Haku

FINE-003745

Tulosta

Asianumero: FINE-003745 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Ulkovesipisteen putken jäätyminen.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön asunnossa 1 jäätyi ulkovesipisteen putki. Putki oli jäätyessään rikkoutunut ja vuotanut vettä asunnon kellarikerroksen lattialle ja seinään. Vakuutusyhtiö on korvannut kiinteistövakuutuksesta vuotovahingon, mutta ei vaurioituneen putken korjaamista. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että putken jäätyminen tapahtuu pikku hiljaa ja lisäksi syynä siihen on yleensä huonetilan liian alhainen lämpötila tai putken huono eristys.

Asiakas on hakenut muutosta vakuutusyhtiön päätökseen vedoten mm. Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksiin VKL 424/12 ja VKL 56/14. Vakuutusyhtiö on katsonut, että päätös on vakuutusehtojen mukainen. Asiaa on käsitelty myös vakuutusyhtiön sisäisissä muutoksenhakuelimissä. Putken osalta vahinko on edelleen katsottu vähitellen tapahtuneen ilmiön seuraukseksi.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas pyytää FINEä tutkimaan, pitäisikö vakuutusyhtiön korvata vahinko myös putken korjauksen osalta. Tapaukseen sovellettavissa vakuutusehdoissa ei ole jäätymisvahinkoihin liittyvää rajoitusta ja kyseessä on ollut ehtojen määrittelemä äkillinen ja ennalta arvaamaton LVI-tekniikan rikkoutuminen.

Vakuutusyhtiö on vastauksenaan viitannut aiemmin asiassa antamiinsa korvauspäätöksiin.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Omaisuusvakuutuksen ehtojen (voimassa 18.12.2015 alkaen) kohdan 2.1 (Vakuutustapahtuma) mukaan vakuutustapahtumalla tarkoitetaan tuotealuekohtaisissa vakuutusehdoissa tarkemmin määriteltyä tapahtumaa, jonka toteutuminen ja ajankohta on äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Ehtokohdan 5.3 (Rakennusta palvelevan LVI-tekniikan rikkoutuminen ja siitä aiheutuva vuoto, Vuoto- ja LVI -turva) mukaan korvattavia vahinkoja ovat mm. vuoto- ja LVI-turvalla vakuutetun rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- ja ilmastointitekniikan rikkoutuminen ja vuotovahinko, jonka syynä on rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi- tai ilmastointitekniikan rikkoutuminen tai viemärin tukkeutuminen. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta. Vuoto- ja LVI -turvasta ei korvata mm. vahinkoa, joka aiheutuu kulumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta syystä, tai vahinkoa, joka aiheutuu virheellisesti suunnitellulle, rakennetulle, asennetulle tai käyttöohjeen vastaisesti käytetylle omaisuudelle.

Ehtojen kohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei aikaisemmin tässä luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle. Muun vahinkotapahtuman turvasta ei korvata mm. vahinkoa, joka aiheutuu kulumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, pölystä, noesta, lämpötilan tai ilman kosteuden muutoksista, kutistumisesta, haihtumisesta tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ratkaisusuositus


Tapauksessa on kyse jäätyneen putken korjauskulujen korvattavuudesta. Vakuutusyhtiö on katsonut jäätymisen vuoksi rikkoutuneesta putkesta vuotaneen veden aiheuttaman vuotovahingon korvattavaksi, mutta evännyt korvauksen itse putken korjauskuluista. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että kyseessä on vakuutusehdoissa mainittu vähitellen tapahtuvasta syystä tai ilmiöstä aiheutunut vahinko. Vakuutusyhtiö on myös tuonut esiin, että putken jäätyminen aiheutuu yleensä liian matalasta huonelämpötilasta tai putken riittämättömästä eristämisestä.

Vuoto- ja LVI-turvan mukaisia korvattavia vahinkoja ovat mm. rakennuksen LVI-tekniikan rikkoutuminen ja vuotovahinko, jonka syynä on em. rikkoutuminen. Vuoto- ja LVI-turvasta ei vakuutusehtojen mukaan korvata mm. vahinkoa, joka aiheutuu jostakin vähitellen tapahtuvasta syystä. Vakuutusehtoihin otettu putkiston jäätymiseltä suojaamista koskeva suojeluohje (ehtokohta 8.5) viittaa myös siihen, että jäätymisestä johtuvat LVI-tekniikan rikkoutumiset ja niistä aiheutuvat vuodot kuuluvat tämän omaisuusvakuutuksen korvauspiiriin.

Jäätymistä seuranneita rikkoutumisia ja niistä aiheutuvia vuotovahinkoja on pidetty vakuutuskäytännössä lähtökohtaisesti äkillisinä ja ennalta arvaamattomina. Tämä käy ilmi esimerkiksi oheisista Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksista VKL 424/12, VKL 56/14 (jotka vakuutusyhtiölle oli jo esitetty) sekä VKL 362/08 ja VKL 613/15.

Näistä Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksista (erityisesti VKL 424/12 ja VKL 362/08 sekä VKL 613/15 tapahtumatiedot) ilmi käyvällä tavalla myös jäätymisestä aiheutuneita rikkoutumisia on lähtökohtaisesti pidetty korvattavina rikkoutumisvahinkoina, jollei vahingon syynä ole jokin vakuutusehtojen rajoitusehdoissa mainittu syy.

Mikäli vakuutusyhtiö korvausvastuutaan rajoittaakseen vetoaa johonkin vakuutusehtojen rajoitusehdossa mainittuun seikkaan, tulee vakuutusyhtiön näyttää kyseisen seikan toteutuminen. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole esittänyt selvitystä siitä, että putken jäätyminen tässä kyseisessä tapauksessa johtuisi em. seikoista, kuten rakennusvirheestä.

Edellä selostetuilla perusteilla FINE pitää myös putken jäätymisestä aiheutunutta rikkoutumista Vuoto- ja LVI-turvasta korvattavana äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona.

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa jäätyneen putken korjauskulut.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta