Haku

FINE-003759

Tulosta

Asianumero: FINE-003759 (2017)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2017

Liikennekäytöstä poistettu moottoriajoneuvo. Liikennevakuutuslain mukainen hyvikemaksu. Vakuutuslautakunnan toimivalta.

Tapahtumatiedot

Liikennevakuutuksen vakuutuksenottajana oleva A oli käyttänyt 15.1.2017 henkilöautoaan liikenteessä, vaikka se oli 29.6.2015 poistettu liikennekäytöstä. Vakuutusyhtiö määräsi 9.3.2017 A:lle liikennevakuutuslain 16 §:n perusteella hyvikkeen, joka vastaa kaksinkertaista vakuutusmaksua ajalta 29.6.2015 – 15.1.2017.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että hänelle ei määrätä korotettua vakuutusmaksua, vaan sen sijaan normaali vakuutusmaksu 22.6.2016 lukien. Asiakas vetoaa siihen, että hänen autonsa oli katsastettu liikennekäytöstä poistosta huolimatta 22.6.2016. Auto ei ole ollut ajossa ennen katsastusta muutoin kuin kerran siirtokilvillä tehdyn ajon aikana. Asiakkaan mielestä vakuutusyhtiön vaatimus on perusteeton, koska hän on ajanut liikennekäytöstä poistetulla autolla tietämättään. Hän on maksanut samanaikaisesti veroja ja maksuja neljästä muusta autosta, eikä ole huomannut, että yhdestä autoista ei olekaan tullut vakuutusmaksuja. Laskut ovat tulleet E-laskuina ja asiakkaan vaimokaan ei ole osannut kaivata laskuja.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvokin voidaan katsastaa, kun katsastus on varattu etukäteen. Kuljettajan on aina ajamaan lähtiessään itse varmistettava, että ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä, eli siitä on ajoneuvovero suoritettu, ajoneuvo on liikennekäytössä ja katsastettu sekä vakuutettu. Asiakkaan vaatimus korotetun vakuutusmaksun poistamisesta ei perustu lakiin.

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että asiakkaan vakuutuksen uusi vakuutuskausi on alkanut 28.4.2017 (vakuutuskausi päättyy 27.4.2018). Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen liikennevakuutuslain (460/2016) voimaantulosäännöksen mukaan uutta lakia sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleeseen vakuutussopimukseen lain voimaantuloa lähinnä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien. Tämän vuoksi asiakkaan tapauksessa korotettu vakuutusmaksu määrätään aiemman lain (279/1959) 16 §:n nojalla. Aiemmin voimassa olleiden liikennevakuutusehtojen kohdan 8.6 mukaan mikäli moottoriajoneuvoa käytetään ilmoitetun liikennekäytöstä poiston aikana liikenteeseen, perii vakuutusyhtiö takaisin edellä kohdassa 8.5.1 palautetun vakuutusmaksun kuitenkin siten, että vakuutusmaksu peritään kolminkertaisena poiston alkamispäivän ja liikenteeseen käytön toteamispäivän väliseltä ajalta.

Vakuutusyhtiö katsoo korotetun vakuutusmaksun perimisen olevan liikennevakuutusehtojensa mukainen toimenpide.

Päätös

Sovellettavat lainkohdat

Liikennevakuutuslain 16 §:n (279/1959) mukaan moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole ollut liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, vaikka hänellä olisi se pitänyt olla, on velvollinen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan liikennevakuutuskeskukselle sen kussakin tapauksessa erikseen määräämän enintään nelinkertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen tai, jos liikennevahinko on sattunut, enintään kymmenkertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen. Vakuutusvalvontavirasto päättää tarkemmin keskimääräisen vakuutusmaksun määräytymisestä. Omistajan on vastaavasti suoritettava liikennevakuutusyhtiölle sen määräämä hyvike, jos ajoneuvoa on yhtiölle etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti käytetty liikenteessä sinä aikana, jona ajoneuvo on ilmoitettu pidettävän poissa liikenteestä. Hyvike määrätään koko ilmoitetulta seisonta-ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta johdu. Edellä tässä pykälässä tarkoitettu hyvike on täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä (88/1999).

Liikennevakuutuslaki (279/1959) on kumottu 1.1.2017 voimaantulleella liikennevakuutuslailla 460/2016.

Liikennevakuutuslain (460/2016) 22 §:n (Liikennekäytöstä poiston aikana käytetyn ajoneuvon korotettu vakuutusmaksu) mukaan jos vakuutettua ajoneuvoa on käytetty liikenteessä sinä aikana, jona se on ollut ilmoitettuna rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi, vakuutuksenottajan on suoritettava vakuutusyhtiölle vakuutusehdoissa määritelty enintään kolminkertainen vakuutusmaksu. Korotettu vakuutusmaksu määrätään liikennekäytöstä poiston alkamispäivän ja liikenteeseen käytön väliseltä ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta johdu.

Liikennevakuutuslain (460/2016) 99 §:n (Siirtymäsäännökset) 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleeseen vakuutussopimukseen lain voimaantuloa lähinnä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys liikennevakuutuslain mukaisesta hyvikkeestä. Ohjesääntönsä 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain, milloin siihen on erityisiä syitä.

Asiakkaan auton liikennevakuutussopimus on ollut voimassa ainakin vuodesta 2015 lukien. Koska ensimmäinen liikennevakuutuslain (460/2016) voimaantuloa seurannut vakuutuskausi on selvityksen mukaan alkanut 28.4.2017, mitä ajankohtaa ennen liikennekäytöstä poisto, ajoneuvon käyttäminen liikenteeseen ja hyvikkeen määrääminen ovat tapahtuneet, tapaukseen sovelletaan liikennevakuutuslain 99 §:n (460/2016) mukaan ennen 1.1.2017 voimassa ollutta liikennevakuutuslain 16 §:ää (279/1959).

Korkein hallinto-oikeus on päätöksensä KHO:2014:169 perusteluissa todennut, että liikennevakuutuslain (279/1959) 16 §:n mukaisen hyvikkeen osalta kyse on julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta, jota koskevat riidat ratkaistaan hallintolainkäytön järjestyksessä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että edellä mainitun KHO:n päätöksen perusteluissa viitataan sinänsä liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyönnin johdosta Liikennevakuutuskeskuksen toimesta määrättävään hyvikkeeseen. Esillä olevassa tapauksessa ei ole kysymys vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, vaan tilanteesta, jossa ajoneuvo on sinänsä ollut liikennevakuutettu, mutta sitä on käytetty liikenteessä vakuutusyhtiölle aikaisemmin ilmoitetusta liikennekäytöstä poistosta huolimatta.

Ennen 1.1.2017 voimaan tullutta lakia voimassa olleeseen liikennevakuutuslain 16 §:ään (279/1959) perustuvassa hallinto-oikeuskäytännössä on katsottu, että myös sellaisissa tapauksissa, joissa valitus koskee vakuutusyhtiön vakuutuksenottajalleen liikennekäytöstä poiston aikana ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen johdosta määräämää hyvikemaksua, kyse on liikennevakuutuslain 16 §:ään perustuvasta julkisoikeudellisesta maksusta, eikä vakuutussopimukseen perustuvasta yksityisoikeudellisesta maksusta.

Myös tässä tapauksessa kyseessä olevan kaltaisia liikennevakuutuslain (279/1959) 16 §:ään perustuvia ns. yhtiöhyvikeasioita koskevissa valituksissa käsittelyväylänä on siten hallinto-oikeus. Tällöin ei ole ohjesäännön edellyttämiä erityisiä syitä käsitellä asiaa Vakuutuslautakunnassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei se ole toimivaltainen käsittelemään esillä olevaa hyvikeasiaa. Lautakunta ei anna asiasta ratkaisusuositusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Siirala

 

Jäsenet:

Maso

Rantala

Sario

Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia