilinpäätöksessä olevan suunnitellun pääomanpalautuksen mukaisesti. Pankilla on perusteltu syy olettaa, että vuonna 2014 KTT-osakkeille ei ole maksettu pääomanpalautusta. Lisäksi tilinpäätöksessä todetaan KTT:n olevan selvitystilassa, joka on mahdollisesti voinut vaikuttaa pääomanpalautuksen maksamatta jättämiseen.

Pankki vastaa ehtojen mukaan siitä, että se valitsee käyttämänsä alisäilyttäjät huolellisesti ja seuraa niiden toimintaa. Lisäksi ehtojen mukaan pankki säilyttää asiakkaan osakkeita alisäilyttäjällä ja välittää alisäilyttäjältä saamiaan osakkeita koskevia tietoja. Pankki on noudattanut pankin ja asiakkaan välisiä sopimusehtoja eikä pankki ole velvollinen antamaan alisäilyttäjän yhteystietoja asiakkaalle.

Pankki katsoo toimineensa asiassa sopimusehtojen mukaisesti, eikä täten asiakkaalle ole syntynyt vahinkoa, joka olisi johtunut pankin toiminnasta.

Selvitykset

- Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen yleiset ehdot.

- CIMB Thai Bank Public Company Limitedin vuoden 2014 tilinpäätös.

- Ote thaimaalaisten sijoitusyritysten luettelosta.

- Otteita KTT:n tiedoista Bloombergin verkkosivuilta.

- Krungthai Thanakit Finance Pcl:n ja Krung Thain Bankin osakekurssit.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Arvopaperilautakunnan on arvioitava, onko KTT maksanut vuonna 2014 sellaista pääomanpalautusta, joka olisi pitänyt maksaa asiakkaalle. Lisäksi lautakunnan on arvioitava, onko pankin annettava asiakkaalle alisäilyttäjän yhteystiedot.

Asiakas on vaatinut tapauksen APL 4/16 uudelleenkäsittelyä. Arvopaperilautakunta katsoo, että lautakunta on jo sen käytettävissä olevien keinojen puitteissa 11.11.2016 annetussa ratkaisusuosituksessa ottanut huomioon ne seikat, joihin uudelleenkäsittelypyynnössä on vedottu. Lautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaisia painavia syitä, jotka edellyttäisivät asian uudelleenkäsittelyä. Valittajan näkemys lautakunnan ratkaisusuosituksen virheellisyydestä ei ole peruste asian uudelleenkäsittelylle.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperitileistä annetun lain 10 §:n, joka tuli voimaan 1.1.2013, mukaan säilyttäjän on huolehdittava, että sillä on jatkuvasti asiakkaidensa arvopaperitilien merkintöjä vastaavat arvopaperit hallinnassaan siten kuin tilinhaltijoiden kanssa on tarkemmin sovittu.

Lain 14 §:n mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa vahinkoa tämän lain taikka sen nojalla annettujen määräysten vastaisella menettelyllä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Arvopaperisäilytyksen yleisten ehtojen mukaan pankki vastaa virheillään tai laiminlyönneillään asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta. Pankki ei vastaa ulkomaisten alisäilyttäjien tai arvopaperi- ja selvityskeskusten maksukyvyttömyydestä, konkurssista tai näiden järjestelmähäiriöistä aiheutuvista vahingoista.

Ehtojen mukaan pankki vastaa vain siitä, että se valitsee käyttämänsä alisäilyttäjät huolellisesti sekä seuraa näiden toimintaa. Jos ulkomaisen alisäilyttäjän toiminnasta aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, pankki ryhtyy kohtuulliseksi katsottaviin toimiin korvauksen perimiseksi vahingon aiheuttajalta. Pankki maksaa viipymättä asiakkaalle hänelle kuuluvan suhteellisen osuuden saadusta korvauksesta.

Ehtojen mukaan pankki ei vastaa arvopapereiden ostamiseen, omistamiseen ja vaihdantaan mahdollisesti liittyvistä poliittisista, taloudellisista, oikeudellisista eikä muista ennalta arvaamattomista riskeistä syntyvistä vahingoista.

Ehtojen mukaan pankki ei ole velvollinen tutkimaan arvopapereiden omistajien tai alisäilyttäjien ilmoittamien tietojen alkuperäisyyttä, aitoutta, voimaantuloa tai sitovaa vaikutusta tai näistä seikoista annettua asiakirjaa tai vakuutusta tai muita vastaavia seikkoja.

Ehtojen mukaan ulkomainen alisäilyttäjä vastaa osakasinformaation välittämisestä pankille. Pankki ei vastaa ulkomaisen alisäilyttäjän lähettämien tietojen oikeellisuudesta.

Asian arviointi

Vuoden 2014 pääomanpalautus

Asiakas on vaatinut pankkia maksamaan hänelle TKK:n vuoden 2014 pääomanpalautuksen. Pankki katsoo, että sillä on selvitystensä perusteella perusteltu syy olettaa, että vuonna 2014 KTT-osakkeille ei ole maksettu pääomanpalautusta.

CIMB:n vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan CIMB omisti KTT:stä 99 % vuoden 2013 lopussa. Saman tilinpäätöksen mukaan vuoden 2014 lopussa CIMB ei omistanut KTT:tä lainkaan. Tilinpäätökseen mukaan 21.5.2014 KTT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin maksaa pääomanpalautusta 0,0211 bahtia / osake. Edelleen tilinpäätöksen mukaan KTT oli vuoden 2014 lopussa selvitystilassa.

Riidatonta asiassa on, että KTT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.5.2014 on päätetty maksaa pääomanpalautusta. Edelleen riidatonta on, että KTT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.3.2013 päätetty pääomanpalautus on maksettu asiakkaalle.

Pankki on vastineessaan ilmoittanut tutkineensa vuoden 2014 suunniteltua pääomanpalautusta, esittänyt alisäilyttäjälleen selvityspyynnön asiasta ja selvittänyt asiaa muista lähteistä. Pankki ei kuitenkaan ole esittänyt selvityksestään mitään näyttöä.

Arvopaperilautakunta katsoo, että ottaen huomioon vuoden 2014 pääomanpalautuksesta tehdyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ja sen, että osakkeille oli maksettu pääomanpalautusta vuoden 2013 tehdyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, pankin olisi tullut pystyä osoittamaan, että asiakkaalle ei olisi pitänyt maksaa vuoden 2014 pääomanpalautusta.

Arvopaperisäilytyksen yleisten ehtojen mukaan pankin on seurattava valitsemansa alisäilyttäjän toimintaa ja ryhdyttävä kohtuulliseksi katsottaviin toimiin korvauksen perimiseksi vahingon aiheuttajalta, jos ulkomaisen alisäilyttäjän toiminnasta aiheutuu asiakkaalle vahinkoa. Ehtojen mukaan pankki maksaa viipymättä asiakkaalle hänelle kuuluvan suhteellisen osuuden saadusta korvauksesta.

Arvopaperilautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että pankki olisi ehtojensa mukaisesti seurannut alisäilyttäjän toimintaa ja ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin korvauksen perimiseksi alisäilyttäjältä. Lautakunta katsoo siten, että pankin on vastattava asiakkaalle hänen saamatta jääneestä vuoden 2014 pääomanpalautuksesta aiheutunut vahinko.

Asiakas on vaatinut pankin alisäilyttäjän yhteystietojen kertomista, mikäli pankki ei maksa vuoden 2014 pääomanpalautusta. Koska asiassa on katsottu pankin vastaavan pääomanpalautuksen maksamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta, lautakunta jättää lausumatta asiassa alisäilyttäjän yhteystietojen osalta.

Lopputulos

Arvopaperilautakunta katsoo pankilta jääneen näyttämättä, että se olisi arvopaperisäilytyksen ehtojen mukaisesti seurannut alisäilyttäjän toimia ja ryhtynyt korvauksen perimiseen alisäilyttäjältä.

Arvopaperilautakunta suosittaa pankkia korvaamaan euroina määrän, joka vastaa KTT:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.5.2014 päätettyä pääomanpalautuksen määrää 0,0211 Thaimaan bahtia osakkeelta yhteensä 15.000 osakkeelle. Muun selvityksen puuttuessa bahtin ja euron välisen vaihtokurssin on katsottava määräytyvän ajankohdan 21.5.2014 mukaisesti.

Arvopaperilautakunta oli yksimielinen.

 

ARVOPAPERILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

 

Jäsenet:

Ovaska

Pönkä

Repo

Sario

Tulosta