Haku

FINE-004076

Tulosta

Asianumero: FINE-004076 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Korvattava vakuutustapahtuma. Suoritusvirhe. Valmistusvirhettä koskeva ehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J Oy oli toiminut aliurakoitsijana erällä katutyömaalla, jossa sen tehtävänä oli ollut kadun tukimuurien rakentaminen. Kokonaisurakan vastaanottotarkastuksessa 12.12.2016 oli 13.12.2016 päivätyn pöytäkirjan mukaan todettu, että tukimuurien reunapalkkien sivu- ja korkeussiirtymät ylittivät määritellyt rajat, minkä vuoksi kaiteiden juurivaluja ei pystytty tekemään kaikkiin tolppiin, lautakuvioinnin yläpää ei ollut kaikilta osin suunnitelmien mukainen ja muottivirheet aiheuttivat betonin pykällystä. Pöytäkirjan mukaan kokonaisurakan urakkahinnasta oli virheiden vuoksi vähennetty ”arvonalennuksena” 70 000 euroa, jonka pääurakoitsija oli edelleen vähentänyt J Oy:n urakkapalkkiosta. J Oy haki summaa korvattavaksi vastuuvakuutukseensa sisältyneestä suoritusvirhevakuutuksesta.

Suoritusvirhevakuutuksen piiriin kuului vakuutuksenottajalla voimassa olevan oikeuden mukaan oleva korvausvelvollisuus välittömästä kustannuksesta, joka perustui vakuutuksenottajan omaan tai häneen työsuhteessa olevan työntekijän suoritusvirheeseen. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 12.6.2017 evännyt korvauksen, koska vakuutusyhtiön mukaan J Oy:n rakentamat tukimuurit eivät olleet vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla toimimattomia. Vakuutusyhtiö vetosi vakuutusehtojen valmistusvirhettä koskevaan kohtaan lausuen, että kyse oli väitetystä tuotteen valmistusvirheestä. Selvitysten mukaan tukimuurien väitetty virheellisyys ei aiheuttanut korjaamattomana tukimuurien toimimattomuutta, vaan tukimuureja voitiin käyttää tarkoitukseensa.

Asiakkaan valitus

J Oy on lausunut, että vakuutusyhtiön tulkinta asiasta oli väärä. Kyse oli J Oy:n suoritusvirheestä, josta aiheutunut 70 000 euron vahinko tuli korvata sen suoritusvirhevakuutuksesta. Tukimuurien käyttöön kuului oleellisena osana niihin kiinnitettävät tolpat. Vastaanottotarkastuksessa oli todettu, että virheiden vuoksi kaiteiden juurivaluja ei voitu kaikkiin tolppiin tehdä. Näin ollen oli selvää, ettei tukimuuria voitu sellaisenaan käyttää tarkoitukseensa. Siten J Oy:llä oli oikeus korvaukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että kyseessä oli väitetty laatuvirhe J Oy:n rakentamissa tukimuureissa. Muurit eivät kuitenkaan olleet sanottuun tarkoitukseensa toimimattomia, joten vahinkoa ei voitu korvata J Oy:n vakuutuksesta. Myös J Oy oli alun perin todennut, että rakenne oli vastannut sovittua. J Oy:ltä oli tiedusteltu, olivatko tukimuurit sen näkemyksen mukaan toimivia käyttötarkoituksessaan. Muurien mahdollisesta toimimattomuudesta ei ollut esitetty selvitystä. Selityksenä oli vain, että tilaaja oli noudattanut siltanormeja ja hinnanalennus oli johtunut siitä.

Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kyse ei ollut vakuutuksen tarkoittamasta suoritusvirheestä, vaan siitä, että suoritus ei ollut laadultaan sopimuksen mukainen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että kyse olisi virheestä, joka olisi aiheuttanut korjaamattomana kohteen toimimattomuuden tai henkilö- tai esinevahingon vaaran. Kysymys oli työn tuloksen muotoon, ulkonäköön tai muuhun vastaavaan seikkaan perustuneesta tyytymättömyydestä suorituksen laatuun tai suoritus ei muutoin ollut vastannut sovittua. Kyse oli lähinnä ulkonäköseikasta, jonka vuoksi oli tehty arvonvähennys.

J Oy:ltä saatujen tietojen mukaan tukimuurit vastasivat laadultaan vaadittua. J Oy olisi tehnyt muottien vaakasaumat alemmas, jolloin ne olisivat olleet piilossa maan alla. Pystyurakuvion viisteiden yläpään muotoilua ei ollut ohjeistettu. Tiedot osoittivat, että J Oy oli itsekin katsonut, että kyse oli ulkonäköseikasta tai sopimuksen vastaisuudesta, jonka syytä ei ollut tarkemmin yksilöity. Toimimattomuudesta ei ollut mainittu.

