Haku

FINE-003098

Tulosta

Asianumero: FINE-003098 (2017)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.10.2017

Lakipykälät: 32, 34

Auton avaimien anastaminen. Auton anastaminen sen omia avaimia käyttämällä. Pelastamisvelvollisuuden laiminlyönti. Korvauksen alentaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ilmoituksen mukaan hän oli sunnuntaina 12.2.2017 tavannut ravintolaillan päätteeksi rautatieasemalla itselleen aiemmin tuntemattoman miehen. Asiakas ja mies olivat sopineet menevänsä asiakkaan asunnolle. Asiakas oli kertomansa mukaan voimakkaassa humalatilassa ja hänen käydessään WC:ssä mies oli anastanut asiakkaan passin, henkilöauton avaimet sekä puhelimen, ja poistunut asunnosta. Asiakkaan henkilöauto oli ollut avainten ja muiden tavaroiden anastuksen tapahtuessa toisessa kaupunginosassa asiakkaan ystävän pihassa.

Asiakas on kertonut, että hän pysäköi autonsa oman asuntonsa pysäköintialueelle jälleen 14.2.2017. Auto anastettiin pysäköintialueelta 14. – 15.2.2017 välisenä aikana ja poliisi pysäytti sen 15.2.2017 toisessa kaupungissa takaa-ajon päätteeksi. Asiakas haki ajoneuvolle anastuksen aikana tulleista vaurioista korvausta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi korvauspäätöksessään, että asiakkaan ajoneuvo oli varastettu 14.2.2017 sen omilla avaimilla, jotka oli varastettu asiakkaan asunnolta 12.2.2017. Avaimia oli säilytetty keittiön pöydällä, josta ne olivat kadonneet samalla, kun entuudestaan tuntematon henkilö oli poistunut asiakkaan asunnolta. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiakas oli laiminlyönyt vakuutusehtojen mukaisen pelastamisvelvollisuutensa jättäessään autonsa kotipihaan, vaikka on tiennyt, että auton avaimet ovat varkaan hallussa. Vakuutusyhtiö vähensi pelastamisvelvollisuuden laiminlyönnin perusteella ajoneuvosta maksettavasta korvauksesta puolet (50 %).

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että hänelle maksetaan lunastuskuntoiseksi vaurioituneesta autosta kertakorvaukseksi sovittu 1200 euroa ilman korvauksen alentamista. Varas/varkaat on saatu kiinni. Asiakas hämmästelee, että korvauksen alentamista perustellaan sillä, että ajoneuvo on jätetty asiakkaan kotipihaan, eikä esimerkiksi avaimen nollaamatta jättämisellä. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö on myös selvästi katsonut, että tuntemattoman miehen kutsuminen kotiin on automaattisesti korvauksen alentamisen peruste. Asiakkaan mielestä kotona ei tarvitse pitää tavaroita piilossa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina ja toistaa korvauspäätöksessään esitetyt perustelut. Auto on ollut sunnuntain ja maanantain välisen ajan toisessa kaupunginosassa ja tiistaina 14.2.2017 asiakas haki auton vara-avaimilla kotipihaansa, minkä jälkeen se varastettiin.

Poliisi pysäytti 15.2.2017 takaa-ajon päätteeksi asiakkaan ajoneuvon toisella paikkakunnalla. Pysäytyksen yhteydessä yksi ajoneuvossa olleista henkilöistä potki ajoneuvon vasemman takasivulasin rikki. Vakuutusyhtiö katsoo, että asiakas on laiminlyönyt vakuutusehtojen mukaisen pelastamisvelvollisuutensa säilyttäessään autoaan kotipihassaan, vaikka on tiennyt, että auton avaimet ovat varkaan hallussa. Vakuutusyhtiö on vähentänyt korvauksesta tällä perusteella puolet (50 %).

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö ei ole vedonnut esillä olevassa tapauksessa asiakkaan asunnossa 12.2.2017 tapahtuneen pöydällä olleiden autonavainten anastamisen osalta mihinkään vastuutaan rajoittaviin ehtomääräyksiin. Tapauksessa on näin ollen kysymys siitä, voidaanko asiakkaan katsoa laiminlyöneen vakuutusehtojen mukaisen velvollisuutensa kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (pelastamisvelvollisuus), kun hän on autonsa avainten tultua anastetuksi hakenut sen vara-avainta käyttäen toisesta kaupunginosasta, jonne auto oli ollut pysäköitynä avainten anastamisen tapahtuessa, ja pysäköinyt auton jälleen asuntonsa pihaan noin kahden päivän kuluttua avainten anastamisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 32 §:n (Pelastamisvelvollisuus vahinkovakuutuksessa) mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutuksenantajan oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun tulee, mikäli mahdollista, noudattaa vakuutuksenantajan sanotussa tarkoituksessa antamia ohjeita.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 1 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vakuutussopimuslain 34 §:n (Korvauksen alentaminen tai epääminen vahinkovakuutuksessa) mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Autovakuutuksen vakuutusehtojen (Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia) kohdan 6.2 mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaan nähden.

Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisille ja vaatia rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi.

Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se kokonaan. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä se, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Asian arviointi

Esillä olevassa tapauksessa vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon avaimet on anastettu asiakkaan asunnosta 12.2.2017. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että myöhemmin avaimia käyttämällä tapahtuneessa asiakkaan ajoneuvon anastamisessa kyse on ollut korvattavasta varkausvahingosta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että avainten anastamisessa on ollut kyse auton myöhemmän anastamisen mahdollistaneesta esiteosta. Tämän vuoksi tapauksessa on arvioitava, onko asiakas huolehtinut avainten anastamisen jälkeisessä tilanteessa kykyjensä mukaan välittömästi uhkaavan vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta. Autovakuutusehtojen perusteella pelkkien avainten anastamistakin olisi tässä tapauksessa pidettävä lähtökohtaisesti autovakuutuksen korvauspiiriin kuuluvana vahinkotapahtumana. Asiassa tulee tämän johdosta arviotavaksi myös, onko asiakas täyttänyt jo tapahtuneen vahingon rajoittamista koskevan velvollisuutensa.

Tässä tapauksessa vakuutusehtoihin ei ole otettu tämän vahinkotapauksen ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä ohjeita vakuutetulle pelastamisvelvollisuuden toteuttamisesta. Vakuutussopimuslain sanamuodon mukaan vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan pykälän sanamuoto tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että vakuutetun pitää ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi.

Lautakunta kuitenkin katsoo, että vakuutetulle asetetulla velvollisuudella huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta on tulkittava tarkoitettavan myös sitä, että vakuutetun on pidättäydyttävä vahingon jo satuttua tai sen välittömästi uhatessa sellaisista toimenpiteistä, jotka voivat todennäköisesti johtaa lisävahinkojen sattumiseen tai ovat omiaan laajentamaan vahingon seurauksia. Näin ollen sitä, että vakuutuksenottaja on auton avainten kotoaan anastamisen jälkeen siirtänyt autonsa takaisin asuntonsa läheisyydessä olevalle pysäköintialueelle, voidaan Vakuutuslautakunnan mielestä arvioida pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntinä.

Vakuutussopimuslain pelastamisvelvollisuutta koskevan 34 §:n 1 momentin esitöiden (HE 114/93) mukaan kokonaisharkinnassa huomioon otettavia olosuhteita voivat muun muassa olla asianomaisen henkilön ikä, koulutus, kokemus, terveydentila tai mielentila. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että pelastamisvelvollisuuden sisältöön vaikuttavat kulloisenkin tilanteen lisäksi vakuutetun kyvyt. Sitä, onko vakuutettu toiminut "kykyjensä mukaan", arvioidaan subjektiivisesti vakuutetun iän, tietojen, koulutustason, ruumiillisten voimien ja muiden yksilöllisten olosuhteiden sekä tapauksen olosuhteiden perusteella. Säännöksen tarkoituksena ei ole asettaa vakuutetulle kovin ankaria vaatimuksia.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiin vedotessaan näyttötaakka korvauksen alentamiseen oikeuttavista perusteesta.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ajoneuvon pysäköimistä kotipihaan ei voida pitää sinänsä huolimattomana menettelynä. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin ollut tilanteesta, jossa autoon kuuluvat avaimet on vain lyhyen aikaa aikaisemmin anastettu asiakkaan kotoa sellaisissa olosuhteissa, joiden pohjalta avaimet anastanut henkilö on todennäköisesti voinut verraten helposti päätellä, millä pysäköintialueella asiakas säilyttää autoaan.  Näistä syistä asiakkaan on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tullut mieltää, että henkilön, jolla on hallussaan asiakkaan asunnosta anastetut autonavaimet, on mahdollista ottaa pysäköity auto luvattomasti käyttöönsä anastettuja avaimia käyttämällä.

Tapauksessa ei toisaalta ole esitetty selvitystä siitä, tiesikö varas, minkälainen auto asiakkaalla oli. Auton merkin, mallin ja käyttöönottoajankohdan perusteella Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä, että autossa on kauko-ohjattava keskuslukitus, minkä johdosta avaimen lukituspainiketta painelemalla auto on ollut verraten helposti löydettävissä. Asiakirjoista ei ilmene, kuinka lähellä asiakkaan asuntoa auton pysäköintipaikka on ollut ja miten helposti auton sijainti on näiden seikkojen johdosta ollut avaimet haltuunsa saaneen ja asiakkaan asunnon sijainnista tietoisen henkilön selvitettävissä.

Asiassa esitetyn näytön perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakkaan on tullut ajoneuvon avainten anastamisen jälkeisessä tilanteessa mieltää, että avainten anastaja voi asiakkaan asunnon pysäköintialueelle esimerkiksi yöaikaan saapumalla verraten helposti löytää sinne pysäköidyn ajoneuvon ja anastaa sen autoon kuuluvia avaimia käyttämällä. Tämän perusteella asiakas on siirtäessään autonsa takaisin asuntonsa pysäköintialueelle vain noin yhden-kahden vuorokauden kuluttua avainten anastamisesta laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta.

Kun arvioidaan asiakkaan menettelyn moitittavuuden astetta ja vahingon tapahtumainkulusta esitettyä näyttöä kokonaisuutena, Vakuutuslautakunta kuitenkin katsoo, että vakuutusyhtiöllä on korvauksen puolella (1/2) alentamisen sijaan oikeus alentaa vakuutuskorvausta suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella yhdellä neljäsosalla (1/4).

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa korvauksen varkausvahingosta 1/4:lla alennettuna.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Siirala

 

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia