Haku

FINE-003631

Tulosta

Asianumero: FINE-003631 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 04.10.2017

Vastaako pankki korttiluotonmyöntäjänä verkossa toimivan palveluntarjoajan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta asiakkaan tehtyä luottokorttitililtään maksusuorituksia palvelussa avatulle tililleen? Korttimaksu. Maksutapahtuman hyväksyminen. Myyjän sopimusrikkomus. Hyödykesidonnainen luotto. Luotonantajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas on maksanut internetissä luottokortillaan 21.3. - 27.3.2017 yhteensä 3.000,00 euron suoritukset valuuttakauppapalveluja tarjoavalle yritykselle. Suoritukset ovat tallentuneet täysimääräisinä asiakkaalle palvelussa avatulle tilille (Funding Transactions Account). Asiakas on tehnyt vastaavia suorituksia myös kolmen muun kortinmyöntäjän credit ja debit-korteilla. Asiakas on menettänyt lähes kaikki tekemänsä suoritukset ja katsoo tulleensa huijatuksi.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii pankkia välittömästi palauttamaan ostohuijatun 3.000 euroa, kuten toinen kortinmyöntäjä on tehnyt korttinsa osalta. Aina kun kortilla ostetaan, on myös saatava ostettu tuote tai palvelu.

Kysymyksessä on ostohuijaukset korteilla. Sähköpostiin tulee viestejä, joissa on linkkejä. Netissä pyörii videoita, joissa luvataan isot tuotot, kun niihin laittaa ostoilla rahaa. Sitten kun laittaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa, tulee brokereitten sivuja, joihin pitää tehdä vähintään 250 dollarin osto, jolla saa auki niiden kaupankäyntialustan, jossa autotrade-kaupankäynti muka erehtymättömästi tuottaa koko ajan, mutta oikeasti rahaa menee parissa päivässä. Tai voi käydä ns. valuuttakauppaa, jossa kaikki rahat myös menetetään. Sitten he soittelevat ja lähettävät sähköposteja, että limiitti on vähissä, laita lisää rahaa, ja aina kaikki menetetään.

Ostoille ei saada mitään katetta, vaan kaikki menetetään. He ohjaavat manuaalisesti valuuttapiikkejä tai laittavat ns. autokaupankäynnin, joissa rahat menevät tosi nopeasti. Kyse törkeästä huijauksesta eikä rahoja saa nostaa takaisin, vaikka pyytää. Asiakas löysi netistä paljon muidenkin huijatuksi tulleiden kertomuksia. Huijaamiset eivät ole ennenkään olleet mitään sijoitusta, vaan rikoslain mukaista petosta.

Pankki yrittää kiertää lakisääteistä vastuutaan keksimällä satuja. Samat lait pankkia koskee kuin muitakin pankkeja, jotka noudattavat suomen lakeja, eivätkä keksi satuja, vaan luonnollisesti palauttavat tähän 100% puhtaan huijaukseen liittyvät ostohuijaukset kukin omien korttiensa mukaan tehtyjen ostojen suhteessa.  

Pankin vastine

Asiakas on ilmoittanut, että hänen MasterCard-korttiaan käytettiin oikeudettomasti Whitestone- ja 10 Mrkts -nimisten verkkokauppiaiden toimesta 21.3., 24.3. ja 27.3.2017 yhteensä 3.000,00 eurolla. Kertomuksen mukaan asiakas on itse antanut veloitustapahtuman hyväksymiseen tarvittavat kortin maksutiedot kauppiaille heidän verkkosivuillaan ja hyväksynyt maksun. Verkkokauppiaat ovat myyneet erinäisiä sijoitustuotteita, joiden tuotot eivät ole vastanneet odotuksia. Korttitapahtumat on suoritettu kortin luottotililtä.

Pankin henkilöasiakkaiden yleisten korttiehtojen Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen käyttö -kohdan mukaan kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille luovuttamalla kortin maksamis- ja/tai tarkistetiedot muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi etämaksamisessa). Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla hyväksymisensä tapahtumaan.

Korttiehtojen Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset -kohdan mukaan pankki ei vastaa luottotililtä maksetuissa tuotteissa ja palveluissa esiintyvistä puutteellisuuksista ja virheistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Näissä tapauksissa kortinhaltijan tulee esittää sopimusrikkomuksista ja muista syistä johtuvat vaatimukset myyjälle tai palvelunsuorittajalle. Mikäli myyjä tai palvelun suorittaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen jälkeen, kun kortinhaltija on reklamoinut tälle sopimusrikkomuksesta, kortinhaltija voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksen pankille, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää kahta (2) kuukautta. Kortinhaltijan vaatimus pankille voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kortinhaltijalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Asiakas on hyväksynyt korttimaksun edellä olevan mukaisesti ja ollut tietoinen ostamastaan sijoitustuotteesta. Pankin näkemyksen mukaan reklamaatioon liitettyjen dokumenttien mukaan ei ole selvitetty, että tuotteeseen ja palveluihin liittyisi edellä korttiehdoissa mainittua tavaran tai palveluksen sopimusrikkomusta tai virhettä. Kyseessä on ollut sijoitustuote ja sijoitustuotteisiin liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä.

Pankin asiassa saaman selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen pankki katsoo, että pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • tulosteita asiakkaan tilistä 10Markets -internetsivuilta
  • tuloste asiakkaan tilitapahtumista Funding Transaction Account-tilillä
  • tulosteita toteutuneista valuuttakaupoista
  • asiakkaan ja 10Markets-asiakaspalvelun välisiä sähköposteja
  • kuittikopiot asiakkaan tekemistä maksutapahtumista (16.3., 20.3. ja 22.3.2017)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja pankin välisen vastuujaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko tapauksessa katsoa kyseessä olevan sellainen myyjän sopimusrikkomus, josta pankki yleisluottokortin myöntäjänä ja siten hyödykesidonnaisen luoton myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän kanssa. Lisäksi on arvioitava, olisiko asiakas mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta oikeutettu maksamiensa suoritusten täyteen palautukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan
Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon ja 36–38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen luottoon.                                                                

Lain (38/1978) Pakottavuutta koskevan 7 luvun 5 §:n mukaan
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön.[..]

Lain (38/1978) 7 luvun 7 §:n mukaan

Tässä luvussa tarkoitetaan:
[..]
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
[..]

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 24/2010 vp) mukaan hyödykesidonnaisia luottoja ovat myös erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit (Visa, MasterCard), kuten korkein oikeus on voimassa olleen säännöksen (7 luvun 2 §:n 3 kohta) nojalla katsonut ratkaisussaan KKO:2007:6.

Lain (38/1978) Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuuta koskevan 7 luvun 39 §:n (27.8.2010/746) mukaan
Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.
Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:
1)luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
2)luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.

Pankin yleisten korttiehtojen Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen käyttöä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija hyväksyy tekemänsä sopimukset ja sitoutuu maksamaan korttitapahtumista ja varojen siirroista syntyneet saatavat pankille luovuttamalla kortin maksamis- ja/tai tarkistetiedot muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi etämaksamisessa). Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla hyväksymisensä tapahtumaan. Pankilla on oikeus maksaa kortinhaltijan puolesta pankki- ja luottotililtä ne kauppa- tai muiden liikkeiden saatavat, jotka ovat syntyneet kortinhaltijan käyttäessä korttiaan ja jotka kortinhaltija on edellä mainitulla tavalla hyväksynyt maksettavaksi.

Korttiehtojen Vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset -kohdan mukaan  Myyjä tai palvelun suorittaja vastaavat luottotiliin liitetyllä kortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa näiden sopimusten ja niihin liittyvien ehtojen noudattamisesta. Kortinhaltija voi esittää myyjän tai palvelun suorittajan sopimusrikkomuksesta johtuvat vaatimuksensa myyjälle tai palvelun suorittajalle kohtuullisessa ajassa.

Mikäli myyjä tai palvelun suorittaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan sen jälkeen, kun kortinhaltija on reklamoinut tälle sopimusrikkomuksesta, kortinhaltija voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksen pankille, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kohtuullisena aikana voidaan yleensä pitää kahta (2) kuukautta. Kortinhaltijan vaatimus pankille voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Pankki ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kortinhaltijalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan tehtyä itse kyseessä olevat korttitapahtumat ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulain 62 §:n mukaisesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä eikä tapauksessa siten myöskään tule arvioitavaksi se, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut siitä, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Asiakkaan vedottua tapauksessa maksunsaajan epärehellisyyteen ja pankin vastuuseen luottokorttiyhtiönä yhteistyökumppaneistaan tulee tapauksessa sovellettaviksi kuluttajansuojalain (KSL) edellä mainitut säännökset, joiden mukaan hyödykesidonnaisen luoton – jollaisia myös yleisluottokortit ovat - myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän sopimusrikkomuksesta.

Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakas ole tapauksessa osoittanut, että hänen luottokortillaan tekemänsä maksut vastaanottanut internetissä valuuttakauppapalveluja tarjoava yritys ei olisi täyttänyt asiakkaan ja yrityksen välisen sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja että tapauksessa siten olisi kyse KSL:n mukaisesta myyjän tai palveluksen suorittajan sopimusrikkomuksesta, josta pankki luottokortinmyöntäjänä olisi lain 7 luvun 39 §:n mukaisessa vastuussa. Asiassa on muutenkin jäänyt epäselväksi, mihin suorituksiin myyjä sopimuksen mukaan on sitoutunut suhteessa asiakkaaseen.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Aspelund
Atrila
Kallio
Lehtonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia