Haku

FINE-004514

Tulosta

Asianumero: FINE-004514 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 20.12.2017

Astianpesukoneen poistoputken rikkoutuminen. Asennusvirhe.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n huoneistossa aiheutui vesivahinko, kun vuonna 2012 asennetun astianpesukoneen poistoputki vuoti allaskaapin läpiviennin kohdalla. Vahinko havaittiin 5.6.2017. Vahinkokartoitusraportin kuvien perusteella poistoputkessa oli taitos, jonka kohdalla oli pieniä reikiä ja vuotokohdan rakenteissa oli mikrobikasvustoa.

Korvausta vuodosta aiheutuneista vahingoista oli haettu asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, että vahinko, putken litistyminen ja rikkoutuminen, on johtunut virheellisestä asennuksesta. Vahingoittunut putki oli ollut käytössä noin viisi vuotta, eli sillä oli vahinkohetkellä teknistä käyttöikää jäljellä. Ei ole tavanomaista, että tavallisessa käytössä ollut letku vaurioituisi jo viiden vuoden käytön jälkeen.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö A on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vahingon korjauskustannuksista. Astianpesukoneen poistoputki on rikkoutunut mekaanisesti, eikä tilanne, jossa poistoputkeen tulee reikä, ole poikkeuksellinen. Kymmeniä tällaisia vahinkotapauksia korvataan vakuutuksista vuosittain. On tunnettu tosiasia, että poistoputkimateriaali menettää elastisuuttaan vuosien varrella pesuaineiden kemikaalien ja rasvan yhteisvaikutuksesta. Rikkoutuminen voi tulla mihin tahansa putken kohtaan ja sen ajoittuminen riippuu astianpesukoneen käyttötiheydestä.

Koska putki on materiaaliltaan hieman joustavaa, se voi muotoutua esimerkiksi läpiviennin kohdalla muuta putkea kapeammaksi. Putken muoto on aaltoileva, jotta se kestäisi mahdollisen puristumisen aiheuttaman paineen rikkoutumatta. Asiassa ei ole osoitettu, että poistoputkeen tulleet reiät olisivat selkeä suoranainen seuraus sille, että putki olisi tuossa nimenomaisessa kohtaa muuta putkea kapeampi.

Tämän kaltaisessa vahinkotilanteessa, jossa syy-yhteys ei ole selkeästi osoitettu putken rikkoutumisen ja putken kapenemisen välillä, asennusvirheeseen vetoaminen ja vahingon epääminen ei ole vakuutusehtojen mukaista.

Asiassa on lisäksi huomioitava, että korvaus samasta vahingosta oli suoritettu asukkaan kotivakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vahingon määräävänä syynä on ollut astianpesukoneen ja poistoputken asennusvirhe. Asennusvirheen seurauksena aiheutunut vuotovahinko ei ole vakuutusehdon tarkoittamalla tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.

Poistoputken voidaan todeta jääneen astianpesukoneen asennusvaiheessa taittuneeksi ja litistyneeksi astianpesukoneen takakulman ja allaskaapin läpiviennin kohdalle. Poistoputken taittumista ja litistymistä ei selitä mikään muu seikka kuin kyseinen tapahtuma. Poistoputki on oleellisesti heikentynyt taittuneelta ja litistyneeltä kohdalta, minkä seurauksena poistoputki on vähitellen rikkoutunut tästä samasta kohdasta ja aiheuttanut vuotovahingon.

Oleellista poistoputken rikkoutumisessa on läpiviennin sijainti kaapiston sokkelitason yläpuolella. Tavanomaisesti allaskaapin läpivientiä ei tehdä näin korkealle, sillä astianpesukoneen takana oleva tila on hyvin rajallinen. Normaalisti läpivienti tehdään kaapiston alta, jolloin astianpesukoneen takana oleva tila saadaan riittämään putkille ja johdoille. Tässä tapauksessa tila suhteessa läpiviennin sijaintiin ei ole ollut riittävä, eikä riittävyyttä ole varmistettu asennusvaiheessa. Astianpesukoneen asentamisessa tehdyt virheet ovat näin ollen aiheuttaneet putken rikkoutumisen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla asennusvirheestä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10.6.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle itselleen
-suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
-rakenne-, valmistus- tai aineviasta
-perustamis- tai rakennusvirheestä.

Vakuutusehtojen kohdan 13.1.1 (Neste-, kaasu- tai höyryvuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan
-rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista
-rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
-vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta
-tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja kiinteästi asennetusta laitteista
-kiinteästi asennetuista säiliöistä.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön osoittaa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen.

Vakuutuslautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan muun muassa erilaiset putkivuodot ovat lähtökohtaisesti äkillisiä ja ennalta arvaamattomia, korvaukseen oikeuttavia vahinkotapahtumia vuotovakuutusehtojen perusteella. Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu asennusvirheestä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että putken rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko on johtunut astianpesukoneen virheellisestä asennuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vahinkokartoitusraportissa ollut mainintaa asennusvirheestä tai kuvaa astianpesukoneen takaosasta. Asiassa on lautakunnan käsityksen mukaan jäänyt epäselväksi, oliko vuotokohta paikantunut esitetyllä tavalla putken läpivientikohtaan.

Asiassa ei ole myöskään esitetty esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa asennusvirheestä, astianpesukoneen asennukseen sovellettavia ohjeita tai asennuksen tehneen henkilön selvitystä työn suorittamisesta. Vakuutuslautakunta katsoo, ottaen lisäksi huomioon, että vahinko oli havaittu vasta viiden vuoden kuluttua asennuksesta, ettei asiassa ole esitetty riittävää selvitystä mahdollisesta asennuksessa tehdystä virheestä ja sen syy-yhteydestä rikkoutumiseen. Näin ollen Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen putken rikkoutumisesta aiheutuneesta vuotovahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen vahingosta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA                                                                                                         

Varapuheenjohtaja Vaitomaa
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Sario
Yrttiaho

 

Tulosta