Haku

FINE-003146

Tulosta

Asianumero: FINE-003146 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 04.10.2017

Miten vastuu asiakkaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta va-hingosta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortin luovuttaminen. Käyttöraja.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan korttia on käytetty oikeudettomasti automaatilla ja kaupoissa kesä–elokuussa 2016 yhteensä noin 22.000 eurolla. Asiakas teki kortin sulkuilmoituksen 17.10.2016. Kaikki tapahtumat oli hyväksytty kortin tunnusluvulla.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan ilmoittanut, että kortti on viety hänen asunnostaan luvatta. Avustaja sai kortin ainoastaan kaupassa käyntiä varten ja on palauttanut sen. Asiakkaan heikkoa fyysistä kuntoa käytettiin hyväksi ja häntä tarkoituksella harhautettiin, ettei hän pystynyt tekemään ajoissa ilmoitusta. Kortissa oli 400 euron nostoraja ja kortilla on voitu nostaa 2.000 euroa samana päivänä. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan aiheutuneen vahingon.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti. Asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua.

Kortti on henkilökohtainen ja korttia saa käyttää vain sen käyttöön oikeutettu kortinhaltija. Kortin ja tunnusluvun luovuttaminen kortin käyttöön oikeudettomalle on edellä mainittujen korttiehtojen vastainen menettely, jolloin kortinhaltija ja tilinomistaja vastaavat kortilla tehdyistä tapahtumista.

Kortin käyttörajat ovat olleet automaattinostojen osalta 3.500 euroa ja maksupäätemaksujen osalta 30.000 euroa vuodesta 2008 alkaen, jolloin pankki ilmoitti näistä rajoista asiakkaalle.

Pankki katsoo, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten välisen kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Asiakkaan selvitys oikeudettomiksi katsomistaan maksutapahtumista.
  • Poliisin tutkintailmoitus. Asiakas on ilmoittanut rikoksesta poliisille 9.3.2017.
  • Asiakkaan pankille 10.4.2017 tekemä reklamaatio.
  • Korttisopimus, joka on päivätty 3.7.2014.
  • Korttiehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa luovuttaneen korttinsa ja sen tunnusluvun niiden käyttöön oikeudettomalle taikka voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi lautakunnan on arvioitava mitä korttien käyttörajoista oli sovittu ja olisiko niiden tullut rajoittaa kortin käyttöä.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen mukaan kortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa missään olosuhteissa luovuttaa muiden käyttöön. Korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua tai muuta tunnistetta saa käyttää vain kortinhaltija, jolle kortti on luovutettu kortinhaltijan ja pankin välisellä korttisopimuksella. Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan ja/tai tilinomistajan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku tai muu tunniste katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattanut joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Korttiehtojen mukaan kortinhaltija ja/tai tilinomistaja voi määritellä pankkitiliinsä ja siihen liitetyille korteille tili- ja korttikohtaisia käyttörajoja esimerkiksi automaatti- tai maksupäätekäyttöä varten, jos pankki tällaisia palveluita tarjoaa. Kortinhaltija ja/tai tilinomistaja voi sopia pankin kanssa käyttörajojen muutoksista.

Asian arviointi

Kortin oikeudeton käyttö

Asiakas on Pankkilautakunnalle tekemässään valituksessa kertonut, että hänen avustajansa oli saanut kortin ainoastaan kaupassa käyntiä varten ja palauttanut sen. Aiemmin 9.3.2017 poliisille tekemässään tutkintailmoituksessa asiakas on kuitenkin kertonut, että hän oli yleensä antanut pankkikortin avustajalleen, joka asioi asiakkaan puolesta mm. kaupassa ruokaostoksia varten ja että elokuun alussa 2016 kortti oli jäänyt palautumatta asiakkaalle.

Ottaen huomioon asiakkaan poliisille tekemän tutkintailmoituksen Pankkilautakunta pitää todennäköisenä, että asiakas on luovuttanut korttinsa ja sen tunnusluvun avustajalleen, joka on oikeudettomasti käyttänyt korttia. Maksupalvelulain 62 §:n ja korttiehtojen mukaan kortinhaltija vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on luovuttanut kortin sen käyttöön oikeudettomalle.

Lautakunta pitää myös mahdollisena, että avustaja, jolle asiakas oli kertonut korttinsa tunnusluvun, on vienyt kortin asiakkaan kotoa. Korttiehtojen mukaan kortti on aina henkilökohtainen eikä sitä saa missään olosuhteissa luovuttaa muiden käyttöön. Korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua tai muuta tunnistetta saa käyttää vain kortinhaltija, jolle kortti on luovutettu kortinhaltijan ja pankin välisellä korttisopimuksella. Kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia, siihen liittyvää tunnuslukua ja kortin käyttöön liittyvää muuta tunnistetta huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta katsoo, että mikäli avustaja on vienyt kortin asiakkaan kotoa, kortin joutuminen ulkopuolisen haltuun ja tunnusluvun joutuminen ulkopuolisen tietoon on johtunut siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaisia nimenomaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo asiakkaan menettelyn kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Käyttörajat

Asiakkaan mukaan hänen korttiinsa oli asetettu 400 euron nostoraja. Kortilla on nostettu useasti saman päivän aikana yli 400 euroa. Pankin mukaan asiakkaan nostoraja on ollut 3.500 euroa kuukaudessa 2008 alkaen, jolloin asiakkaalle on ilmoitettu käyttörajojen muutoksesta kirjeitse. 3.7.2014 päivätyn korttisopimuksen mukaan tilin nostoraja automaatilla on ollut 3.500 euroa / 30 päivää.

Pankkilautakunta katsoo, että asiakkaan kortin nostoraja on ollut 3.500 euroa / 30 päivää, eikä kortilla ole siten nostettu rahaa automaatista nostorajaa ylittäen.

Lopputulos

Pankkilautakunta pitää todennäköisenä asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiakas on maksupalvelulain 62 §:n tarkoittamalla tavalla luovuttanut korttinsa sen käyttöön oikeudettomalle, jolloin asiakas vastaa kortin oikeudettomasta käytöstä. Lautakunta pitää myös mahdollisena kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin ja tunnusluvun säilyttämisen suhteen. Olosuhteet huomioon ottaen Pankkilautakunta katsoo tässä tapauksessa asiakkaan menettelyn kokonaisuutena osoittavan maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Aspelund
Atrila
Lehtonen
Kallio

Tulosta