Haku

FINE-002947

Tulosta

Asianumero: FINE-002947 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2017

Vakuutusehtojen soveltaminen. Oikeusturvavakuutuksesta korvattavan vahingon määrittely. Vastapuolen maksettavaksi tuomittu oikeudenkäyntikulujen korvaus. Vakuutusyhtiön vakuutetun vastapuolelta takaisin perimät kulut.

Tapahtumatiedot

Vakuutusyhtiö oli myöntänyt asunto-osakeyhtiö P:lle oikeusturvaedun asunto-osakeyhtiön ja sen perustajaosakkaan seuraajan välille syntyneeseen rakennuksen virheitä koskeneeseen vahingonkorvausriitaan. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä oli 25 000 euroa, jonka mukaisen korvauksen oikeudenkäyntikuluista vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauspäätöksellä 12.8.2011 käräjäoikeuden asiasta 1.7.2011 antaman tuomion jälkeen. Oikeudenkäynti päättyi 22.3.2016 korkeimman oikeuden antamaan tuomioon. Asian voittaneen asunto-osakeyhtiö P:n oikeudenkäyntikulut olivat yhteensä 95 653,17 euroa. Vastapuoli oli velvoitettu korvaamaan kuluista käräjäoikeudessa 53 441,22 euroa, hovioikeudessa 27 235,24 euroa ja korkeimmassa oikeudessa 5 898,30 euroa eli yhteensä 86 574,76 euroa korkoineen.

Asunto-osakeyhtiö P:n oikeusturvavakuutukseen sovellettujen vakuutusehtojen mukaan, jos vakuutettu oli joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittivät vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaettiin vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta. Tämän mukaisesti vakuutusyhtiö oli perinyt asunto-osakeyhtiön P:n vastapuolelta takaisin omana osuutenaan 22 627,26 euroa oikeudenkäynnin 95 653,17 euron kokonaiskulujen maksuosuuksien suhteessa (vakuutusyhtiö 25 000 euroa ja vakuutuksenottaja 70 653,17 euroa).

Sittemmin asunto-osakeyhtiö P ilmoitti vakuutusyhtiölle, että vahingonkorvausriitaa oli mahdollisesti tarpeen jatkaa rakennustyöt toteuttanutta urakoitsijaa vastaan. Koska asia saatettiin tulkita oikeusturvavakuutuksessa samaksi vahinkotapahtumaksi, asunto-osakeyhtiö tiedusteli, oliko vakuutusmäärää vapautunut uudelleen käytettäväksi vakuutusyhtiön saatua korvausmäärän perityksi ensimmäisen oikeudenkäynnin vastapuolelta.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut vastauksessaan asunto-osakeyhtiö P:lle, ettei kulujen takaisinperiminen vaikuttanut enimmäiskorvausmäärään. Sisäisessä muutoksenhakumenettelyssään 21.12.2016 ja 1.3.2017 antamissaan päätöksissä vakuutusyhtiö on lausunut, ettei maksetun vakuutusmäärän periminen vastapuolelta vapauttanut vakuutusmäärää uudestaan käytettäväksi. Vakuutusehdoissa mainittu vakuutusmäärä oli vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylin raja riippumatta siitä, saiko vakuutusyhtiö maksamansa korvausmäärän perityksi vastapuolelta.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö P on pyytänyt asiasta lautakunnan ratkaisusuositusta lausuen, että vakuutusyhtiö ei ollut todellisuudessa maksanut vakuutusmäärää täyteen, koska se oli saanut maksamansa kulut vastapuolelta. Asunto-osakeyhtiön mielestä vakuutusyhtiön perittyä korvaamansa kulut takaisin vakuutusmäärä oli vapautunut uudelleen käytettäväksi kyseisessä vahingossa. Asialla oli merkitystä, koska vahingonkorvausriita saattoi jatkua peruskorjauksen toteuttanutta urakoitsijaa vastaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohtaan 322, jonka mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Vakuutusyhtiö kantoi oikeusturvavakuutuksessa riskin vakuutetun oikeudenkäyntikuluista vakuutusmäärään saakka. Vakuutetun riskiä ja oikeudenkäynnin aiheuttamaa taloudellista rasitusta vähensivät voittotapauksessa vakuutetulle tuomitut vastapuolen maksettaviksi määrätyt oikeudenkäyntikulut.

Vakuutusyhtiö oli vakuutusehdoissa pidättänyt oikeuden näihin kuluihin siltä osin, kun niistä oli maksettu vakuutuskorvausta. Oikeudenkäyntikulujen ylittäessä vakuutusmäärän, saivat vakuutettu ja vakuutusyhtiö lukea hyväkseen tuomituista kuluista kummankin maksamaa määrää vastaavat osuudet. Se, että vakuutusyhtiö sai perittyä vakuutetun vastapuolelta koko maksamansa vakuutusmäärän tai osan siitä, ei tarkoittanut, että vakuutusmäärää vapautuisi vakuutetun uudestaan käytettäväksi.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että asia oli todettu yksiselitteisesti vakuutusehdoissa ja ehdon tulkinta vahvistettu useissa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituksissa (esimerkiksi VKL 453/13). Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön mukaan ehtokohtaa sovellettiin, kuten nytkin oli tehty, eli oikeudenkäyntikulujen ylitettyä vakuutuksen enimmäismäärän saivat vakuutettu ja vakuutusyhtiö lukea hyväkseen tuomituista kuluista maksamaansa määrää vastanneet osuudet. Maksettua vakuutuskorvausta vastaava osuus vastapuolelta saadusta kulukorvauksesta kuului siis vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiölle eikä se vapauttanut lisää vakuutusmäärää vakuutetun käyttöön. Vakuutusehto oli myös lautakuntakäytännössä todettu kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi.

Asunto-osakeyhtiön vakuutuksesta voitiin korvata asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja enintään 25 000 euroa, joka oli oikeusturvavakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä. Määrä vastasi 26 prosentin osuutta aiheutuneista kokonaiskustannuksista eli 95 653,17 eurosta. Siten vastapuolen maksettavaksi tuomituista 86 574,76 euron oikeudenkäyntikuluista kuului vakuutusyhtiölle 26 prosentin osuutta vastaava määrä eli 22 627,26 euroa. Vakuutuskorvaus oli maksettu vakuutusehtojen ja vakuutussopimuksen mukaisesti eikä korvausta saman vahinkotapahtuman perusteella voitu enää maksaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, miten vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu oikeudenkäyntikulukorvaus on asiaan sovellettavien vakuutusehtojen mukaan jaettava vakuutuskorvausta maksaneen vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken, sekä siitä, miten vakuutuksesta korvattavan vahingon määrä tällaisessa tilanteessa vakuutusehtojen mukaan lasketaan.

Sovellettavat vakuutusehdot

Korvauksen enimmäismäärä

Asiaan sovellettavien 1.1.2008 alkaen voimassa olleiden oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen 322.3 mukaan vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapahtumassa.

Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvonlisävero

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Korvaamistapa

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.

Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut tai vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, on vakuutetun palautettava ne vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta maksettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa vakuutusyhtiön perittyä kulut maksuvelvolliselta.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen mukaan asunto-osakeyhtiö P:n riita-asian oikeudenkäyntikulut olivat olleet yhteensä 95 653,17 euroa. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusmääräksi eli vakuutuksesta maksettavaksi enimmäiskorvausmääräksi on asunto-osakeyhtiö P:n vakuutussopimuksessa sovittu 25 000 euroa. Vakuutusyhtiö oli maksanut tämän mukaisen korvausmäärän asunto-osakeyhtiölle vahingonkorvausriidan käräjäoikeusvaiheen päätyttyä 12.8.2011 päivätyllä korvauspäätöksellä.

Riidan tuomioistuinkäsittely on päättynyt korkeimman oikeuden 22.3.2016 antamaan tuomioon. Asunto-osakeyhtiö P on voittanut asian. Vastapuoli on velvoitettu korvaamaan asunto-osakeyhtiölle kuluista käräjäoikeudessa 53 441,22 euroa, hovioikeudessa 27 235,24 euroa ja korkeimmassa oikeudessa 5 898,30 euroa eli yhteensä 86 574,76 euroa korkoineen.

Erimielisyys asiassa koskee ennen muuta sitä, vaikuttaako ja jos niin miten asunto-osakeyhtiö P:n korvausoikeuteen se seikka, että vakuutusyhtiö on perinyt maksamastaan korvausmäärästä takaisin 22 627,26 euron osuuden asunto-osakeyhtiö P:n vastapuolelta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksissa yleisesti noudatettujen vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on laskettava se kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle edellyttäen, että se saadaan vastapuolelta perittyä. Kyseinen sopimusmääräys ilmaisee periaatteen, jonka mukaan lähtökohtaisesti oikeusturvavakuutuksessa on pidettävä vakuutetulle aiheutuneen vahingon määränä tämän omien oikeudenkäyntikulujen ja vastapuolen vakuutetulle korvaamien kulujen erotusta siltä osin, kuin nämä kulut ovat vakuutusehtojen mukaan laadultaan ylipäätään vakuutuksesta korvattavia. Vakuutusyhtiö on sisällyttänyt vastaavan sopimusmääräyksen myös nyt käsiteltävään asiaan sovellettaviin vakuutusehtoihinsa.

Juuri lausuttua pääsääntöä noudattaen vakuutusehdoissa on edelleen määrätty, että mikäli vakuutuskorvausta suoritettaessa vastapuolen maksettavaksi tuomittu kuluosuus on ollut vielä maksamatta, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia vakuutettua siirtämään vastapuolelta oleva oikeudenkäyntikulujen korvausoikeutensa vakuutusyhtiölle maksetun vakuutuskorvauksen määrään saakka. Vastaavasti, mikäli vakuutettu on itse perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut vakuutuskorvauksen saamisen jälkeen, on vakuutettu velvollinen palauttamaan vastapuoleltaan saamansa määrän vakuutusyhtiölle korkoineen siltä osin kuin kulukorvaus on vakuutusehtojen mukaan luettava vakuutusyhtiön hyväksi.

Yleisten sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaisesti vakuutusehtoja tulee tulkita kokonaisuutena. Lautakunta katsoo, että oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja tulkittaessa on korvattavien vahinkojen laajuutta ja korvauksen määrää koskevia sopimusmääräyksiä sovellettava ensisijaisina korvauksen maksutapaa ja korvausoikeuden siirtämistä tai mahdollista myöhempää korvauksen palauttamisvelvollisuutta koskeviin määräyksiin nähden. Tämä seuraa jo siitä, etteivät korvauksen maksutapaa tai takaisinperintää koskevat määräykset voi tulla sovellettaviksi ennen korvaukseen oikeuttavan vahingon määrän selvittämistä.

Nyt sovellettavissa vakuutusehdoissa on korvauksen määrän laskennan osalta määritelty vakuutetun oikeudenkäyntikuluista korvattavaksi osuudeksi enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvien oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärä on tässä tapauksessa siten ollut 86 574,76 euroa. Koska asunto-osakeyhtiö P:n vastapuoli on asiassa velvoitettu korvaamaan asunto-osakeyhtiö P:n oikeudenkäyntikuluja juuri samalla määrällä, seuraa edellä selostetusta vahingon määrän laskentaa koskevasta pääsäännöstä, ettei asunto-osakeyhtiö P:lle ole tosiasiassa tässä tapauksessa aiheutunut vakuutusehtojen mukaan korvattavaa vahinkoa lainkaan.

Pelkästään se seikka, että vakuutusyhtiö oli suorittanut vakuutuskorvauksen jo asian käräjäoikeusvaiheen päätyttyä, ei myöskään muuta edellä mainittua johtopäätöstä. Edellytyksenä on kuitenkin lisäksi, että korvattaviksi tuomitut oikeudenkäyntikulut saadaan vakuutetun vastapuolelta perityiksi. Nyt kysymyksessä olevan tilanteen varalta vakuutusehtoihin on otettu edellä kuvatut nimenomaiset määräykset korvaussuoritusten perinnästä ja palauttamisesta, jolla toimenpiteillä korvaussuoritukset voidaan myöhemmin oikaista oikeudenkäynnin lopputuloksen ja vakuutussopimuksen mukaisiksi.

Tässä tapauksessa vakuutusyhtiö ei ole väittänytkään, että se ei olisi saanut korvauslaskelmassaan mainitsemaansa 22 627,26 euron summaa perityksi asunto-osakeyhtiö P:n vastapuolelta. Tämän vuoksi ja sen perusteella, mitä riita-asiaa koskevissa tuomioissa on oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta lausuttu, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole osoittanut, että vakuutetulle olisi aiheutunut tässä asiassa sellaista oikeusturvavakuutuksesta korvattavaa vahinkoa, jonka vakuutusyhtiö olisi vakuutetun vastapuolelta perimäänsä 22 627,26 euron summaa vastaavasti vakuutetulle korvannut.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö oikaisee puheena olevassa oikeusturva-asiassa tekemäänsä korvausratkaisua siten, että vakuutetun asiassa jäljellä olevaksi vakuutusmääräksi vahvistetaan 22 627,26 euroa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Tulosta