Kohdetta ei ollut myöskään korjattu, vaan sopimuksen vastaisuuden perusteella oli vain vähennetty 70 000 euron summa. Summa ei perustunut korjauskustannuksiin eikä korjausvaatimusta ollut esitetty. Korjattavat virheet oli erikseen listattu pääurakan vastaanottotarkastusraportissa. Tämä osoitti, että J Oy:n rakentamat tukimuurit toimivat käyttötarkoituksessaan tukimuureina, mutta ne eivät vastanneet sovittua. Katualueelle ei voitu jättää toimimattomia rakenteita. Vakuutusyhtiön mukaan vaatimuksen määrä oli joka tapauksessa liiallinen. Korjauskustannusten ei ollut osoitettu olevan 70 000 euroa. Kyse oli arvonvähennyksestä, joka on perustunut sopimuksen vastaisuuteen tai ulkonäköseikkoihin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko J Oy:n aliurakkasopimuksen perusteella tilaajalle rakentamien kadun tukimuurien todettuun sopimuksenvastaisuuteen perustunut urakkasummasta tehty 70 000 euron vähennys korvattava J Oy:n vastuuvakuutukseen sisältyneestä suoritusvirhevakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vakuutukseen sovellettavien 1.1.2012 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 225.1, korvattavat vahingot, mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksenottajalle itselleen syntyvän korvausvelvollisuuden välittömästä kustannuksesta, joka perustuu vakuutuksenottajan omaan tai häneen työsuhteessa olevan työntekijän suoritusvirheeseen, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että suoritusvirhe on aiheutettu ja se todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja että virhe on todettu suorituksen loppuun suorittamisen jälkeen ja ettei virheellisen suorituksen loppuun suorittamisesta ja sen virheellisyyden toteamisesta ole kulunut yli kuusi (6) kuukautta.

Vakuutusehtojen kohdan 225.4, määritelmiä, alakohdan 4.1, suoritusvirhe, mukaan suoritusvirheellä tarkoitetaan

  • toimituserehdystä, jossa myyjä tai muu vastaava tavarantoimittaja toimittaa tilaajalle tilaussopimuksen vastaisen tavaran tai tuotteen. Tilaussopimuksen vastaisella tavaralla tarkoitetaan tavaraa, joka sinänsä on virheetön ja käyttötarkoitukseensa soveltuva, mutta on sopimuksen vastainen. Tilaussopimuksen vastaisella tavaralla ei tarkoiteta tavaraa, jossa on valmistusvirhe, suunnitteluvirhe tai ohjevirhe riippumatta siitä kenen toiminnasta tavaran virhe on syntynyt.
  • tuotteen valmistusvirhettä, joka aiheuttaa korjaamattomana tuotteen toimimattomuuden. Valmistusvirheeksi ei katsota tuotteen suunnittelu- tai ohjevirhettä.
  • asennus- tai korjaustyön tuloksen virhettä, joka aiheuttaa korjaamattomana asennus taikka korjauskohteen toimimattomuuden tai vaaran henkilö- tai esinevahingon syntymiselle.

 
Suoritusvirheellä ei tarkoiteta tuotteen tai asennus- tai korjaustyön tuloksen muotoon, ulkonäköön tai muuhun vastaavaan seikkaan perustuvaa tyytymättömyyttä suorituksen laatuun. Tämä ei kuitenkaan koske toimituserehdystä.

Asian arviointi

J Oy:n korvausvaatimus perustuu sen tilaajalle rakentamissa kadun tukimuureissa urakan vastaanottotarkastuspöytäkirjan 13.12.2016 mukaan todettuihin virheisiin. Vakuutuslautakunta katsoo ensiksikin, että tukimuurien rakentamisessa ei ole ollut kyse suoritusvirhevakuutuksen ehtojen kohdan 225.4 alakohdassa 4.1 määritellyistä ”tavaran” tai ”tuotteen” toimituserehdyksestä taikka saman ehtokohdan mukaisesta ”asennus- tai korjaustyön” tuloksen virheestä.

Vakuutusyhtiö on käsitellyt vahinkoa mainitun ehtokohdan mukaisena ”tuotteen valmistusvirheenä”. Vakuutusehtojen mukaan tuotteen valmistusvirheestä aiheutunut vahinko korvataan vakuutuksesta kuitenkin vain siinä tapauksessa, että valmistusvirhe aiheuttaa korjaamattomana tuotteen toimimattomuuden.

Tältä osin Vakuutuslautakunta toteaa, että sille toimitettujen asiakirjojen mukaan kokonaisurakan vastaanottotarkastuksessa oli todettu, että tukimuurien reunapalkkien sivu- ja korkeussiirtymät olivat ylittäneet määritellyt rajat eikä kaiteiden juurivaluja ollut pystytty tekemään kaikkiin tolppiin. Lisäksi muottien lautakuvioinnin yläpää ei ollut kaikilta osin vastannut suunnitelmia ja muottivirheet olivat aiheuttaneet betonin pykällystä.

Asiakirjoista ei ilmene, että J Oy:ltä olisi vaadittu mainittujen virheiden korjaamista tai että mikään muukaan taho olisi niitä korjannut. Sen sijaan tilaaja on ottanut työn vastaan kirjaamalla alun perin sovitusta urakkahinnasta virheisiin perustuneen 70 000 euron arvonalennukseksi nimitetyn vähennyksen.

Vastaanottotarkastuspöytäkirjan perusteella kaiteiden kaikkien tolppien juurivaluja ei ollut pystytty virheiden vuoksi tekemään. Pöytäkirjassa ei kuitenkaan ole mainintaa siitä, että kaiteita ei olisi pystytty virheiden takia lainkaan asentamaan. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, että itse muurirakenteessa olisi ollut muuta sen käyttötarkoituksen vaarantanutta virhettä. Tämän perusteella lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että urakan vastaanottotarkastuspöytäkirjassa 13.12.2016 mainitut J Oy:n suorituksessa olleet virheet olisivat johtaneet vakuutusehtojen kohdan 225.4.4.1 edellyttämään tukimuurien toimimattomuuteen. Kyse on ollut mainitun vakuutusehdon rajoituksessa korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta laatuvirheestä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Raulos
sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia