Haku

FINE-002936

Tulosta

Asianumero: FINE-002936 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Niin sanottu kahden vuoden sääntö ja käytettävissä oleva vakuutusmäärä. Minkä vakuutussopimuksen vakuutusmäärän mukaan korvaussumma määräytyi, kun voimassa oli ollut peräkkäin kolme vakuutusta?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A oli hakenut oikeusturvaetua rakennusurakkaa koskevaan riitaan. Riita perustui 31.7.2012 tehtyyn urakkasopimukseen. Vakuutus oli alkanut 11.12.2015 ja riita oli syntynyt 3.11.2016. Koska vakuutus oli vakuutustapahtuman eli riidan syntymisen hetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, eikä riidan perustekaan ollut syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutusyhtiö C on päätöksessään 18.11.2016 ilmoittanut suorittavansa korvauksen edeltävän vakuutuksen vakuutusmäärän mukaisena. Edeltäneen vakuutuksen, joka oli ollut voimassa 18.8.2012 - 10.12.2015, vakuutusmäärä oli 17 000 euroa. Sitä edeltäneen vakuutuksen vakuutusmäärä oli ollut 25 000 euroa.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen mukaan alle kaksi vuotta voimassa olleiden vakuutusten osalta korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista. Koska ehdoissa oli viitattu aikaisemmin voimassa olleisiin vakuutuksiin monikossa, jäi vakuutusehtojen sanamuodon perusteella epäselväksi, minkä aikaisemman vakuutuksen vakuutusmäärää tapaukseen sovelletaan. Asunto-osakeyhtiön näkemyksen mukaan korvauksen tulisi perustua riidan perusteen syntyhetkellä voimassa olleen vakuutuksen vakuutusmäärään. Riidan perusteen syntyhetkellä voimassa olleen vakuutuksen vakuutusmäärä oli 25 000 euroa ja asunto-osakeyhtiö on vaatinut, että korvaus suoritettaisiin tämän mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusmäärän osalta voidaan huomioida se vakuutus, joka on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattumishetkeä edeltävän kahden vuoden aikana.

Vakuutusehtojen mukaan on riittävää, että vakuutus on ollut voimassa vahinkotapahtuman sattuessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta. Pidempää voimassaoloaikaa ei edellytetä, vaikka riita perustuisi aikaisemmin sattuneeseen tapahtumaan. Kun voimassaoloaikaan luetaan aikaisemmin voimassa ollut vakuutus, joka ei ole vastaavansisältöinen kuin vahinkotapahtuman sattuessa ollut vakuutus, maksetaan korvaus voimassaoloaikaan hyväksiluettavan vakuutuksen mukaisesti.

Tässä tapauksessa edellisessä vakuutusyhtiössä voimassa ollut vakuutus ei ollut vastaavansisältöinen kuin vakuutustapahtuman sattuessa voimassa ollut vakuutus. Vakuutusturvassa oli sattunut muutos 11.12.2015 siten, että vakuutuksen vakuutusmäärä oli muuttunut. Tämä muutos ei ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa kahta vuotta eikä tapahtuma, johon riita perustui, ollut syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen. Näin ollen korvaus maksettiin sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen vakuutuksessa tapahtunutta muutosta. Näin ollen vahinkoon tuli soveltaa edeltävän vakuutuksen 17 000 euron vakuutusmäärää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, mitä vakuutusmäärää vakuutukseen tuli vakuutusehtojen mukaan soveltaa, kun vakuutus oli vakuutustapahtuman sattumishetkellä ollut voimassa alle kaksi vuotta eikä riidan perustekaan ollut syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

5.1.2 Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaolo

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Rikosasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vahinkotapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Jos vakuutuksen muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Muussa tapauksessa vakuutuksen muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa asiakirjoista ilmenevän, että tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat ovat tapahtuneet sellaisen ajanjakson aikana, jolloin vakuutetulla on ollut peräjälkeen voimassa kolme eri oikeusturvavakuutusta. Riidan perusteena on ollut 31.7.2012 solmittu urakkasopimus. Tuohon aikaan vakuutetulla oli vakuutusyhtiö A:ssa oikeusturvavakuutus, jonka vakuutusmäärä oli 25 000 euroa ja joka oli voimassa 18.8.2012 saakka. Sanotusta päivästä lähtien 11.12.2015 saakka vakuutetulla oli oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiössä B. Tämän vakuutuksen vakuutusmäärä oli 17 000 euroa. Riita syntyi 3.11.2016, jolloin vakuutetulla oli 11.12.2015 lähtien ollut voimassa oikeusturvavakuutus vakuutusyhtiössä C. Tämän viimeisimmän vakuutuksen vakuutusmäärä on ollut 30 000 euroa. Kun tämä viimeisin vakuutus on ollut vakuutustapahtuman hetkellä voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista. Vakuutuslautakunta katsoo, että edeltävät vakuutukset ovat olleet samansisältöisiä 17 000 euron enimmäiskorvausmäärään saakka. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiön enimmäiskorvausvastuu rajoittuu tässä tapauksessa 17 000 euroon.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia