Haku

FINE-002926

Tulosta

Asianumero: FINE-002926 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2017

Myrskyvahinko. Korvattavan vahingon määrä. Kotivakuutus.

Tapahtumatiedot

Myrskytuuli oli 27.3.2016 rikkonut asiakkaan omakotitalon terassin L-muotoista 75 m² kokoista valokatetta kahdesta kohdasta. Suurin aukko oli 10 m² ja pienempi 2 m² ja ne sijaitsivat yhtenevällä katto-osuudella, jonka kokonaisala oli 53 m² ja joka on valmistettu 5 m pituisista valokateprofiililevyistä. Asiakkaan selvityksen mukaan samaa kateprofiilia taikka samanmittaista katelevyä ei ollut enää saatavilla, vaan se on erikoistilaustuote, joten koko 53 m² katonosan valokatteet tulee vaihtaa, jotta asennus profiiliin onnistuisi. Korvausta vahingon korjauskuluista haettiin kotivakuutuksesta.   

Vakuutusyhtiö korvasi 10 m² valokatetta mukaan lukien ruuvit, rahti ja kaatopaikkamaksu. Omasta työstä asiakkaalle maksettiin 12 €/h ja työn kestoksi arvioitiin 16 h.  

Asiakkaan vaatimukset FINE:ssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vaatii korvausta valokatteen vaihtamiskuluista 53 m² alalta. Hän arvioi katteen maksavan 2000 € ilman asennusta. Asiakas toteaa, että kate on asennettu n. 75 m² suuruiselle alueelle L-kirjaimen muotoon siten, että alueet ovat 53 m² ja 22 m². Koska myrskyn aiheuttamat reiät ovat 53 m² alueella eikä samaan profiilia taikka samanpituista valokatetta ole enää saatavilla muutoin kuin erikoistilauksena, hän vaatii vahinkoalueen 53 m² koko katteen uusimista ja on valmis hyväksymään, että 22 m² alue jää vanhalle katteelle.

Vakuutusyhtiö toistaa aikaisemman kantansa vastineessaan ja lisävastineissaan. Yhtiö tarkentaa, että vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko vahinkoa edeltävään tasoon. Yhtiö on maksanut riittävän korvauksen, eikä lisäkorvauksille ole perustetta.

Esitettyyn väitteeseen, että paikkakorjaus ei ole mahdollista uuden katelevyn profiilimuodon ja pituuseron vuoksi, yhtiö on todennut, että uuden ja vanhan valokatteen asentaminen vierekkäin onnistuu hyvin, sillä vain profiilin ylemmät osat kohtaavat, eikä koko valokatetta ole tarpeen uusia. Lisäksi yhtiö on todennut, että rikkoutunutta vastaavaa valokatetta on myynnissä kauppanimellä Onduline hintaan 10 €/m².

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Ehtojen kohdan 6.4.1 (Korjaaminen, Korjauksen suorittamisvaihtoehdot) mukaan vahingoittunut esine korvataan ensisijaisesti korjauttamalla se ja maksamalla korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Korjauskustannuksina korvataan kulut omaisuuden palauttamisesta vahinkoa edeltänyttä vastaavaan kuntoon. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen vahinkoa ollut hinta.

Korjauskustannukset maksetaan sen hinnan mukaan, jolla vakuutusyhtiö olisi omaisuuden voinut korjauttaa. Korjauksen yhteydessä tehdyt perus- tai muut parannukset eivät ole korvattavia.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6 (Korvaamisen rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata

  • korjauksen johdosta tulevasta sävyerosta aiheutunutta vahinkoa
  • muutos- tai tasonparannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä kustannuksia. Jos korjauksen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu muita töitä, joiden johdosta omaisuuden kunnon voidaan näiltä osin katsoa olennaisesti parantuneen, otetaan tämä huomioon lopullisen korvauksen määrässä. [… ]


Ratkaisusuositus 

Tapauksessa on riidatonta, että myrsky on rikkonut valokatetta ja kyseessä on kotivakuutuksen luonnonilmiöturvasta korvattava vahinko. Tässä tapauksessa yhtiö on korvannut 10 m2 katetta kiinnikkeineen ja töineen. Erimielisyyttä on korvattavan vahingon määrästä.

Tapauksessa katon suurin 53 m2 suuruinen lape on vaurioitunut kahdesta kohdasta siten, että vauriot ovat noin 10 m² ja 2 m².  Asiakas on esittänyt, että profiililtaan ja pituudeltaan samanlaista valokatelevyä ei ole enää markkinoilla ja hän vaatii, että suuremman lappeen katelevyt on uusittava koko alueelta käyttäen 5 m levyä ja uutta profiilia.  

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että uuden ja vanhan valokatteen vierekkäin asentaminen onnistuu hyvin, sillä vain profiilin ylemmät osat kohtaavat. Yhtiö viittaa katelevyjen asennusohjeisiin. Yhtiö myös toteaa selvittäneensä, että vanhanmallista kattoprofiilia on saatavilla, mutta lyhyempänä levynä tuotenimellä Onduline. Asiakas ei ole kiistänyt vakuutusyhtiön näkemystä.

Vakuutuslautakunta on käsitellyt katonosan vaurioitumisen korvaamista muun muassa lausunnossaan FINE-004417. Tapauksessa on ollut kyse katon sävyerosta ja rakenteen eroista. Lautakunta katsoi, että kun katon uusitun ja alkuperäisen osan värisävyn ja rakenteen erot eivät olleet korjaustyön jäljiltä erityisen merkittäviä, tapauksessa ei ollut perusteita korvata katon uusimista vaurioituneen katon osuutta laajemmin. 

FINE katsoo, että koko 53m² katteen uusimista myös sen vaurioitumattomalta osin olisi pidettävä perusparannustyönä, joka on vakuutusehdoissa rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Kuitenkin vakuutuksesta tulee korvata vaurioituneen alueen korjaamiseksi tarpeelliset korjauskulut. Kahden vaurion alan on esitetty olleen yhteensä 12 m². FINElle toimitetuista valokuvista ei ole selvästi havaittavissa, miten vauriot sijoittuvat, mutta FINE käsittää osapuolten olevan yksimielisiä siitä, että valokatteessa on kaksi erillistä vauriokohtaa (noin 10 m² ja 2 m²). On selvää, että vakuutusyhtiön korvaama 10 m² ei riitä edes vaurioituneiden alueiden paikkaamiseen. Lisäksi katon korjausta ei katelevyjen muodon johdosta ja korjatun katonalan yhtenäisen profiilin aikaansaamiseksi ulkonäöllisistä syistä voida edellyttää tehtävän siten, että korjaukseen käytetty kate muotoillaan täsmälleen myrskyvaurion muotoiseksi, vaan käytännössä aiemmin käytettyjä katelevyjä on jossakin määrin irrotettava myös vaurioitumattomalta osin ja korvattava nämä uusilla. FINE arvioi tähän tarvittavien katelevyjen alaksi 20 m². 

Lopputulos

FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa lisäkorvauksen katelevyistä 10 m² osalta. 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala

Esittelijä Aarre

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia