Haku

FINE-003426

Tulosta

Asianumero: FINE-003426 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 01.09.2017

Tiskialtaan poistoputken vuoto. Oliko vahinko korvattava? Kiinteistövakuutus.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön vakuutetun rakennuksen (rakennusvuosi 2004) huoneistossa B 14 keittiön tiskialtaan viemäri oli tukkeutunut 31.1.2017. Tämän seurauksena vettä oli päässyt vuotamaan viemärin ja hajulukon liitoksesta kastellen lattiarakenteita ja keittiön sekä makuuhuoneen välistä seinää.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 9.2.2017 mukaan vesivahinko on aiheutunut siitä, että hajulukon ja viemärin liitos on ollut löysästi paikallaan. Liitos ei ole pitävä. Löystyneen liitoksen vuotamista ei voida pitää ennalta arvaamattomana äkillisenä tapahtumana. Mikäli liitos on löysällä, on sen asentamisessa ollut puutteita. Koska kyseessä ei ole äkillinen ennalta-arvaamaton tapahtuma, vahinko ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattava.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiöltä uutta käsittelyä sillä perusteella, että kyse ei ole ollut asennusvirheestä, vaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vesivahingosta. Viemäriputkeen oli tullut tukos ja tästä aiheutuneen viemäriputken äkillisen paineen seurauksena vesi oli pursunnut liitoksesta. Liitos on tavanomainen ja sen tuleekin olla sellainen, että maallikko pystyy sen tarvittaessa vaivattomasti irrottamaan. Liitos on pitänyt viimeiset 13 vuotta, eikä vuoto ole jatkunut pidempään.

Vakuutusyhtiön oikaisupyynnön johdosta 9.3.2017 antaman korvauspäätöksen mukaan viemäri oli tukkeutunut ja padottanut. Vahingon syynä ovat viemäröinnin liitoksen puutteelliset asennukset. Liitoksen tiiveys ei täytä vakuutusyhtiön viittaamien rakennusmääräysten vaatimuksia. Kartoitusraportissa on selkeästi mainittu, että liitos ei ole tiivis. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseisen liitoksen tulisi kestää myös viemärin padottaessa. Liitoksessa käytetty HK-kumi ei voi vanhentua näin lyhyessä ajassa (rakennusvuosi 2004). Kyseinen liitos olisi voitu tehdä normaaleilla viemärin liitoksilla jolloin myös liitoksen kestävyys olisi ollut varma. Viemäri ei täytä asennusaikana voimassa olleita määräyksiä ja asennusohjeita. Vakuutuksesta ei myöskään korvata altaan poistoputken vuotamisesta aiheutunutta vahinkoa. Tämän vuoksi kyseessä ei ole kiinteistövakuutuksen perusteella korvattava vakuutustapahtuma.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta


Asiakas katsoo, että kyse on ollut viemärin tukkeutumisesta, mikä on kiinteistövakuutusehtojen mukaisesti korvattava vahinkotapahtuma. Lisäksi FINEä pyydetään arvioimaan, onko kyse altaan poistoputken aiheuttamasta vuodosta.

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan antamaansa korvauspäätökseen. Tarkastusraportin sivulla 6 olevasta valokuvasta ilmenee, että altaan poistoputki on kytketty viemäriin haitariputkella. Poistoputki menee viistosti kiinteistöviemäriin ja sitä ei ole millään tavoin kannakoitu tai tuettu liitoskohtaan. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan aikaisempaan käytäntöön, jossa tällaista liitostapaa on pidetty asennusvirheenä. Samoin viitataan aikaisempaan poistoputken vuotoa koskevaan rajoitusehtoon liittyvään lausuntoon.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö


Kiinteistövakuutusehtojen YT130 kohdan 6.6.1 (Vuoto, Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotamisesta äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

– rakennukseen kuuluvasta, rikkoutuneesta tai toimimattomasta, kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta

– rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta, lämminvesivaraajasta tai käyttölaitteesta tai näiden liitoksesta. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että

  • käyttölaitteen liitos käyttövesijohtoon on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla
  • liitoksessa on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana
  • käyttölaite on liitetty viemäriin kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla letkulla
  • vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen vuoto on tapahtunut vesikalusteen, lämminvesivaraajan tai käyttölaitteen liitännän mekaanisen rikkoutumisen suoranaisena seurauksena. Mekaaniseksi rikkoutumiseksi ei katsota esimerkiksi tiivisteen kulumista ja liitoksen löystymistä

[…]

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.2 mukaan vakuutus ei korvaa muun ohessa
– vahinkoa, joka on aiheutunut altaan tai ammeen poistoventtiilin, -putken, -letkun, -liitoksen tai näiden ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta

– vahinkoa, jonka on aiheutunut suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakennus- tai asennusvirheestä tai rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta käsiteltäessä tehdystä työvirheestä.

Ratkaisusuositus

Vesivahinkokartoitusta koskevasta raportista 1.2.2017 käy ilmi, että vuoto on esillä olevassa tapauksessa tapahtunut viemärin ja hajulukon liitoskohdasta. Raportissa todetaan, että viemärin ja hajulukon liitos ei ole pitävä, jos vedenpinta nousee tiskialtaassa ja paineistaa viemäriä.

FINE toteaa, että kiinteistövakuutuksen ehdoissa on nimenomaisesti rajattu korvattavuuden ulkopuolelle vahingot, jotka ovat aiheutuneet altaan poistoputken vuotamisesta. Sama koskee vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet poistoputken ja viemärin välisen liitoksen vuotamisesta.
 
FINEn näkemyksen mukaan sillä, että viemärissä on ollut ainakin jonkinasteinen tukos, ei tässä tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ole merkitystä rajoitusehdon soveltumisen kannalta. Vuoto on tässä tapauksessa tapahtunut hajulukon, joka on osa viemäriä, ja poistoputken liitoksesta. Koska vuoto on ollut seurausta siitä tavasta, jolla altaan poistoputki on liitetty hajulukkoon ja viemäriin, FINE katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen. Vahinko ei tämän vuoksi ole kiinteistövakuutuksesta korvattava. Tämä ratkaisu vastaa muun muassa oheisesta Vakuutuslautakunnan lausunnosta VKL 412/13 ilmenevää ratkaisukäytäntöä. 

Lopputulos


FINE ei suosita asiassa muutosta.
 
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala

Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia