Haku

FINE-004059

Tulosta

Asianumero: FINE-004059 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 08.11.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus. Pimeä taksi.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan korttia on käytetty huoltoaseman bensa-automaatissa 17.5.2017 aamuyöllä. Kortilla on klo 02.34.58 ensin aloitettu 10 euron bensiiniostoksen teko, joka on keskeytetty ennen mittarin valintaa klo 02.35.18. Kortti on uudelleen syötetty lukijaan klo 02.38.20, sillä on hyväksytty 20 euron bensiiniostos ja tankkaaminen on lopetettu klo 02.41.24. Asiakkaan kortilla on nostettu toisessa paikassa automaatista yhteensä 860 euroa klo 03.06–03.10. Asiakas on ilmoittanut korttinsa kadonneeksi klo 14.22.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut ottaneensa keskustasta kyydin ja luvannut maksaa kyydistä 20 euroa bensarahaa. Asiakas vietiin autossa ovet lukittuna kylmäasemalle. Asiakas on kertonut tehneensä molemmat ostotapahtumat, joista ensimmäinen keskeytettiin. Laite imaisi asiakkaan kortin. Asiakas vietiin toisen henkilön kanssa toiseen paikkaan. Hänet pakotettiin odottamaan, että he palauttavat kortin, jos onnistuvat saamaan sen laitteesta pois. Tällä välin kortilla nostettiin oikeudetta 860 euroa. Asiakas sai tämän jälkeen korttinsa takaisin.

Henkilöt veivät asiakkaan tuntemattomaan paikkaan, jossa ei ollut asutusta lähelläkään ja jättivät sinne. Hän oli koko ajan siinä käsityksessä, että hänet vietäisiin kotiin. Asiakkaalla meni kaksi tuntia ennen kuin löysi taksin, jolla pääsi kotiin. Asiakas ei voinut soittaa taksia kännykällä, koska se oli mennyt lukkoon. Asiakas sai tiedon kortin oikeudettomasta käytöstä vasta seuraavana päivänä, kun hän kävi katsomassa tilin tilanteen verkkopankissa.

Asiakkaalla ei ole ollut saatavilla kortin tunnuslukua, vaan se on urkittu bensa-automaatilla. Asiakas on keskustellut asiasta poliisin kanssa ja poliisin mukaan tekotapoina on yleensä käytetty kopiolaitetta tai kortti on vaihdettu jossain vaiheessa toiseen korttiin, jolloin automaatti ei imaise korttia kokonaan. Tällöin se voidaan poistaa vielä automaatista.

Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 860 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan katsonut pitävänsä todennäköisenä, että asiakas on noussut tuntemattoman seurueen kyytiin ja seurueen henkilöt ovat urkkineet tunnusluvun hänen näppäillessään sen kylmäasemalla. Tämän jälkeen henkilöt ovat ilmeisesti onnistuneet jollain tavoin joko vaihtamaan asiakkaan kortin toiseen korttiin tai nappaamaan asiakkaan kortin automaatista hänen huomaamattaan.

Asiakkaan olisi tullut noudattaa erityistä huolellisuutta kortin ja sen tunnusluvun säilyttämisen suhteen lähtiessään yöaikaan ravintolaillan jälkeen yksin tuntemattomien henkilöiden auton kyytiin. Asiakkaan olisi tullut lisäksi kiinnittää erityistä huomiota tunnusluvun näppäilyyn, koska hänen läheisyydessään oli tuntemattomia henkilöitä.

Pankki katsoo, että kokonaisuutena arvioiden asiakkaan menettely on osoittanut törkeää huolimattomuutta, jolloin asiakas vastaa täysimääräisesti hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Korttiehdot.
  • Tiliote.
  • Huoltoasemayhtiön raportti kortin käytöstä sekä bensa-automaatin loki. Yhtiön mukaan kortinlukija ei syö korttia sisäänsä, vaan kortti on aina osittain näkyvissä eli koska vain pois otettavissa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku eivät joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun, kortin jäämisestä ulkomailla automaattiin sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tunnusluvun käyttäminen

Pankkilautakunta katsoo, että turvalliseen ja huolelliseen kortin ja tunnusluvun käyttämiseen ja huolelliselta kortinhaltijalta edellytettäviin kohtuullisiin toimenpiteisiin kuuluu se, että kortinhaltija pyrkii toimimaan korttitapahtumaa tunnusluvulla hyväksyessään niin, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua. Siihen, mitä yksittäisen maksutapahtuman kohdalla voidaan kortinhaltijan huolellisuudelta edellyttää, vaikuttavat maksutapahtumaa ympäröivät olosuhteet. Huolellisen kortinhaltijan voidaan edellyttää kiinnittävän erityistä huomiota tunnusluvun suojaamiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa näköetäisyydellä maksupäätteestä tai automaatista on muita ihmisiä.

Tässä tapauksessa asiakas on noussut yöllä ns. pimeän taksin kyytiin ja on kesken matkan maksanut kortillaan bensa-automaatilla kyydin maksamista varten. Asiakas epäilee, että tilanteessa paikalla olleet henkilöt ovat voineet nähdä hänen korttinsa tunnusluvun. Asiakas ei ole esittänyt tämän tarkempaa selvitystä olosuhteista hänen tekemiensä automaattinostojen yhteydessä tai siitä, keitä nämä hänen mainitsemansa paikalla olleet henkilöt ovat olleet.

Pankkilautakunta katsoo olevan riidatonta, että asiakkaan kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan oman korttimaksun yhteydessä klo 02.35–02.41. Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa asiakkaan olisi huolellisesti toimiessaan edellä mainituissa olosuhteissa hänelle entuudestaan tuntemattomien ihmisten seurassa tullut tunnuslukua näppäillessään kiinnittää erityistä huomiota tunnuslukunsa suojaamiseen siten, ettei se olisi päätynyt ulkopuolisen tietoon. Mikäli asiakas ei näissä olosuhteissa ole voinut varmistua turvallisesta tunnusluvun käytöstä, olisi hänen tullut jättää korttimaksu tekemättä. Asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan.

Kortin säilyttäminen

Pankkilautakunta toteaa, että asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan kortin on täytynyt päätyä ulkopuolisen haltuun huoltoasemalla. Asiakkaan mukaan automaatti imaisi asiakkaan kortin. Edelleen asiakkaan mukaan kortti on vaihdettu jossain vaiheessa toiseen korttiin, jolloin automaatti ei imaise korttia kokonaan ja se voidaan poistaa sieltä myöhemmin. Huoltoasemayhtiön mukaan kortinlukija ei syö korttia sisäänsä, vaan kortti on aina osittain näkyvissä eli koska vain pois otettavissa.

Pankkilautakunta toteaa, että asiakas ei ole pystynyt kertomaan, millä tavoin ja missä vaiheessa tarkalleen asiakkaan kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun. Lautakunta katsoo tämän osaltaan viittaavaan asiakkaan huolimattomuuteen korttia käsiteltäessä.

Pankkilautakunta toteaa, että arvioitaessa sitä millaisia varotoimia maksuvälineen haltijalta voidaan kohtuudella edellyttää, on maksupalvelulain esitöiden (HE 169/2009 vp) mukaan otettava huomioon, että tavanomaisia maksuvälineitä on yleensä tarkoitettu käytettäväksi päivittäisessä maksamisessa ja niitä on sen vuoksi voitava kuljettaa mukana. Toisaalta maksuvälineen haltijan voidaan odottaa säilyttävän maksuvälineitä vähintään yhtä huolellisesti kuin käteistä rahaa. Ympäröivät olosuhteet ja erityisesti niihin liittyvät katoamis- ja anastusriskit ovat olennaisessa osassa arvioitaessa, mitä kortin huolellinen säilyttäminen kortinhaltijalta edellyttää, kuinka usein tapahtuvaa kortin tallella olon tarkistamista kortinhaltijalta voidaan kohtuudella edellyttää sekä toisaalta arvioitaessa kortinhaltijan mahdollisen huomattomuuden astetta ja vakavuutta.

Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulkuun myötävaikuttaneen olennaisesti se, että asiakas lähti yöllä hänelle entuudestaan tuntemattomien henkilöiden kyytiin ja käytti tunnuslukuaan huolimattomasti siten, että ulkopuolinen on saanut sen tietoonsa. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo kortin joutumisen ulkopuoliselle johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa.

Kortinhaltijan huolellisuus

Maksupalvelulain 62 §:n 2 momentin mukaan maksupalvelun käyttäjä vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä kokonaan, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Arvioitaessa kortinhaltijan huolimattomuutta Pankkilautakunta on ottanut huomioon, että asiakas on lähtenyt yöllä tuntemattomien henkilöiden kyytiin ja käyttänyt korttia bensa-automaatissa siten, että tunnusluku on voitu urkkia. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon se, että asiakas on korttiehtojen vastaisesti ilmoittanut pankille kortin joutumisesta ulkopuolisen haltuun vasta useita tunteja kotiinsa saapumisen jälkeen. Vaikka viimeksi mainitulla seikalla ei ole ollut syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon, katsoo lautakunta asiakkaan toiminnan osoittavan osaltaan selvää piittaamattomuutta kortin turvallisen säilyttämisen suhteen. Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuudessaan osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaisia velvollisuuksiaan kortin säilyttämisen ja tunnusluvun käyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Aspelund
Atrila
Kallio

Tulosta