Haku

FINE-003306

Tulosta

Asianumero: FINE-003306 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Porraskäytävän jäljet. Kiinteistövakuutus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen ja rikosilmoituksen mukaan taloyhtiön A-rapun porraskäytävän seinää oli vaurioitettu 12.–17.3.2016 välisenä aikana. Porraskäytävän seinään on tullut kerralla ja äkillisesti noin 20 kpl sormen kynnen kokoista iskeymää ja koloa sekä mustia aaltoviivoja. Jälkiä oli symmetrisesti porraskäytävän pitkissä seinissä koko matkalla ylimpään kolmanteen kerrokseen asti. Rappu oli kunnostettu keväällä 2015 ja porraskäytävän kuntoa on sen jälkeen tarkkailtu tiivisti ja valokuvattu aika ajoin.

Asiakas on hakenut korvausta kiinteistövakuutuksesta vedoten erityisesti siihen, että vahinkotapahtuman ajankohta on 12.3.–17.3.2016 ja jäljet ovat ilmestyneet porraskäytävään kerralla ja äkillisesti.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että ei ole näyttöä siitä, että kyseessä olisi tahallinen vahingonteko. Vakuutusyhtiö on vedonnut myös vakuutusehtojen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu tapahtumasta, jota ei voida määritellä. Asiassa ei ole toimitettu mitään selvitystä tai näyttöä siitä, mistä syystä vauriot ovat aiheutuneet. Pelkkä olettamus ilkivallasta ei riitä täyttämään korvattavan rikosvahingon tunnusmerkkejä. Sekä vahinkojen syntytapa että ajankohta on jäänyt selvittämättä.

Asiaa on käsitelty myös vakuutusyhtiön sisäisissä muutoksenhakuelimissä, joissa on edelleen todettu jääneen näyttämättä, miten ja milloin jäljet ovat aiheutuneet. Vahinkoa on näin ollen pidetty rajoitusehdoissa tarkoitettuna määrittelemättömänä tapahtumana.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on pyytänyt FINEä antamaan lausunnon vahingon korvattavuudesta. Jäljet ovat syntyneet lyhyen ajan sisällä ja yhdellä kertaa. Kyse on siten ollut vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä tapahtumasta. Vaikka täysin tarkkaa tapahtuma-aikaa ei pystytä määrittelemään, vahingon syntymisajankohdaksi on kuitenkin pystytty tarkentamaan 12.–17.3.2016. Mikäli vahinkoa ei katsota ilkivallaksi, se tulee korvata muuna äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkotapahtumana. Jäljet ovat voineet syntyä myös esimerkiksi huonekalujen tai muun tavaran siirron yhteydessä.

Vakuutusyhtiö on vastauksenaan viitannut aiemmin antamiinsa korvauspäätöksiin.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Omaisuusvakuutusehtojen (voimassa 28.1.2016 alkaen) kohdan 5.4 Rikos mukaan korvattavia vahinkoja ovat mm. vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa. Kohdan 5.7 (Muu vahinkotapahtuma) mukaan korvattavia vahinkoja ovat muut äkilliset ja ennalta-arvaamattomat suoranaiset omaisuusvahingot, joita ei aikaisemmin tässä luvussa ole rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle.

Ehtokohdan muiden rajoitusten lisäksi muun vahinkotapahtuman turvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tapahtumasta, jota ei voida määritellä.

Ratkaisusuositus

Porraskäytävän seinissä on havaittu jälkiä, jotka ovat asiakkaan mukaan syntyneet 12.–17.3.2016 välisenä aikana. Vaurioista on haettu korvausta sekä vahingontekona että muuna äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona.

Korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Jotta vahinko tulisi korvattavaksi vakuutusehtojen rikosturvan mukaisena vahingontekona, tulisi pystyä osoittamaan, että vahinko on ollut nimenomaan tahallisesti aiheutettu.  Tämän kaltaisissa tilanteissa joudutaan usein muun selvityksen puuttuessa arvioimaan ensi sijassa sitä, ovatko aiheutuneet vauriot sen laatuisia, että ne olisi todennäköisesti tahallisesti aiheutettu.

Valokuvissa näkyy erilaisia kolhuja, iskeymiä ja jälkiä. Vaurioita on valokuvien ja

asiakkaan toimittamien tietojen mukaan ollut eri kohdissa koko rappukäytävän matkalta. FINE katsoo, että tässä tapauksessa porraskäytävän seiniin aiheutuneista jäljistä ei ole pääteltävissä, että niitä olisi aiheutettu tahallisesti. Näin ollen vauriot eivät tule korvattaviksi vahingontekona.

Kiinteistövakuutus on sisältänyt turvan myös muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman varalta. Vakuutusehdoissa on kuitenkin rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle vahinko, joka aiheutuu tapahtumasta, jota ei voi määritellä.

Tässä tapauksessa vahingon tapahtuma-aika on rajattu muutamien päivien ajanjaksolle. Vaurioiden syntymisen tarkempi ajankohta ja erityisesti vaurioiden aiheutumisen syy jäävät kuitenkin epäselviksi. Mikäli vauriot olisivat aiheutuneet esimerkiksi asiakkaan esittämästä mahdollisesta huonekalujen siirtelystä, edelleen jää selvittämättä, mitkä vaurioista voitaisi katsoa syntyneen yhdellä kerralla ja näin ollen toisistaan erillisten vahinkotapahtumien lukumäärä jää selvittämättä.

Pelkkää vaurioiden ilmestymistä seiniin pidemmän ajan kuluessa ei sinänsä voida pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona, vaan vahinkotapahtuman äkillisyyden ja ennalta arvaamattomuuden osoittamiseksi tulee vaurioiden syntyyn johtaneen ja riittävästi yksilöitävissä olevan vahinkotapahtuman olla selvillä. Koska vahingon olosuhteet jäävät edellä selostetulla tavalla epäselviksi, FINE katsoo, että kyse on vakuutusehtojen rajoitusehdon tarkoittamasta määrittelemättömästä tapahtumasta aiheutuneesta vahingosta, eikä vahinko näin ollen tule vakuutuksesta korvattavaksi.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

 

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 

Jaostopäällikkö Siirala

Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia