Haku

FINE-003317

Tulosta

Asianumero: FINE-003317 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 11.10.2017

Lakipykälät: 69

Rakennuksen vaurioitumisen ajankohta ja syy. Savupiippu oli halkeillut ja kallistunut. Oliko villieläin tunkeutunut asuinhuoneistoon?

Tapahtumatiedot

Kotivakuutuksen kohteena oleva noin vuonna 1971 rakennettu huvilarakennus oli tullut testamentin nojalla yhdistyksen omistukseen, ja yhdistys oli myynyt kiinteistön 31.8.2015 T:n pariskunnalle. Pian kaupanteon jälkeen rakennuksessa todettiin vaurioita: savupiippu oli haljennut, painunut ja kallistunut, koska sen perustus oli painunut. Piippu oli vaurioittanut myös lattia-, seinä- ja kattorakenteita.

Yhdistys ja vakuutusyhtiö olivat erimielisiä siitä, mistä täyttöhiekan vajoaminen savupiipun perustuksen alta johtui. Yhdistys piti vahinkoa supikoiran tai muun eläimen aiheuttamana. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa katsottuaan, että kyse oli hitaasti syntyneestä vahingosta maan vajoamisen, routimisen, pintaveden vaikutuksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Lisäksi testaattorin aikanaan ottaman kotivakuutuksen ehtojen perusteella villieläimen aiheut­tamien vahinkojen korvaaminen edellytti asuinhuoneistoon tunkeutumista.

Vakuutuslautakunnalta on pyydetty asiassa ratkaisusuositusta ensisijaisesti yhdistyksen 19.2.2015 ottaman kotivakuutuksen osalta, toissijaisesti testaattorin aikanaan ottaman 1.3.2001–4.5.2015 voimassa olleen kotivakuutuksen osalta. Tässä ratkaisusuosituksessaan lautakunta käsittelee vahingon korvattavuutta 4.5.2015 saakka voimassa olleen vakuutuksen perusteella. Yhdistyksen ottamaa vakuutusta koskevaa riitaa käsitellään diaarinumerolla FINE-003315.

Asiakkaan valitus

Testamentin toimeenpanija vaatii asiakkaan kuolinpesän puolesta, että vakuutusyhtiö korvaa villieläinvahinkona rakennuksen vaurioitumisesta 46.800 euroa viivästyskorkoineen 23.9.2015 lukien sekä vaurioselvitysten asiakirjakuluista 1.994,54 euroa viivästyskorkoineen 7.1.2017 lukien.

Tapauksessa rakennuksen vauriot ovat syntyneet lyhyen ajan sisällä. Kyse ei ole ollut maan painumisesta, täyttöhiekan ”karkaamisesta” eikä muustakaan sellaisesta ilmiöstä vaan eläimen tietoisesta toiminnasta. Se, että kyse on ollut nimenomaan supikoiran tai esimerkiksi mäyrän pesänkaivuusta, ilmenee rakennusinsinööri, vahinkoeläinasiantuntija S:n kertomuksesta ja rakennusinsinööri K:n kertomuksesta samoin kuin T:n ja kaivinkoneurakoitsija S:n kertomuksesta. Se, että talon alla olleen rakennusjätteen päällä ei ollut kaivuukasoja, voi johtua siitä, että rakennusjätettä ei ole ollut aivan luolan suuaukkojen lähistöllä, ja jäte on voinut päätyä talon alle vasta T:n pariskunnan tekemien alustavien purku- ja siistimistöiden yhteydessä.

Vakuutusyhtiön mainitsema konservaattori ei ole käynyt vahinkopaikalla. Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan oletus vahingon syystä perustuu talviaikaan tehtyyn, hyvin nopeaan ja pintapuoliseen tarkastuskäyntiin. Alueen lähistöllä ei ollut tapahtunut mitään luonnonmullistuksia eikä tehty esimerkiksi räjäytystöitä, eikä vahinkotarkastaja ole esittänyt mitään uskottavaa mekanismia, jonka johdosta routimaton täyttöhiekka olisi vajonnut savupiipun perustusten alta. Maan pinnanmuodot ovat johtaneet sadevedet pois rakennuksen luota, ja puutteellisesta tiivistämisestä tai muusta virheellisestä rakentamisesta johtuvan maan vajoamisen aiheuttamat vauriot olisivat ilmenneet jo kauan aikaa sitten ottaen huomioon, että huvila oli rakennettu noin vuonna 1971.

Asiakas katso lisäksi, että supikoiran tai esimerkiksi mäyrän pesänkaivuu savupiipun alla on merkinnyt vakuutusehtojen mukaista villieläimen tunkeutumista asuinhuoneistoon. Luolaston kaivamisen kestolla ei tässä ole merkitystä. Lisäksi vakuutuksen epäselviä vakioehtoja tulee tulkita laatijansa vahingoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Kotivakuutusehtojen mukaan villieläinvahinkona korvataan vahinko, joka rakennukselle on aiheutunut villieläimen tunkeutumisesta asuinhuoneistoon. Tapahtumalta edellytetään myös äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta. Asuinhuoneistona ei pidetä rakennuksen lämpöeristämättömiä ullakko-, kellari- tai varastotiloja. Lisäksi vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi myyrien, näätien tai jänisten aiheuttamia vahinkoja.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan mukaan muuratun rakenteen ja ilmeisesti hormin perustuksen vieressä olevan ylijäämäbetonin alta sora on painunut tasaisesti, mikä viittaa maan painumaan tai veden aiheuttamaan liettymiseen. Vahinkotarkastaja ei ollut havainnut merkkejä eläinten liikkumisesta tai kaivamisesta. Eläinmuseon konservaattorin mukaan supikoira ei kaiva pesäluolastoa vaan käyttää hyväkseen valmiita, esimerkiksi mäyrän tekemiä luolastoja. Ruuantähteet poistetaan pesästä, ja käymälät sijaitsevat luolaston ulkopuolella. Yhtiö pitää asiakkaan esittämiä rakennusinsinööri S:n selvityksiä ristiriitaisina siltä osin, oliko paikalla todettavissa eläinten jätöksiä vai ei. Joka tapauksessa jos supikoira on luolastoa asuttanutkin, se oli vain muuttanut maan painumisen synnyttämään luolastoon.

Vakuutusyhtiö katsoo vahingon johtuneen hitaasta maan painumisesta ja siirtymisestä, eikä kyse siten ole kotivakuutuksesta korvattavasta tapahtumasta. Vaikka katsottaisiin kyseen olleen supikoiran tai muun eläimen tekemästä luolastosta, eläin ei ollut tunkeutunut asuinhuoneistoon vakuutusehtojen mukaisella tavalla. Tällöinkään vahinko ei olisi vakuutuksesta korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, tuleeko huvilarakennuksen elo-syyskuussa 2015 todettu vaurioituminen korvata asiakkaan kuolinpesällä olleesta, 4.5.2015 päättyneestä vakuutuksesta. Kyse on siitä, johtuuko piipun perustuksen alaisen täyttöhiekan vajoaminen villieläimen toiminnasta vai esimerkiksi routimisesta. Lisäksi kyse on siitä, onko eläimen toiminta ollut laadultaan sellaista, että se täyttää kotivakuutusehtojen mukaiset korvattavan tapahtuman vaatimukset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, mikäli ne ovat aiheutuneet seuraavassa mainituista äkillisistä ja ennalta arvaamattomista vakuutustapahtumista vakuutuksen ollessa voimassa.

Ehtojen kohdan 11 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut rakennukselle tai rakennuksessa olevalle irtaimistolle villieläimen tunkeutumisesta asuinhuoneistoon. Asuinhuoneistona ei pidetä rakennuksen lämpöeristämättömiä ullakko-, kellari- tai varastotiloja.

Rajoitus:

Vakuutuksesta ei korvata hyönteisten, rottien, hiirien, myyrien, näätien, oravien, jänisten eikä kanien aiheuttamaa vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon syystä esitetty selvitys on sama kuin tapauksessa FINE-003315, ja lautakunnan vahingon syytä koskeva näytön arviointi on selostettu kyseisen tapauksen ratkaisusuosituksessa. Tuon ratkaisun perusteluihin viitaten lautakunta katsoo, että piipun perustuksen alaisen täyttöhiekan vajoaminen tässä tapauksessa todennäköisesti johtuu ainakin pääosin supikoiran, mäyrän tai muun villieläimen pesänkaivuusta.

Vahingon korvattavuus nyt sovellettavaksi tulevien vakuutusehtojen mukaan edellyttäisi myös asuinhuoneistoon tunkeutumista ja tämän vakuutustapahtuman äkillisyyttä. Lautakunta katsoo, että savupiipun perustuksen alaisen täyttöhiekan kaivaminen ei ole asuinhuoneistoon tunkeutumista siten kuin asia yleisessä kielenkäytössä ymmärretään. Vakuutusehdot eivät ole tältä osin epäselviä.

Lisäksi tapauksessa on selvitetty, että pesäluolaston kaivaminen on todennäköisesti tapahtunut vaiheittain tai vuosittain etenevästi. Tällöin villieläimen toiminta ei ole ollut myöskään vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillistä.

Näiden syiden vuoksi rakennusvahinko ei tule korvattavaksi asiakkaan kuolinpesän kotivakuutuksesta.

Asiakirjakulut

Lautakunta on selostanut asiakirjakulujen korvattavuuden edellytyksiä lähemmin tapauksessa FINE-003315.

Nyt kyseessä olevan kotivakuutuksen osalta lautakunta toteaa, että jo vahinko­ilmoituksen perusteella on ollut selvää, etteivät tämän kotivakuutuksen mukaiset korvattavuuden edellytykset täyty, sillä villieläin ei ollut tunkeutunut asuinhuoneistoon. Asiassa hankitut selvitykset eivät siten ole olleet tarpeen vakuutusyhtiön tähän vakuutukseen perustuvan vastuun selvittämiseksi. Lautakunta ei suosita niiden korvaamista tästä vakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta rakennusvahingon eikä asiakirjakustannusten osalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia