Haku

FINE-004292

Tulosta

Asianumero: FINE-004292 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Ns. kahden vuoden sääntö. Lasten huoltoa koskevan sopimuksen muuttaminen. Riidan peruste. Muuttuneet olosuhteet.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A oli hakenut oikeusturvavakuutuksestaan korvausta riitaan, joka koski lapsien huollosta 12.12.2013 annetun päätöksen muuttamista.

Vastapuoli B oli pyytänyt 14.2.2017, että käräjäoikeus antaisi äidin yksinhuoltoa koskevan kiireellisen väliaikaismääräyksen, koska A oli vaatinut saada koulukuraattorin tekemät lasten tapaamisia koskevat merkinnät nähtäväkseen. Lapset olivat käyneet koulukuraattorilla syksyllä 2016 ja käynnit olivat päättyneet 30.11.2016 ja 1.12.2016. B oli vaatinut lisäksi, että lasten tapaamisia isänsä kanssa vähennettäisiin.

A oli vaatinut 16.3.2017 päivätyssä kirjallisessa lausumassaan, että tapaamisaikaa lisättäisiin ja että lasten passit siirtyisivät pyydettäessä lasten mukana loma-, juhlapyhä- ja viikonlopputapaamisille. A on kertonut lausumassaan, että B on pyrkinyt vuosien ajan mustamaalaamaan A:ta ja pyrkinyt sivuuttamaan isän kokonaan lasten elämästä. B oli myös tehnyt kiusaa kieltäytyessään luovuttamasta passeja A:lle. A oli vienyt toisen lapsen terveysasemalle 17.12.2016 B:n avomiehen pahoinpitelyepäilyn vuoksi. Terveyskeskus teki lapsesta lastensuojeluilmoituksen 17.12.2016.

Käräjäoikeus oli antanut 22.2.2017 A:ta kuulematta väliaikaismääräyksen, joka sittemmin kumottiin. Käräjäoikeus katsoi 28.4.2017 antamassaan ratkaisussa, ettei erityisiä syitä väliaikaismääräykselle ollut enää olemassa, koska A oli sitoutunut olemaan vaatimatta lapsia koskevia koulukuraattorin kirjaustietoja eikä tätä lupausta ollut syytä epäillä. Koska muita perusteita väliaikaismääräykselle ei ollut väitetty olevan, määräys kumottiin.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 29.4.2017 päivätyllä korvauspäätöksellä. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutus oli alkanut 15.1.2017, ja vastapuolen vaatimus väliaikaismääräyksestä oli kiistetty 16.3.2017. Vakuutusyhtiön mukana riita perustui 12.12.2013 annettuun päätöksen. Koska riidan peruste oli syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa, korvausta ei voitu suorittaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, ettei riidan peruste voi olla 12.12.2013 annettu päätös, koska päätöksen muuttamista oli vaadittu valitusajan jälkeen tapahtuneiden väitettyjen olosuhdemuutosten perusteella. Olosuhteiden muuttumista arvioidaan tuomioistuimessa päätöksen antamishetken olosuhteiden mukaisesti eikä riidan peruste näin ollen ole voinut syntyä ennen vakuutuksen alkamista 15.1.2017.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että riidan peruste on tuomioistuimen 12.12.2013 antama päätös. Riidan perusteena voidaan pitää myös muuttunutta olosuhdetta, jos vaatimukset perustuvat konkreettiseen ja objektiivisesti havaittavissa olevaan olosuhdemuutokseen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi lapsen tai vanhemman muuttamista toiselle paikkakunnalle. Sen sijaan riidanalaisia seikkoja lasten olosuhteissa tapahtuneissa muutoksissa ei voi katsoa riidan perusteeksi.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että jos riidan perusteeksi katsottaisiin muuttunut olosuhde, ei vakuutuksen voimassaoloa koskeva edellytys kuitenkaan täyttyisi, koska vastapuoli oli perustanut vaatimuksensa lasten muuttuneisiin olosuhteisiin vuodesta 2016 lähtien.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko riidan peruste syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 9.4.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa
− riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty todisteellisesti perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusehtojen kohdan 9.4.2 (Vakuutuksen voimassaoloaika) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuuluvaksi kaikki se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä.

Vakuutusehtojen kohdan 9.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Vakuutuksesta ei korvata myöskään näihin asioihin liittyvää täytäntöönpanoa.

Vakuutuskirjaan tehdyn merkinnän mukaan oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 9.5 alakohdasta 15 poiketen vakuutuksesta korvataan lasten huoltajuuteen, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvissä asioissa kulut yhdessä vakuutustapahtumassa kolmea (3) vuotta kohden, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:
- asiaa ei käsitellä ensi kertaa tai avioeron, yhteiselämän lopettamisen yhteydessä, avioliitonomaisen yhteiselämän päättämisen taikka rekisteröimättömän parisuhteen purkamisen tai päättämisen yhteydessä.
- kysymys on viranomaisen vahvistaman, voimassaolevan ja täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen tai oikeuden tuomion muuttamisesta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Asiassa on riidatonta, että vakuutustapahtuma eli lasten huoltoa koskeva riita on syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tapauksessa on kiista riidan perusteen syntyajankohdasta.

Vakuutusyhtiön mukaan riidan perusteena olevat muuttuneet olosuhteet ovat syntyneet ennen vakuutuksen voimassaolon alkamista. Koska vakuutus ei ole ollut yhtäjaksoisesti voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa, vakuutusyhtiöllä ei edellä mainitun ns. kahden vuoden säännön perusteella olisi velvollisuutta suorittaa korvausta. Vakuutuksenottajan mukaan riidan perusteena olevat muuttuneet olosuhteet ajoittuvat vakuutuksen voimassaoloaikaan.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella B:n esittämät vaatimukset koskivat lasten huollosta 12.12.2013 annetun päätöksen muuttamista siten, että B määrättäisiin lasten yksinhuoltajaksi ja lasten tapaamisoikeutta muutettaisiin. Vaatimukset olivat hakemuksen mukaan perustuneet siihen, että A on vaatinut saada koulukuraattorin kirjaukset tietoonsa. Tällä perusteella asiassa oli määrätty sittemmin kumottu väliaikaismääräys. Vaatimukset ovat toisaalta perustuneet myös siihen seikkaan, että lasten tapaamista koskevissa olosuhteissa oli väitetty tapahtuneen muutoksia. B:n mukaan toinen lapsista ei halua tavata isäänsä kuin silloin tällöin.

A on lausumassaan kiistänyt B:n väittämän olosuhdemuutoksen ja ilmoittanut, että riidassa on kyse B:n vuosia jatkuneesta pyrkimyksestä mustamaalata A:ta. A on vaatinut, että tapaamisaikaa lisätään ja B:n tulee pyydettäessä toimittaa lasten passit tapaamisille. A:n mukaan B on tehnyt vuosien ajan kiusaa lasten passeilla eikä hän ole pyynnöistä huolimatta luovuttanut niitä vuoden 2011 jälkeen.

A:n oikeusturvavakuutus on ollut tullut voimaan 15.1.2017. B on perustanut vaatimuksensa väliaikaismääräyksestä siihen seikkaan, että A on vaatinut saada nähtäväkseen koulukuraatorin lasten tapaamisista tekemät merkinnät. Asiakirjoista ei käy ilmi vaatimuksen esittämisen ajankohta, mutta B:n mukaan kuraattorikäynnit lopetettiin, koska luottamuksellisuudesta ei voitu varmistua. Viimeiset käynnit olivat 30.11.2016 ja 1.12.2016.

Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että riidan perusteena olevat väitetyt olosuhdemuutokset ovat syntyneet aikana ennen vakuutuksen voimaantuloa, ottaen myös huomioon, että A:n mukaan B oli kieltäytynyt passien luovutuksesta ja oli pyrkinyt mustamaalaamaan A:ta jo vuosien ajan. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska riidan perusteet ovat syntyneet ennen vakuutuksen voimaantuloa, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua riitaan.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta