Haku

FINE-003414

Tulosta

Asianumero: FINE-003414 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2017

Äkillinen ja odottamaton rikkoutumisvahinko. Teknisen tilan oven auki jääminen ja vesijärjestelmän jäätyminen. Jäätymistä koskeva rajoitusehto. Rajoitusehdon epäselvyys. Onko kyse olennaisesta vakuutusturvan rajoituksesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistaman pienteollisuushallirakennuksen (valmistunut v. 2013) päädyssä olevan teknisen tilan ovi oli tammikuussa 2016 auennut, minkä seurauksena huoneeseen oli virrannut kylmää ilmaa. Tämän seurauk­sena päävesijohto, 7 vesimittaria ja kupariputkistot olivat jäätyneet ja haljen­neet. Vahinko oli havaittu maanantaina 18.1.2016 aamulla. Edellisenä yönä oli paikkakunnalla ollut pakkasta lähes -30 °C.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessä 12.2.2016 ilmoittanut, ettei vahinkoa korvata, koska vakuutus ei korvaa jäätymisen aiheuttamia rikkoutumisvahinkoja. Vakuutusyhtiön mielestä vahingon korvattavuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, mistä syystä ulko-ovi oli jäänyt auki. Myöhemmin antamissaan korvauspäätöksissä vakuutusyhtiö on katsonut, että oven auki jääminen/jättäminen ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava vahinkotapahtuma, eikä jäätyminen ole vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi tuleva lisävahinko. Kyse ei ole mistään vakuutusehtojen mukaisesta ovelle tai lukolle aiheutuneesta suoranaisesta esinevahingosta ja äkillisen tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisvahingosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön korvauspäätökseen ja hakee korvausta oven aukeamisesta johtuvalle n. 4000 euron (ALV 0 %) suuruiselle vahingolle. Vakuutuksenottaja toteaa, että jos ulko-ovi aukeaa pakkasella yllättäen ilman täysin selvää syytä, on selviö, että se johtaa huonetilan äkilliseen yllättävään jäätymiseen, joka rikkoo vesijärjestelmän. Merkitystä ei vakuutuksenottajan mielestä ole sillä, miksi ovi on auennut, vaan sillä on merkitystä, että auennut ovi aiheutti vahingon. Vakuutuksenottaja ei hae korvausta ovelle aiheutuneesta vahingosta, vaan oven aukeamisesta johtuvalle vahingolle. Oven au­keamisen seurauksena on ollut äkillinen yllättävä jäätyminen, josta aiheutui vesijärjestelmän rikkoutuminen. Tämä on vakuutuksenottajan mielestä kor­vattava vahinko.

Vakuutuksenottaja pitää jäätymistä koskevaa rajoitusehtoa epäselvänä. Va­kuutusyhtiö on kategorisesti katsonut kaikkien jäätymisestä aiheutuvien kiinteistövahinkojen kuuluvan korvauspiirin ulkopuolelle. Onko nyt kyseessä ehtokohdan mukainen jäätyminen vai ei? Ehtokohdassa ja sen koko sisällössä jäätyminen on selvästi rinnastettu pitkäaikaiseen prosessiin, johon ei voine kyt­keä äkillistä yllättävää, ulkoapäin tapahtuvaa ja vakuutetun tahtomatta synty­nyttä tapahtumaketjua. Tässä tapauksessa 5m2 suuruisen teknisen tilan sisälämpötila on vallinneen kovan pakkasen vuoksi laskenut erittäin nopeasti, minuuteissa, pakkasen puolelle.

Kun kyse on epäselvästä ehtokohdasta, siihen perustuva kielteinen korvauspäätös on ratkaistava vakuutuksenottajan eduksi. Vakuutusta otettaessa vakuutuksenottajalle ei ole erityisesti kerrottu tästä olennaisesta vakuutusturvan rajoituksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö pitää korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena. Vakuutusehdoissa on erikseen mainittu, että vahingon korvattavuus määräytyy aina vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoja, joiden syntyyn on selvä syy-yhteys puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Oven auki olemisen syy ei ole selvinnyt. Vakuutuksenottaja on selittänyt oven auki jäämistä teknisen tilan lukon jäämisellä ns. valelukkoon tilassa käymisen jälkeen. Tämä on lukon oma ominaisuus tai seurausta lukon puutteellisuu­desta tai ikääntymisestä.

Kyse ei ole ollut mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei oven auki jäämisen syyllä ole merkitystä, koska LVISA-laitteiden rikkoutumisen syynä on ollut niiden jäätyminen.

Jäätymistä koskeva rajoitusehto ei ole vakuutusyhtiön mielestä epäselvä. Kaikki jäätymisen aiheuttamat rikkoutumisvahingot on selkeästi ja hyvin yksi­selitteisesti suljettu korvauspiirin ulkopuolelle. Sillä, mistä syystä jäätyminen on tapahtunut, ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä.

Vakuutusyhtiö katsoo myös, ettei kyse ole sellaisesta vakuutusturvan olennai­sesta rajoituksesta, josta olisi pitänyt vakuutuksenottajalle vakuutuksen ottotilanteessa erikseen mainita ja selvittää. Vakuutuksenottajan edustajalla on pitkä kokemus vakuutusalalta ja vakuutuksiin liittyvistä tehtävistä. Vakuutuksenottajayrityksen hallintotehtävissä toimivat henkilöt ovat ammattimaisia kiinteistönpitäjiä, eikä heitä tai vakuutuksenottajayhtiötä voida rinnastaa ku­luttajiin vakuutussopimuslain tarkoittamalla tavalla.

Vakuutusyhtiö toteaa, että jäätyminen on yleensä aina seurausta jostakin vir­heestä, laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, joiden osalta vakuutusehdoissa on erikseen esitetty selkeät rajoitusehdot kaikkia vakuutettuja riskejä koske­vassa ehtokohdassa. Jäätymistä voi vaihtoehtoisesti tapahtua jonkin muun äkillisen ja korvattavan vahinkotapahtuman seurauksena, kuten esimerkiksi tulipalon, rikos- tai vuotovahingon yhteydessä. Tällöin jäätymisen seurauksena aiheutuvat rikkoutumisen lisävahingot korvataan lisävahinkoja koskevan koh­dan perusteella. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys korvattavan va­hingon seurauksena aiheutuneesta lisävahingosta, joka voitaisiin korvata va­kuutuksesta. Jos teknisen tilan ovi olisi jäänyt auki korvattavan rikosvahingon seurauksena, LVISA-laitteiden rikkoutumisvahinko voisi tulla korvattavaksi, koska jäätymistä koskevaa rajoitusehtoa ei ole rikosriskiä koskevassa ehtokohdassa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut osapuolten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa ja selvityksiä vahingoittuneen vesijärjestelmän korjaustöistä aiheutuneista kustannuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä,
- onko vakuutuksenottaja osoittanut oven aukeamisen olevan vakuutusehto­jen tarkoittama äkillinen ja odottamaton tapahtuma
- voiko vakuutusyhtiö evätä korvauksen vetoamalla jäätymistä koskevaan rajoitusehtoon ja
- onko jäätymistä koskeva rajoitusehto epäselvä niin, että asia pitäisi sen vuoksi ratkaista vakuutuksenottajan eduksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Omaisuusvakuutuksen Riskin toteutuminen -kohdan mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. En­nalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Edellä mainitun ehtokohdan 4. kappaleen mukaan vakuutus ei korvaa vahin­koa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys (muun muassa) kohteen puutteellisuu­della tai ikääntymisellä.

Vakuutusehtojen Rikkoutuminen-kohdan mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Vakuutus ei kor­vaa (muun muassa) jäätymisen, kuivuuden, kuumuuden tai kondenssiveden aiheuttamaa vahinkoa.

Vakuutusehtojen Omaisuuden korvaaminen / 5. Lisävahingot ja -kustannukset —kohdan 1. kappaleen mukaan vakuutus korvaa tulipalo-, rikos-, putkivuoto- ja luonnonilmiöriskin toteutumisen seurauksena vakuutetulle kohteelle sateesta, kylmyydestä, kuumuudesta tai anastamisesta aiheutuneet vahingot.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksella katettu riski on tässä tapauk­sessa ehtojen mukaan kuvattu myönteisesti ja kielteisesti käyttäen sekä vahinkotapahtumaan että vahinkoseuraukseen liittyviä määreitä. Vakuutusehtojen mukaan (Riskin toteutuminen -kohta) korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Rikkoutuminen-kohdan mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Rikkou­tuminen-kohdassa olevien rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa jääty­misen aiheuttamaa vahinkoa.

Kun arvioidaan vahingon aiheuttaman tapahtuman äkillisyyttä ja odottamattomuutta, tulee ensin tarkastella sitä, mistä tapahtumasta tilanne on käynnis­tynyt. Käsiteltävässä tapauksessa rakennuksen teknisen tilan ovi on ollut koko­naan auki tammikuussa 2016. Oven aukeamisen syistä on asiakirjoissa erilaisia arveluja. Vakuutuksenottaja on itsekin todennut, ettei kukaan voi olla täysin varma oven aukeamisen syystä.

Vakuutuksenottajan uusintakäsittelypyynnössä on 29.3.2016 esitetty, että teknisessä tilassa viimeksi käyneen henkilön käynnin ja vahinkotapahtuman välissä oli kulunut aikaa 1,5 viikkoa. Kyseinen henkilö on vakuuttanut sulkeneensa oven ja olettanut sen lukkiutuneen oikein. Lisäksi uusintakäsittelypyynnössä on todettu, että oven kynnyksessä, lukossa ja karmissa oli ollut jäätä ovea lukittaessa. Erittäin todennäköisesti uutta jäätä oli koko pakkasjakson ajan muodostunut lisää lämpötilaeroista johtuen, koska oven tiivistys oli ollut huono ns. valelukkiutumisesta johtuen. Tämä muodostunut uusi jää oli entisestään pahentanut ns. valelukkoa mahdollistaen oven aukeamisen tai sen asiaan kuulumattoman aukaisemisen. Kun vahinkotapahtuma oli havaittu, ulko-ovi oli ollut kokonaan auki. Selvitysten mukaan ovi tai lukko eivät ole ta­pahtumien yhteydessä tai niiden seurauksena rikkoutuneet. Selvitystä ei ole siitä, että joku ulkopuolinen olisi ilkivaltaisesti avannut oven.

Vakuutuslautakunta pitää todennäköisenä, ettei ovi ollut lukkiutunut kunnolla tilassa viimeksi (ennen vahingon havaitsemista) käyneen henkilön poistuttua sieltä. Lukko oli ilmeisesti jäänyt ns. valelukituksen vuoksi auki, mutta ovi on kuitenkin vielä tuolloin ollut kiinni. Paikkakunnalla oli tapahtuma-aikaan vallin­nut pakkaskausi, josta johtuen oven karmeihin, kynnykseen ja lukkoon oli al­kanut muodostua uuttakin jäätä. Tämä oli puolestaan aiheuttanut oven au­keamisen kokonaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei lukon jäämistä tapahtumasarjan ensimmäi­sessä vaiheessa vain ns. valelukkoon voida pitää rikkoutumisvahingon aiheuttaneena äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana, koska ovi on tuolloin ollut suljettuna. Sen sijaan uuden jään muodostuminen 1,5 viikon aikana kynnykseen, lukkoon ja oven karmeihin on ollut seurausta oven jäämisestä ns. valelukitukseen. Vallinneet talvi- ja pakkasolosuhteet huomioon ottaen jään muodostuminen ja siitä seurannut oven aukeaminen ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan kuitenkaan ole ollut vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen ja odottamaton tapahtuma.

Esitetyillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, ettei oven aukeaminen ole vakuutuksesta korvattava äkillinen ja odottamaton tapahtuma.

Vakuutuslautakunta toteaa, että oven jäämisen ns. valelukitukseen tai oven myöhemmin tapahtuneen aukeamisen syyllä on merkitystä asian arvioinnissa. Vakuutusehdoissa mainituin tavoin korvattavuus määräytyy vahingon syyn perusteella. Lähtökohtaisesti on siten aina ensin selvitettävä, mikä on vahin­gon syy. Onko vakuutuksenottaja osoittanut, että vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin? Jos vahingon ei katsota olevan vakuutusehtojen tarkoittama korvattava vakuutustapahtuma, rajoitusehtojen soveltamisella ei olisi loppu­tulokseen vaikuttavaa merkitystä. Rajoitusehtojen soveltaminen tulee kysy­mykseen siinä tapauksessa, että ensin on katsottu kyseessä olevan vakuutuk­sen korvauspiiriin kuuluvan rikkoutumisen.

Koska osapuolet ovat olleet erimielisiä siitä, voidaanko jäätymistä koskevaa rajoitusehtoa soveltaa ja onko ehto epäselvä, Vakuutuslautakunta on tässä tapauksessa vielä arvioinut sitä, miten edellisissä kappaleissa tarkoitettu syyilmiö, eli oven aukeaminen, on vaikuttanut vesijärjestelmän jäätymisvahinkoon.

Asiakirjoista ilmenee, että vesijärjestelmä on jäätynyt, koska 5m2:n suuruisen teknisen tilan ovi on ollut kokonaan auki ja ulkona on ollut pakkasta vahingon havaitsemista edeltäneenä yönä lähes -30 °C. Vahinkoa ei olisi Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan aiheutunut pelkästään siitä, että ovi oli jäänyt ns. valelukkoon. Jäätymisvahinko on johtunut siitä, että ovi on kokonaan auennut oven karmiin, kynnykseen ja lukkoon muodostuneen jään vuoksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että rikkoutumisvahinkoja koskevassa vakuutus­ehtojen kohdassa on rajattu korvauspiiristä jäätymisen aiheuttamat vahingot riippumatta jäätymisen syystä tai siitä, kuinka nopeasti tai hitaasti jäätyminen tapahtuu. Rajoitusehtoa ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan voida pitää epäselvänä pelkästään sen vuoksi, että osapuolet ovat eri mieltä ehdon soveltamisesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei jäätymistä koskeva rajoitusehto ole epä­selvä, eikä se myöskään ole olennainen vakuutusturvan rajoitus. Näilläkään perusteilla vakuutusyhtiölle ei synny velvollisuutta vahingon korvaamiseen.

Vakuutuslautakunta kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että jäätymisvahinkoja koskeva rajoitusehto sisältyy Omaisuusvakuutuksessa vain sen ehtojen koh­taan Rikkoutuminen, mutta sitä ei ole esimerkiksi kohdissa Tulipalo, Rikos tai Putkivuoto. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tulipalo-, murto-, ilkivalta-tai vuotovahinkojen yhteydessä mahdollisesti syntyviä jäätymisvahinkoja ei ole rajoitusehdolla erikseen rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä. Lisävahinkoja koskevan ehdon mukaan kylmyydestä aiheutuvia vahinkoja korvataan, jos ne ovat seurausta tulipalo-, rikos-, putkivuoto- tai luonnonilmiöriskin to­teutumisesta. Ehtojen sisältö huomioon ottaen rikkoutumisvahingoista johtuvia jäätymisvahinkoja ei korvata lisävahinkoina.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön ratkaisu evätä korvaus on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Pellikka

Jäsenet:
Salminen
Sario
Valtomaa
Yrttiaho

Tulosta