Haku

FINE-003088

Tulosta

Asianumero: FINE-003088 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Liittyikö vakuutetun riita-asia välittömästi matkaan tai matkustamiseen. Matkavakuutuskorvausta koskeva riita-asia.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A:n 1.270 euron arvoinen takki varastettiin hänen olleessaan matkalla. A haki korvausta takin varkaudesta ammattiliittonsa matkavakuutuksen matkatavaraturvasta ja vakuutusyhtiö antoi asiassa kielteisen korvauspäätöksen. A ei ollut tyytyväinen korvauspäätökseen ja päätti saattaa korvausasian käräjäoikeuden, Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi. Tähän korvausasiaa koskevaan riitaan A haki oikeusturvaetua ammattiliittonsa matkavakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan asiassa ei voida myöntää oikeusturvaetua, koska riita ei liity vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla välittömästi matkaan tai matkustamiseen, vaan riidassa on kyse tapahtumista vakuutuskorvauksen hakemisen yhteydessä.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

A pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä virheellisenä ja vakuutusehtoihin perustumattomana. Hänen takkinsa on varastettu ulkomaanmatkan aikana, mistä hän on hakenut korvausta vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiö on antanut tähän kielteisen korvauspäätöksen. Tämä kielteinen päätös liittyy välittömästi matkaan ja matkustamiseen siten kuin vakuutusehtojen kohdassa 5.7 todetaan. Vakuutusehdot ovat ohessa. Ilmaisu "liittyy" on käsitteenä löyhä eikä edellytä kovinkaan kiinteää asiayhteyttä.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen toimittamassaan lisäkirjelmässä A painottaa vielä, ettei oikeusturva-asiaa ratkaistaessa ole merkitystä korvausasiaan liittyvillä yksityiskohdilla, vaan ainoastaan sillä, että riita liittyy A:n yksityiselämään ja matkustamiseen. A toteaa vielä, ettei oikeusturvariidan ratkaisemiseksi ole myöskään tarpeen odottaa, miten korvausriitaan liittyvä rikosprosessi päättyy.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin

Yhtiö toteaa, että ilmoituksen mukaan kielteinen korvauspäätös on annettu ilmoitetun matkalla sattuneen vahingon johdosta. Korvauspäätöksen mukaan kielteinen päätös perustuu siihen, että varastetuksi ilmoitetusta takista toimitettu kuitti on osoittautunut jälkikäteen väärennökseksi. Riidassa on kyse tapahtumista vakuutuskorvauksen hakemisen yhteydessä sekä takin olemassaolosta ja arvosta. Tämän sisältöinen riita ei koske matkaa eikä liity välittömästi matkaan. Yhtiö painottaakin, että liittymisen on oltava nimenomaan välitöntä, pelkkä liittyminen ei ole riittävää. Välitön liittyminen on jo lähellä koskea -termiä, eikä riita korvaushakemuksen lähettämisen olosuhteista koske, eikä myöskään välittömästi liity matkaan.

Yhtiö toteaa lopuksi myös, että asiassa olisi tarkoituksenmukaista odottaa rikosprosessin päättymistä sen suhteen, onko takin varkautta edes tapahtunut.

Edellä selostetuin perustein vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä liittyykö matkavakuutuksesta annettua korvauspäätöstä koskeva riita-asia välittömästi matkaan tai matkustamiseen.

Sovellettavat vakuutusehdot

Matkaoikeusturvan ehtokohdan 5.7 mukaan vakuutus kattaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa, jotka voidaan saattaa yleisen tuomioistuimen tutkittaviksi.

Saman ehtokohdan mukaan vakuutus koskee vakuutettua ainoastaan yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät välittömästi matkaan tai matkustamiseen.

Asian arviointi

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa, jotka ovat sattuneet matkalla ja liittyvät välittömästi matkaan tai matkustamiseen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetun riita koskee matkavakuutuskorvauksesta annettua korvauspäätöstä. Lautakunnan harkittavana on näin ollen, liittykö puheenaoleva riita välittömästi matkaan tai matkustamiseen.

Oikeusturvavakuutuksissa on perinteisesti tehty ero termien ”koskee” ja ”liittyy” välillä. Liittymisellä on jo lautakunnan aiemman käytännön mukaan edellytetty olevan jokin luonnollinen, looginen ja perusteltu yhteys mainittuun asiaan tai toimintaan, kun taas koskemisella on katsottu tarkoitettavan, että kysymyksessä olevan asian tai toiminnan on oltava välittömästi riidan kohteena. Ilmaisun ”liittyy” on näin ollen katsottu merkitsevän laajempaa soveltamisalaa kuin käytettäessä ilmaisua ”koskee”.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa ehdon sanamuoto edellyttää välitöntä liittymistä matkaan tai matkustamiseen. Yhtiön tulkinnan mukaan välitön liittyminen on merkitykseltään lähes yhtä suoraa yhteyttä edellyttävä kuin termi ”koskea”.  Lautakunta toteaa, ettei yhtiö kuitenkaan edellytä ehdoissaan sitä, että riidan tulisi nimenomaan koskea matkaa tai matkustamista.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on ilmeistä, ettei käsillä oleva riita koske matkaa tai matkustamista, koska riita koskee vakuutusyhtiön korvauspäätöksen oikeellisuutta. Sen sijaan koska kysymys on nimenomaan matkavakuutuksen korvauspäätöksestä, joka koskee matkalla ilmoitetuksi tapahtunutta varkausvahinkoa, katsoo lautakunta riidan liittyvän sekä matkaan että matkustamiseen. Lautakunnan näkemyksen mukaan liitäntää voidaan pitää sillä perusteella loogisena, että kyseistä riitaa ei olisi käsillä ilman matkalla esitetyksi tapahtunutta takin varkautta. Sen sijaan riitaa ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida pitää välittömästi matkaan tai matkustamiseen liittyvänä, koska se ei koske välittömästi takin varkautta, vaan välillisesti yhtiön antamaa päätöstä varkauden korvattavuudesta.

Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kysymyksessä ole vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava riita.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta