Haku

FINE-003845

Tulosta

Asianumero: FINE-003845 (2017)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 12.12.2017

Onko asiakkaalle annettu luottoneuvotteluissa harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan pois kesken korkokattoajan? Korkokatto. Korkokattomaksun palautus. Myyntihinta. Markkinahinta

Tapahtumatiedot

Asiakas on syyskuussa 2012 nostanut pankista 186.150,00 euron luoton kertamaksuisella korkokatolla 7 vuoden määräajaksi 27.9.2013–27.09.2019. Korkokattotaso on ollut 1,750 % ja marginaalin sisältäen korkokaton suuruus on ollut 2,917 %. Asiakas on maksanut pankille kertamaksuna korkokatosta 8.413,98 euroa. Velan allekirjoitushetken mukainen viimeinen takaisinmaksupäivä on ollut 2.9.2037. Asiakas myi asuntonsa ja maksoi jäljellä olevan lainan pois keväällä 2017 korkokaton ollessa vielä voimassa, mutta hän ei saanut kertamaksuisesta korkokattomaksustaan minkäänlaista palautusta.

Asiakkaan valitus

Asiakas jäi lainan ottamisen yhteydessä tehdyn sopimusehtojen läpikäynnin perusteella käsitykseen, että korkokaton jäljellä oleva aika hyvitetään siinä tapauksessa, että laina maksetaan asunnon myynnin yhteydessä takaisin ennen korkokaton määräajan umpeutumista. Koska asiakas ei olisi ottanut lainaan korkokattoa, jos olisi saanut lainan ottamisen yhteydessä sen mekanismista ja käyttäytymisestä lainan takaisinmaksun yhteydessä asianmukaiset ja paikkansa pitävät tiedot, asiakas vaatii, että hänelle korvataan hänen korkokatosta maksamansa 8.413,98 euroa kokonaisuudessaan.

Asiakas myi asunnon ennen korkokaton määräajan umpeutumista, jolloin hän maksoi jäljellä olevan lainan pois. Asiakas tiedusteli tässä yhteydessä 3.4.2017 korkokaton hyvitystä. Asiakas ei saanut kysymykseensä vastausta eikä korkokatosta hyvitetty, vaikka muut asuntolainan takaisinmaksuun liittyvät toimenpiteet kuten rahaliikenne ja pantin vapautus tehtiin. Asiakkaalle ei kerrottu vastausta hänen kysymykseensä hänen useista yhteydenotoistaan huolimatta eikä annettu arviota siitä, milloin hän saisi vastauksen.                                          

Korkokatto on myyty asiakkaalle hänen lainaa ottaessaan puutteellisin ja harhaanjohtavin tiedoin. Asiakas on korkokattoa ottaessa jätetty puutteelliseen käsitykseen korkokaton arvon määräytymismekanismista (markkinahinta), sillä hän ymmärsi, että hinta määräytyy suoraviivaisesti ajan perusteella, minkä vuoksi hän oletti saavansa lainan takaisinmaksun yhteydessä korkokatosta palautusta jäljellä olevan ajan suhteessa. Asiakasta johdettiin myyntitilanteessa harhaan korkokaton käyttäytymisen osalta lainan takaisinmaksun yhteydessä, sillä asiasta kysyttäessä hänelle korostettiin korkokattoa kiinteää korkoa parempana vaihtoehtona. Myyntiargumenttina asiakkaalle todettiin, että korkokatto on siksi hyvä, että "siitä nyt saa aina kuitenkin jotain takaisin". Erityisesti, asiakkaalle ei kerrottu tilanteista, joissa korkokatosta ei saa lainkaan hyvitystä. Korkokaton mekanismi ja käyttäytyminen lainan takaisinmaksun yhteydessä ovat molemmat olleet asiakkaalle keskeisiä hankintaperusteita, eikä hän olisi ottanut korkokattoa, jos olisi saanut niistä asianmukaiset ja paikkansa pitävät tiedot lainaa ottaessa. Pelkkä markkinahinnan käsitteen esiintyminen allekirjoitetussa velkakirjassa ei tarkoita, että sen merkitystä ja näin ollen myöskään korkokaton käyttäytymistä lainan takaisinmaksun yhteydessä olisi selvitetty asiakkaalle lainan ottamisen yhteydessä riittävällä tarkkuudella. Lisäksi asiakas huomauttaa, että asian ymmärrettävään selittämiseen tarvitaan lakimiehen kirjoittamana useampi sivu varsin tiivistä tekstiä.

Pankin puolella asiaa hoitanut toimihenkilö on todennut asiaan liittyen olleensa tapahtuman aikaan kokematon. Lainan korkokaton käyttäytymisen asianmukainen ja ymmärrettävä esittäminen edellyttää syvällistä ymmärrystä mekanismin käyttäytymisestä ja asian avaamista laajemmin kuin mitä velkakirjan erityisehtoihin on kirjoitettu. Näin ollen on asiakkaan mielestä pidettävä todennäköisenä, ettei asiaa hoitanut toimihenkilö ole kokemattomuutensa vuoksi pystynyt pelkän velkakirjan tekstin perusteella antamaan asiakkaan esittämiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin asianmukaisia vastauksia, vaan hän on tullut antaneeksi tiedot puutteellisina ja osin harhaanjohtavina. Pankki ei myöskään ole tuonut esille, että korkokaton käyttäytymisen selittämiseen asiakkaalle olisi ollut käytettävissä ohjausta tai ohjetta, jota seuraamalla riittävien tietojen ja yksityiskohtaisten kysymysten asianmukainen ja oikeellinen antaminen asiakkaalle olisi voitu toimihenkilön toimesta varmistaa.

Pankki vetoaa siihen, että asian käsittely on tapahtunut noin 5 vuotta sitten, minkä vuoksi muistikuvat asiaan liittyen eivät ole tarkkoja. Asiakas huomauttaa, että toisin kuin toimihenkilö, joka käsittelee asuntolainoja työkseen jatkuvasti, asiakas ei ota asuntolainaa joka päivä. Koska kyseessä on asiakkaalle asiakkaana erittäin merkittävä asia ja hän on erityisesti kiinnittänyt lainaneuvotteluissa huomiota korkokaton käyttäytymiseen lainan takaisinmaksun yhteydessä, on luonnollista, että asiasta puhuttu on jäänyt tarkasti asiakkaan mieleen ja hän muistaa keskustelujen sisällön nimenomaan korkokaton käyttäytymisestä käydyn keskustelun osalta paremmin kuin toimihenkilö.

Pankin vastine

Huhtikuussa 2017 asiakas on suorittanut luottonsa kokonaisuudessaan pankille – alkuperäiseen lyhennysohjelmaan nähden ennenaikaisesti ja määräaikaisen korkokaton ollessa vielä voimassa. Lainan loppuun maksu on liittynyt luoton vakuutena käytetyn asunnon kauppaan, josta asiakas on ollut yhteydessä verkkoviestillä 3.4.2017 viitaten tässä verkkoviestissä myös korkokaton palautukseen. Asiakkaalle on vastattu verkkoviestillä 10.4.2017, että mikäli korkokatosta on palautettavaa, palautuu se automaattisesti lainanhoitotilille. Tässä yhteydessä asiakkaalle ei ole kuitenkaan toimitettu yksityiskohtaisempia tietoja korkokaton palautuksesta.

Asiakas on 15.5. lähetetyllä verkkoviestillä tiedustellut vielä uudestaan ja tarkemmin korkokatosta mahdollisesti saatavasta palautuksesta ja sen perusteista. Lisäksi tämän jälkeen asiakas on ollut useasti yhteydessä Pankkiin, mutta ei ole saanut pyytämäänsä vastausta tai arviota asian kestosta.

Asiakas on tavattu asiakastapaamisessa asian johdosta 15.6.2017, jolloin hän on vaatimuksiaan tarkentaen todennut, että hän haluaa Pankin korvaavan hänelle 2/7 osaa maksamastaan korkokattomaksusta, eli noin 2.404 euroa.

Pankin vastaus

Korkokattoa myytäessä asiakkaalle tarjotaan tietoja korkokatosta ensimmäisen kerran jo siitä tehdyn tarjouksen yhteydessä. Lopullisesti korkokatosta sovitaan Pankin ja asiakkaan välisessä allekirjoitetussa velkakirjassa. Ennen velkakirjan (ja siihen sisältyvän korkokattosopimuksen) hyväksymistä ja allekirjoittamista asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tutustua asiakirjoihin. Velkakirjaan sisällytetään myös korkokaton osalta olennaiset tiedot. Luottosopimus keskeisine kohtineen käydään läpi velkakirjan allekirjoittamisen yhteydessä – kuten asiakas on allekirjoituksellaan 27.9.2012 kuitannut.

Pankki viittaa velkakirjan korkokattoa koskeviin ehtoihin ja erityisesti korkokattomaksun palautusta koskevaan erityisehtoon. Korkokattoon liittyvät ehdot ovat myös koko ajan saatavissa Pankin verkkosivuilla >> lainat ja asunnot >> Korkokatto. Verkkosivuilla korkokatosta mainitaan:
Kertamaksuisesta korkokatosta maksetaan korkokaton tekohetkellä korkokattomaksu. Mikäli korkokattoinen luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, pankki palauttaa asiakkaalle luoton voimassa olevalle pääomalle ja jäljellä olevalle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun takaisinmaksuhetken mukaisen markkinahinnan enintään alkuperäisen korkokattomaksun suuruisena. Maksua ei palauteta, mikäli sovittu luotto jätetään osin nostamatta tai korkokatosta halutaan korkokattoaikana luopua.

Yksinkertaistettuna asiakkaalle palautetaan velkakirjaehtojen mukaisesti ennenaikaisessa päättymisessä korkokaton takaisinmaksuhetken mukainen markkinahinta.

Markkinahinnalla tarkoitetaan yleisesti hyödykkeen todennäköistä luovutushintaa. Pankin vastineessaan esittämistä korkokaton markkinahintaan vaikuttavista tekijöistä johtuen Pankki katsoo purkuhinnan (0 euroa) vastanneen option käypää luovutushintaa sopimuksen purkuhetkellä ja asiakkaan reklamaation siten perusteettomaksi.

Pankki toteaa, että korkokatto huomioitu asiakkaan allekirjoittamassa velkakirjassa useassa eri kohdassa. Erityisesti allekirjoitetun velkakirjan kohdassa ”Erityisehdot” todetaan Pankin kannan mukaan selkeäsanaisesti menettelystä ja hyvityksestä korkokattoisen velan ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteessa.

Asian selvittämiseksi Pankki on myös pyytänyt kyseessä olevan velkakirjan Pankin puolesta allekirjoittaneen toimihenkilön näkemystä asiasta. Niin asiakkaan kuin myös toimihenkilönkin ulkomuistiin perustuvan selvityksen osalta on syytä huomioida, että myyntitilanne ja allekirjoitukset ovat tapahtuneet noin 5 vuotta sitten. Ajan kulumisesta ja useista vastaavista asiakastapaamisista johtuen Pankin puolesta velkakirjan allekirjoittaneella toimihenkilöllä ei ole tarkkaa muistikuvaa tästä kyseisestä asiakkuudesta tai asiakastapaamisista. Koska korkokatosta mahdollisesti asiakkaalla palautuva hyvitys on korkokattotuotteen antaman korkosuojauksen lisäksi yksi keskeisimmistä tuotetiedoista (jonka vuoksi siitä onkin erikseen velkakirjan erityisehdoissa mainittu), toimihenkilö kuitenkin toteaa näin jälkikäteisestikin melko suurella varmuudella sen, että hän ei ole missään kohtaa asiakkaalle maininnut, että korkokaton palautuksen määrä korreloituisi ainoastaan aikaan. Pankin puolesta velkakirjan allekirjoittanut toimihenkilö toteaa näin jälkikäteisesti myös sen, että hän ei ollut vielä tuolloin toiminut rahoitusmyyjänä pitkään. Tämä ei ole Pankin puolesta velkakirjan allekirjoittaneen toimihenkilön mukaan tarkoittanut sitä, että asiakkaalle olisi kokemattomuudesta johtuen annettu harhaanjohtavia ja/tai puutteellisia tietoja, vaan päinvastoin sitä, että hän on tuolloin käynyt velkakirjan läpi aika lailla sanasta sanaan, mukaan lukien ehtokohdat liittyen korkokattomaksuun ja sen mahdolliseen palautukseen.

Asiakkaalle on ollut itse esiin tuomiensa tietojen mukaan merkityksellistä se, miten asiakkaan valitsema korkosuojaus toimii ja käyttäytyy lainan (ennenaikaisen) takaisinmaksun yhteydessä. Kerrotun mukaan neuvotteluissa korkokaton vaihtoehtona on ollut kiinteäkorkoinen laina. Yleisellä tasolla voi todeta, että jos lähtökohtana on ottaa lainaan korkosuojaus korkokaton tai kiinteän koron muodossa, niin vain korkokattoisesta lainasta on edes ylipäätänsä mahdollista saada palautusta, siinä missä kiinteäkorkoisen lainan ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä voi taas todennäköisemmin joutua maksamaan takaisinmaksuprovisiota. Myös Pankin puolesta velkakirjan allekirjoittanut toimihenkilökin pitää näin jälkikäteen todennäköisenä, että korkokattoasiaa on esitelty asiakkaalle yllä mainituin tavoin. Ajatellen pelkkää mahdollisuutta edes osittaiseen korkokaton palautukseen lainan ennenaikaisen loppuun maksamisen yhteydessä on korkokattoinen laina paremmin soveltuva vaihtoehto kuin todennäköisemmin vain lisäkuluja aiheuttava kiinteäkorkoinen laina. Mahdollisuus korkokattomaksun palautukseen ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että korkokatosta hyvitettäisiin aina lainan ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä. Korkokaton ehtojen mukaisesti tämä jää riippumaan korkokaton markkinahinnasta lainan ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä. Korkokaton markkinahinta, kuten markkinahinta yleensä, on täsmällisesti määritettävissä aina vasta tosiasiallisella kaupantekohetkellä, joka tarkoittaa tässä tilanteessa korkokaton takaisinmaksuhetkeä (purkuhetki).

Pankki toteaa, että velkakirjasta ja siihen liitetystä korkokatosta palautusehtoineen ei ole tällä hetkellä olemassa muuta yksiselitteistä ja todennettavaa selvitystä kuin asiakkaan 27.9.2012 allekirjoittama velkakirja, jossa asiakas on myös allekirjoituksellaan kuitannut, että toimihenkilö on kiinnittänyt hänen huomionsa luottosopimuksen keskeisiin kohtiin. Saatavilla oleva selvitys huomioiden pankki ei ole edelleenkään asiakkaan kanssa samaa mieltä siitä, että allekirjoitetun velkakirjan korkokattoa koskevien ehtojen mukaan asiakkaalle kuuluisi hyvitys korkokatosta lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta johtuen. Niin ikään Pankki ei ole asiakkaan kanssa samaa mieltä siitä, että myyntitilanteessa olisi annettu tai jätetty antamatta sellaisia tietoja, että korkokattoa olisi myyty asiakkaalle väärin tai puutteellisin tiedoin.

Pankki on pahoillaan siitä, että asiakkaalle ei ole kyetty toimittamaan hänen pyytämiänsä tietoja ennen yhteydenottoa FINE:en ja että asiakas on joutunut itse ryhtymään toimenpiteisiin tiedot saadakseen. Pääasiasta (korkokaton palautus) riippumattomana korvauksena asiakkaalle aiheutuneista selvittelykustannuksista Pankki on päättänyt korvata oma-aloitteisesti 150,00 euroa. Asiakas on toki oikeutettu myös kieltäytymään vastaanottamasta tätä korvausta selvittelykustannuksista.

Pankki haluaa painottaa, että tämän 150,00 euron osalta kyse olisi ainoastaan asiakkaan selvittelykustannusten korvaamisesta Pankin aloitteesta. Tämän kulukorvauksen vastaanottaminen, tai siitä kieltäytyminen, ei siis vaikuta Pankin kantaan pääasiana olevassa korkokaton palauttamisessa. Siten myös asiakas on tämän kulukorvauksen vastaanottamisesta, tai siitä kieltäytymisestä, huolimatta edelleen oikeutettu jatkossakin esittämään kaikki haluamansa väitteet Pankkia vastaan. Pankki toteaa vielä erikseen selvennökseksi, että vaikka Pankki päättää korvata asiakkaalle aiheutuneita selvittelykustannuksia edellä mainitun 150,00 €, katsoo pankki sovitun ja edellä perustellun mukaisesti korkokaton purkuhinnan (0 euroa) vastanneen option käypää luovutushintaa sopimuksen purkuhetkellä ja asiakkaan reklamaation siten perusteettomaksi korkokaton palautuksen osalta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Velkakirja (27.9.2012)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asian ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaalle katsoa annetun luotosta ja korkokatosta neuvoteltaessa puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 6 §:n mukaan
Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.
Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti:
[...] 3) kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja;[…]

Lain 2 luvun 7 §:n mukaan
Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.
Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. […]

Velkakirjan Velan korko -kohdan mukaan:
”Vuotuinen korko on 1,167% - yksikköä yli 12 kuukauden euribor -koron. 27.09.2013 alkaen velan vuotuinen korko on 27.09.2019 saakka enintään 2,917 %.[…]”

Velkakirjassa Maksut ja palkkiot -kohdan mukaan:
”Velallinen on velvollinen maksamaan pankille velan perustamiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut sekä maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta aiheutuvat maksut ja palkkiot, jotka ovat velkakirjan laatimispäivänä seuraavat: Toimitusmaksu 300,00€. Korkokattomaksu 8 413,98 € […]”

Velkakirjassa Erityisehdot -kohdan mukaan:
”Viitekorkoa ei voi vaihtaa korkokaton voimassaoloaikana.
Mikäli korkokattoinen luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, pankki palauttaa asiakkaalle luoton voimassa olevalle pääomalle ja jäljellä olevalle korkokattoajalle lasketun korkokattomaksun takaisinmaksuhetken mukaisen markkinahinnan enintään alkuperäisen korkokattomaksun suuruisena. Maksua ei palauteta sillä perusteella, että sovittu luotto jätetään osin nostamatta tai korkokatosta halutaan korkokattoaikana luopua. […]

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että asiakkaan maksettua asuntolainansa kokonaisuudessaan pois keväällä 2017 ko. korkokaton markkinahinta ja siten velkakirjan mukainen korkokattomaksun palautus on ollut 0 euroa. Riitaista asiassa on se, onko asiakkaalle annettu luotosta ja korkokatosta sovittaessa puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa korkokattomaksun palauttamisesta velan ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteessa.

Asiakas ei ole tapauksessa esittänyt, että Pankin toimihenkilö olisi antanut hänelle virheellistä tietoa, mutta asiakkaan mukaan Pankki ei tuonut korkokaton mekanismia ja käyttäytymistä lainan takaisinmaksun yhteydessä asianmukaisesti esille eikä asiakkaalle kerrottu tilanteista, joissa korkokatosta ei saa lainkaan hyvitystä. Tämän vuoksi hän jäi siihen käsitykseen, että korkokattomaksun palautus lainan takaisinmaksun yhteydessä määräytyisi suorassa suhteessa jäljellä olevaan korkokattoaikaan. Pankin mukaan velkakirjassa todetaan selkeäsanaisesti menettelystä ja hyvityksestä korkokattoisen velan ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteessa eikä ko. lainan myyntitilanteessa ole annettu asiakkaalle vääriä tai puutteellisia tietoja.

Pankkilautakunta toteaa asian käsittelyn lautakunnassa tapahtuvan kirjallisesti ja ettei lautakunta voi kuulla todistajia tuomioistuimen tavoin. Näin ollen lautakunnan ratkaisusuositus asiassa voi perustua vain sen käytettävissä olevista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin.

Pankkilautakunta katsoo, ettei Pankin voida asiassa saadun kokonaisselvityksen perusteella katsoa antaneen lainaneuvottelutilanteessa asiakkaalle harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa korkokattomaksun palauttamisesta tilanteessa, jossa luotto maksetaan korkokattoaikana ennenaikaisesti takaisin, ja ettei Pankki näin ollen ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle velkakirjaehtojen mukaista korkokattomaksun palautusta ylittävää hyvitystä.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita korvausta.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia