Haku

FINE-004490

Tulosta

Asianumero: FINE-004490 (2018)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Ennalta arvaamaton ulkoapäin äkillisesti vaikuttava tapahtuma. Vene oli täyttynyt merivedellä aallokon vaikutuksesta 1,5 tunnin aikana. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan Silver Hawk -perämoottorivene oli täyttynyt merivedellä 7.8.2016 klo 18 – 19.30 aikaan. Vene oli ollut mökkirannassa poijukiinnityksessä siten, että sen keula oli ollut laiturissa ja peräpää poijussa kiinnitettynä. Vahingon havaitsemisen jälkeen vene oli siirretty rantaan ja tyhjennetty irtovedestä.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään katsonut, ettei vahinkoa korvata venevakuutuksesta. Asiassa ei ole osoitettu vahingon aiheutuneen vakuutusehtojen korvattavaksi määrittelemästä tapahtumasta. Vahingon mahdollista aiheuttajaa ei ole yksilöity. Vesistön liikettä ei voida pitää ennalta arvaamattomana, ulkoapäin äkillisesti vaikuttaneena tapahtumana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että veneelle sen täyttymisestä merivedellä aiheutuneet vahingot korvataan venevakuutuksesta. Vene on vahinkopäivänä ollut kuiva kello 16 - 17 aikaan, jolloin vakuutuksenottaja oli ollut rannalla saattamassa vieraitaan. Palattuaan takaisin rannalle noin klo 18 - 19 aikaan hän oli havainnut veneen täyttyneen merivedestä.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta veneelle aiheutuvat vahingot. Vakuutusehdoissa on esitetty, että tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi karilleajo, pohjakosketus, yhteentörmäys tai kaatuminen. Tällainen voi myös olla jokin muu ulkoinen tapahtuma, kuten aallokko.

Vahingolle ei ole esitettävissä muuta syytä kuin suuri aalto ohikulkeneesta aluksesta. Vahinkotapahtuma on ajallisesti yksilöity 3 tunnin tarkkuudella. Korvattavuuden arvioinnin kannalta sillä ei ole merkitystä, ettei vakuutuksenottaja voi osoittaa vahingon tarkkaa kellonaikaa tai sitä, mistä aluksesta aallot ovat aiheutuneet. Milloinkaan aikaisemmin vakuutuksenottaja ei ole havainnut veneen säilytyspaikassa sellaista aallokkoa, joka olisi voinut upottaa aluksen.

Lisäksi on asiassa otettava huomioon, että rannan lähettyvillä kulkee runsasliikenteinen väylä. Tapahtuma-ajankohta on ollut kesäsunnuntaina, jolloin paluuliikenne on ollut vilkkaimmillaan. Tästä liikenteestä on aiheutunut merkittävää aallokkoa. Vakuutuksenottajan hankkimien selvitysten mukaan ainakin 2 isompaa alusta on vahinkoajankohtana ajanut rannan ohi hyvin läheltä. Yksikin liian läheltä rantaa ajanut alus on voinut aiheuttaa veneen täyttymisen vedellä.

Vahinkotapahtuma on ajallisesti yksilöity 3 tunnin tarkkuudella. Vahinkohetkellä tuuli on ollut vähäistä. Vakuutuksenottaja katsoo osoittaneensa, ettei vahingolle ole esitettävissä muuta syytä kuin toisesta aluksesta aiheutunut aallokko. Aallokko kuuluu vakuutusehtojen mukaan korvattavien vahinkotapahtumien piiriin. Korvausvelvollisuudesta vapautuakseen vakuutusyhtiön tulisi osoittaa, että vahinko on johtunut jostakin sellaisesta syystä, joka on rajoitettu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Tällaista korvausvelvollisuutta rajoittavaa vakuutusehtoa ei ole.

Lisävastineessaan vakuutuksenottaja katsoo, ettei täyden näytön esittämistä voida vaatia, koska vahinkotapahtumalla ei ole läheskään aina silminnäkijöitä. Riittävää täytyy olla se, että vakuutuksenottaja osoittaa riittävän todennäköiseksi sen, että vakuutettua omaisuutta on kohdannut jokin vakuutusehdoissa mainituista tapahtumista. Vakuutuksenottaja viittaa siihen, ettei veneen teknisessä kunnossa ollut mitään vikaa. Veneen moitteeton kunto huomioon ottaen uppoamiseen johtaneet olot ovat olleet poikkeukselliset ja ennalta arvaamattomat. Tapahtuma on myös ollut äkillinen, koska uppoaminen on tapahtunut noin 1,5 tunnin välein tehdyn tarkastuksen välillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei sillä ole aihetta muuttaa antamaansa korvauspäätöstä. Vakuutuksenottaja ei ole osoittanut veneen uppoamisen syyksi mitään vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi mainittua tapahtumaa kuten äkillistä, ennalta arvaamatonta ulkoapäin vaikuttavaa tapahtumaa tai myrskyä, jossa keskituuli olisi ollut yli 15 m/s. Vilkkaalla väylällä tai sen lähettyvillä liikkuvista aluksista aiheutuvat aallot eivät ole mitenkään ennalta arvaamattomia, vaan normaali seuraus rannan lähellä kulkevien alusten liikkumisesta.

Vakuutusyhtiö kertoo, että vakuutuksenottajan valituksessaan tarkoittamista isommista aluksista toinen oli mennyt jo kello 17.15 aikaan ja toinen oli kulkenut kauempana rannasta. Vakuutuksenottajan vene oli hänen ilmoituksensa mukaan ollut kunnossa vielä kello 18.00.

Vakuutusyhtiö korostaa sitä, että vahingon aiheuttaneen tapahtuman tulee olla äkillinen ja odottamaton. Erikokoiset aallot merellä vilkkaan veneväylän lähettyvillä ovat usein toistuvia ja tavanomaisia, eivät äkillisiä ja ennalta arvaamattomia.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että vahingon syynä on jokin korvaukseen oikeuttava tapahtuma. Korvauksen hakijan tulisi osoittaa, että veneen uppoaminen on seurausta vakuutusehdoissa mainitusta venettä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ulkoapäin vaikuttaneesta tapahtumasta. Tällaista tapahtumaa ei tässä asiassa ole osoitettu.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

 • Kuvaotteita VTS-meriliikennekeskuksen tallenteelta
 • PLB-Service Oy:n lausunto 4.7.2017 veneen kunnosta
 • Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n 27.10.2016 päivätty kustannusarvio, josta selviää, että vahinkotarkastaja HT on tuolloin tarkastanut veneen
 • kopiot puhelinmuistioista 8.8.2016 ja 9.8.2016
 • D Merikarttasarjan sivun kopio vahinkopaikkakunnan alueelta
 • osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa
 • valokuvia vakuutetusta veneestä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajan veneen täyttyminen merivedellä venevakuutuksen ehtojen mukaan korvattavaksi tuleva tapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Venevakuutuksen ehtojen

 • kohdan 41.1.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset) mukaan laajan venevakuutuksen perusteella korvataan (…) vakuutuksen kohteelle ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta, kuten karille ajosta, pohjakosketuksesta, yhteentörmäyksestä tai kaatumisesta aiheutuneet vahingot (…)
 • kohdan 41.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut (…) veneen uppoamisesta, ellei vahinko ole aiheutunut kohdassa 41.1.1 mainitusta syystä.
   

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan veneelle aiheutunut vahinko korvataan, jos se on aiheutunut ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että aallokko on tässä tapauksessa ollut venevakuutuskohteeseen ulkoapäin vaikuttava äkillinen tapahtuma. Ratkaisevaksi asiassa jää siten sen arvioiminen, onko aallokko ollut vakuutusehtojen mukainen ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusalalla ennalta arvaamattomuudella tarkoitetaan vakiintuneesti tapahtumia, jotka ovat harvinaisia ja siten yllättäviä, että objektiivisesti tarkasteltuna niitä ei ole voinut ennakoida. Ratkaisevaa ei siten ole se, että vahinko useimmiten tulee vakuutetulle yllätyksenä tai ettei vastaavaa vahinkoa ole aikaisempina vuosina sattunut.

Vilkkaalla veneväylällä tai sen läheisyydessä kesäsunnuntai-iltana liikkuvien alusten aiheuttamat eri suuruiset aallot ovat Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan tavanomainen, toistuva ja normaali seuraus veneliikenteestä. Vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt, että tässä tapauksessa aallokko olisi aiheutunut jostakin poikkeuksellisesta tapahtumasta, jota ei ole voinut ennakoida.

Nyt käsillä olevassa vahinkotapahtumassa aallokon ei voida katsoa olleen niin poikkeuksellisen, että kyse olisi vakuutusehtojen kohdan 41.1.1 mukaisesta ennalta arvaamattomuudesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei aallokon aiheuttamasta veneen täyttymisestä merivedellä aiheutunut vahinko ole vakuutusehtojen mukaan korvattava. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 

Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Pellikka
 

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Vuori
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia