Haku

FINE-003557

Tulosta

Asianumero: FINE-003557 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko se osuus kiinteistölle aiheutuneesta vahingosta, jota suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella ei korvattu omaisuusvakuutuksesta, korvattava kiinteis-tön vuokralaisen vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

A Oy:n B Oy:ltä vuokraama teollisuuskiinteistö tuhoutui tulipalossa. Lapset olivat sytyttäneet lastauslaiturin alle nuotion, josta palo oli levinnyt siirtolavaan ja lastauslaituriin ja tätä kautta koko kiinteistöön.

B Oy oli hakenut korvausta kiinteistövakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö oli korvauspäätöksessään ilmoittanut suorittavansa korvauksen suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta yhdellä viidesosalla vähennettynä. Vuokralainen A Oy oli lain ja suojeluohjeiden vastaisesti säilyttänyt kiinteistön pihassa ja rakennuksen välittömässä läheisyydessä paljon palavaa tavaraa ja materiaalia, minkä lisäksi roskalava oli ollut kiinni rakennuksessa.

Kiinteistövakuutusyhtiö ja B Oy olivat sittemmin sopineet, ettei B Oy kiistänyt suojeluohjeen perusteella tehtyä vähennystä ja ettei kummallakaan osapuolella ollut vaatimuksia toisiaan kohtaan.

B Oy oli vaatinut A Oy:ltä korvausta vahingosta siltä osin kuin kiinteistövakuutusyhtiö ei ollut suorittanut korvausta suojeluohjeen laiminlyönnin vuoksi.

A Oy haki korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vastuuvakuutusyhtiö on lausunut 20.9.2016 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voitu suorittaa. Vakuutusehtojen kohdan I.4 mukaan vakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa vahinkoa rakennukselle, jota vakuutettu vuokraa. Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon siltä osin kuin aiheutettua esinevahinkoa ei kata mikään muu vakuutus tai omaisuutta koskevan vakuutuksen vakuutuksenantaja käyttää regressioikeuttaan vakuutettuun nähden.

Tuhoutunut liikerakennus oli ollut omaisuusvakuutuksen piirissä mutta korvausta oli alennettu muiden tekijöiden vaikutuksesta. Tämä tarkoitti, että omaisuusvakuutusturva oli vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla kattanut koko kiinteistön. Vakuutusyhtiön mukaan rajoitusehdon poikkeus ei tullut sovellettavaksi eikä vuokratulle rakennukselle aiheutettua vahinkoa näin ollen voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A Oy on lausunut, että vuokratulle omaisuudelle aiheutettua vahinkoa koskeva ehto I.4 oli epäselvä. Ehdon sanamuotoa tulisi tulkita siten, että vastuuvakuutus kattoi sen osan vahingosta, jota ei korvattu vahingonkärsijän omaisuusvakuutuksesta. Vastuuvakuutus oli tarkoitettu kattamaan sitä vahinkoa, jota vakuutuksenottaja aiheutti toiminnassaan ja ehdon I.4 tulkitseminen muulla tavoin olisi ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

A Oy on pyytänyt ratkaisusuositusta myös siitä seikasta, tuliko vakuutusyhtiön suorittaa korvaus A Oy:n asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, jos riitaa kiinteistölle aiheutuneesta vahingosta käsitellään käräjäoikeudessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö on lausunut, ettei rajoitusehto ollut epäselvä. Omaisuusvakuutuksen vakuutusturva kattoi koko kiinteistön, mutta vakuutuskorvaukseen oli tehty kokonaisarviollinen vähennys, mikä perustui B Oy:n omaan toimintaan eli valvontavastuun laiminlyöntiin. Omaisuusvakuutuksen vakuutuksenottajan laiminlyönnin aiheuttamaa vahinkoa haettiin takaisin toisen yhtiön vastuuvakuutuksen perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko B Oy:n omistamalle kiinteistölle aiheutunut vahinko korvattavissa A Oy:n vastuuvakuutuksesta siltä osin kuin B Oy:lle sen kiinteistövakuutuksesta maksettua korvausta on alennettu suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella. Asiassa on lisäksi kyse sen arvioimisesta, tuleeko vakuutusyhtiön suorittaa korvaus A Oy:n asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

1. SECTION A - GENERAL AND PRODUCTS LIABILITY (OCCURRENCE FORM)

1. Coverage

Subject to the Terms and Conditions of this Policy and this Section, the Insurer will indemnify the lnsured for all sums which the Insured is legally Iiable to pay resulting from any accidental Bodily Injury or Property Damage caused to a third party in the conduct of the Business and occurring during the Period of Insurance within the Policy Territory.

This Section also covers all other reasonable and necessary costs and expenses including those relating to Legal Proceedings provided they relate to a Loss Event which may be indemnifiable under the Policy and are incurred with the consent of the Insurer.

The Section also covers losses caused by Insured to other Insured under this Policy as if the Policy was in force for each Insured separately provided that the loss is coverable under the Policy Terms and Conditions.

4. Exclusions Applicable to General and Products Liability Only

f) Tenant's Liability

This Section does not cover Property Damage to a building that the Insured or another party on his behalf rents, leases, borrows or uses.

Notwithstanding the above mentioned this Policy covers such Property Damage to the extent that the Property Damage is not covered by any property insurance policy or a property insurer exercises a right of subrogation towards the Insured.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että vuokralaisen vastuuta koskevaa vakuutusehtokohtaa on lähtökohtaisesti tulkittava siten, että vastuuvakuutuksesta korvataan vuokratulle omaisuudelle aiheutettu vahinko siltä osin kuin omaisuusvakuutus ei tosiasiallisesti kata vahinkoa. Ehto on kirjoitettu itsenäisesti tulkittavaksi ilman tietoa siitä, millaisia omaisuusvakuutuksia vuokratulle omaisuudelle on mahdollisesti olemassa. Ehdon ilmaisu ” to the extent that the Property Damage is not covered” viittaa siihen, että vakuutusturva on joustava ja ulottuu esinevahinkoihin siltä osin, kuin omaisuusvakuutus ei niitä korvaa. Tähän viittaa myös se seikka, että vakuutuksesta ehtojen mukaan suoritetaan korvaus, vaikka omaisuusvakuutus kattaisikin kyseisen omaisuuden, kun omaisuusvakuutusyhtiö käyttää regressioikeuttaan vakuutettuun nähden.

Koska tässä tapauksessa vahinkoa ei ollut korvattu kiinteistövakuutuksesta täysimääräisesti, vakuutuskorvausta ei voida evätä vastuuvakuutuksen vuokrattua omaisuutta koskevan vakuutusturvan ehdon perusteella. Koska Vakuutuslautakunnan käsiteltävänä on ollut ainoastaan kysymys siitä, onko vastuuvakuutus käytettävissä ehtojensa perusteella puheena olevaan vahinkoon, Vakuutuslautakunta ei ota kantaa asiaan muilta osin.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään vakuutuksenottajan korvausvaatimuksen uudestaan.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia