Haku

FINE-004519

Tulosta

Asianumero: FINE-004519 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2017

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Kanootin kaatuminen merellä.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vahinkoilmoituksen mukaan hän oli 17.6.2016 klo 12 - 14 merellä kalastamassa avokanootilla. Asiakkaan takapuolen puuduttua hän vaihtoi huolimattomasti asentoa kanootissa sillä seurauksella, että kanootti kaatui ja useita esineitä, muun muassa asiakkaan mukana olleita kalastusvälineitä ja matkapuhelin, putosi mereen.

Vakuutusyhtiö katsoi 30.6.2017 antamassaan korvauspäätöksessä, että vakuutusehdoissa tarkoitettua vahingon ennalta arvaamattomuutta arvioidaan sen perusteella, millainen riski vahingon sattumiseen kulloisissakin olosuhteissa on. Kanootilla liikkumiseen liittyy helppokulkuisissakin vesistöissä riski siitä, että se voi kaatua tai täyttyä vedellä. Yleisen tietämyksen perusteella riski kanootilla kaatumiseen on niin suuri, ettei kanootin kaatumisesta syntynyttä vahinkoa voida sen vuoksi pitää ennalta arvaamattomana. Tämän perusteella korvausta asiakkaan menettämästä irtaimistosta ei voida maksaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että vakuutusyhtiö korvaa hänen vahinkoilmoituksessaan luettelemansa irtaimiston kotivakuutuksesta. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön vahingon ennalta-arvaamattomuuden arviointitapa on mielivaltainen. Isolla avokanootilla kaatuminen ei ole ennalta arvattavaa ja vakuutusehdot eivät tue kielteistä korvauspäätöstä.

Asiakkaan mukaan hänen kalastusmatkansa suuntautui lähivesille. Sääolosuhteet olivat kesäisen mukavat. Tapahtumahetkellä vallitsi lämmin sää ja pieni tuulenvire. Asiakkaan kanootti on retkiavokanootti eikä isolla V-kulmaisella pohjalla varustettu vaara-altis kajakki, kuten vakuutusyhtiö ilmeisesti olettaa. Asiakkaan perinteinen kanootti on noin viisi metriä pitkä, noin 90 cm leveä, varsin tasapohjainen ja tukeva. Asiakkaan kuvauksen mukaan kanootin keula ja perä nousevat vain hieman ja kölilinja on suora tai aavistuksen kaareva. Kanoottiin on helppo astua ja sillä pääsee eteenpäin vähälläkin harjoittelulla. Kanootin kantavuus on hyvä. Tasaisen ja kantikkaan pohjan takia kanootti on vakaa, kun taas leikkaava V-muotoinen pohja auttaa kallistamalla ohjaamista ja aaltojen leikkaamista, mutta lisää samalla kiikkeryyttä ja tuottaa yllätyksiä virtaavassa vedessä. Asiakkaan kanootin pohja on varsin kantikas ja tasainen ja juuri tämän takia asiakas osti tämän kanootin. Asiakas on toimittanut lautakunnalle valokuvia kanootista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Yhtiö toistaa korvauspäätöksessään esitetyt perustelut. Asiakas ei ole osoittanut mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauksena kanootti on kaatunut. Ainoa syy kanootin kaatumiselle on asennon vaihtaminen. Asiakas on itse kuvannut kanoottiaan vahinkoilmoituksessaan kiikkeräksi. Ylisen tietämyksen mukaan kanootit ovat kiikkeriä ja kanootilla liikkumiseen liittyy riski kanootin kaatumisesta tai täyttymisestä vedellä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko kanootin kaatumisesta aiheutunutta mereen pudonneen irtaimiston menettämistä pitää kuvatuissa olosuhteissa ja asiakkaan kanootista saatujen tietojen perusteella vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen (Laaja kotivakuutus, voimassa 1.7.2014 alkaen) ehtokohdan F 21.1.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on aiemmissa ratkaisuissaan katsonut, että melontaan, erityisesti joki- ja koskimelontaan liittyy jo etukäteen miellettävissä oleva riski kanootin kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta. Samalla tavoin asiaa on arvioitu kun kyse on ollut vuolaana virranneen joen laskemisesta uistinveneellä.

Tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole ollut melomisesta koskella tai joella, vaan merelle kanootilla tehdystä kalastusmatkasta. Asiakas on kuvannut sääolosuhteet hyviksi ja pientä tuulenvirettä lukuun ottamatta tuulettomiksi, mitä vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt. Asiakas on lisäksi lautakunnalle lähettämässään lisäkirjelmässä kuvannut kanoottiaan ominaisuuksiltaan tukevaksi, vaikka hän on toisaalta luonnehtinut kanoottiaan vahinkoilmoituksessaan kiikkeräksi. Vakuutuslautakunnan mielestä valokuvien perusteella asiakkaan kanootti vaikuttaa tavanomaiselta retkikanootilta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan kertomuksen mukaisissa olosuhteissa hänen kanoottinsa kaatumisen riski ei ole ollut lainkaan niin suuri kuin esimerkiksi vuolaasti virtaavassa joessa kanootilla melottaessa tai koskea koskiveneellä laskettaessa. Hyvissä sääolosuhteissa merelläkään tehdyn kanoottimatkan aikana tapahtunutta kanootin kaatumista ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida pitää ennalta arvattavana. Vakuutuslautakunnan mielestä kanootissa varovasti tehdyn asennon vaihtamisen ei voida ennakoida johtavan todennäköisesti kanootin kaatumiseen. Asiakkaan vahinkoilmoituksessaan kuvaamaa, pitkäkestoisesta kanootissa istumisesta aiheutunutta puutumisen johdosta tehtyä asennon vaihtamista ja siitä aiheutunutta kanootin kaatumista on lautakunnan näkemyksen mukaan pidettävä virhearvioinnista aiheutuneena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana tapahtumana.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta pitää kanootin kaatumisesta tässä tapauksessa aiheutunutta irtaimistovahinkoa vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla äkillisenä ja ennalta arvaamattomana, kotivakuutuksesta korvattavana vahinkotapahtumana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle kanootin kaatumisen yhteydessä menetetystä irtaimistosta vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Siirala

 

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia