Haku

FINE-003846

Tulosta

Asianumero: FINE-003846 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 04.10.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista ja ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan lompakko anastettiin Malagassa ja hänen maksukortillaan tehtiin 20.4.2017 klo 14.32–14.34 Suomen aikaa luotolta kolme oikeudetonta automaattinostoa, yhteensä 1.300 euroa, joista aiheutui 38,50 euroa nostokuluja. Maksukortti suljettiin 21.4.2017 klo 01.05 Suomen aikaa pankin vastaanotettua asiakkaan sulkuilmoituksen.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että hän on käyttänyt korttia ainoastaan Suomessa. Kortin tunnuslukua ei tiedä kuin asiakas, eikä siitä ole paperia tai muuta dokumenttia. Asiakas oli säilyttänyt korttiaan lompakossa, joka oli olkalaukussa. Kortti vietiin asiakkaalta Malagan kauppahallin kahvilassa noin klo 12. Rikolliset ja hakkerit ovat kyenneet käyttämään korttia omilla käsittämättömillä keinoillaan. Lompakossa oli myös toisen pankin kortti, jolla varkaat eivät onnistuneet tekemään nostoja. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle 1.300 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan katsonut, että mikäli asiakas olisi säilyttänyt lompakkoaan taskussa, olisi lompakon ja sen sisältämien maksukorttien anastamiselta todennäköisesti vältytty.

Pankin käsityksen mukaan asiakas on tehnyt rikosilmoituksen tapahtumasta Suomen aikaa klo 19.35. Pankilla ei ole tiedossa, tarkoittaako asiakas anastamisen tapahtumisen kellonajalla Suomen aikavyöhykkeen kellonaikaa vai Malagan aikavyöhykkeen kellonaikaa. Pankki katsoo kummassakin tapauksessa kortin katoamisilmoituksen tehdyn liian myöhään, jopa useita tunteja rikosilmoituksen teon jälkeen. Asiakas olisi voinut huolellisella lompakon ja maksukorttien tallella olon tarkastamisella sekä asianmukaisen katoamisilmoituksen tekemisellä estää kokonaan 1,5 tai 2,5 tuntia anastamisen jälkeen tapahtuneen väärinkäytön.

PIN-lukua ei ole saatavissa itse kortista. Asiassa ei ole muuta uskottavaa vaihtoehtoa kuin se, että korttia väärinkäyttänyt henkilö on saanut tietoonsa kortin tunnusluvun varastaessaan lompakon. Pankki katsoo, että kortin tunnusluku on ollut jollakin tavalla tunnistettavassa muodossa lompakon anastaneen henkilön saatavilla, todennäköisesti asiakkaan lompakossa.

Pankille ei ole annettu tarkkaa selvitystä tapahtumista, jotka ovat johtaneet asiakkaan lompakon anastamiseen. Pankki kuitenkin katsoo, että koska lompakko on pystytty anastamaan asiakkaalta, asiakas on viivytellyt kortin katoamisilmoituksen teossa ja koska väärinkäyttäjä on saanut haltuunsa kortin tunnusluvun anastaessaan asiakkaan lompakon, on asiakkaan menettely kortin säilyttämisessä ja korttiin liittyvien huolellisuusvelvoitteiden täyttämisessä kokonaisuudessaan katsottava olleen törkeän huolimatonta. Pankki ei katso olevansa velvollinen korvaamaan asiakkaalle riitautettuja nostoja.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettuseuraavat asiakirjat:

  • Asiakkaan Espanjassa tekemä tutkintailmoitus.
  • Korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta tai pankkitunnuksista. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Asian arviointi

Tapauksessa saadun selvityksen mukaan kaikki asiakkaan kortilla tehdyt oikeudettomat tapahtumat on hyväksytty kortin tunnusluvulla ja näin ollen korttia oikeudetta käyttäneellä on ollut tiedossaan asiakkaan kortin salainen tunnusluku.

Asiakkaan mukaan rikolliset ovat pystyneet nostamaan rahaa kortilla ilman asiakkaalta saatua tunnuslukua. Pankkilautakunta katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt eikä lautakunnan tiedossa ole muutenkaan sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa korttia oikeudetta käyttäneiden pystyneen nostamaan rahaa automaatista ilman tunnuslukua tai että tunnusluku olisi saatu kortista.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas ei ollut itse käyttänyt korttiaan Espanjassa. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa kortin tunnusluvun urkintamahdollisuus asiakkaan oman asioinnin yhteydessä on poissuljettu ja ettei ole muita vaihtoehtoja kuin että kortin tunnusluku on päätynyt kortin anastaneen tietoon lompakon anastuksen yhteydessä. Ottaen huomioon, että kortilla on onnistuttu tekemään oikeudettomia korttitapahtumia melko pian anastuksen jälkeen, lautakunta katsoo lisäksi todennäköiseksi, että kortin tunnusluku on ollut asiakkaan lompakossa tunnistettavassa muodossa ja lompakon anastaneen henkilön yhdistettävissä korttiin. Tunnusluvun säilyttäminen lompakossa kortin yhteydessä on tässä tapauksessa mahdollistanut kortin käytön nyt kyseessä oleviin oikeudettomiin korttitapahtumiin.

Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Ehdoissa kortinhaltija sitoutuu myös hävittämään pankista saamansa tunnusluvun, olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon sekä säilyttämään tunnuslukua niin, ettei kenelläkään ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Maksupalvelulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp.) kortin ja tunnusluvun säilyttäminen samassa lompakossa on mainittu nimenomaisesti esimerkkinä menettelystä, joka voi olla törkeän huolimatonta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo asiakkaan kortin tunnusluvun joutumisen ulkopuolisen tietoon johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Ottaen huomioon olosuhteet kohteessa, jossa yleisen elämänkokemuksen perusteella voidaan katsoa olevan kohonnut riski taskuvarkauksille, Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Koska viimeksi todettu johtaa maksupalvelulain 62 §:n mukaan asiakkaan täysimääräiseen vastuuseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ei Pankkilautakunta ole katsonut tarpeelliseksi arvioida asiakkaan menettelyä korttiehdoissa kortinhaltijalle asetettujen muiden huolellisuusvelvollisuuksien suhteen.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Aspelund
Atrila
Lehtonen
Kallio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia