Haku

FINE-002844

Tulosta

Asianumero: FINE-002844 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Salibandya pelatessa aiheutunut henkilövahinko

Tapahtumatiedot

Vakuutetun ja korvauskäsittelijän 23.11.2016 käydystä puhelinkeskustelusta laaditun muistion mukaan vahinko on sattunut työnantajan järjestämällä sählyvuorolla liikuntahallissa. Kyseessä on ollut kolme peliä ja joukkueessa kolme pelaajaa. Halli oli pienennetty sulkuverhoilla. Vakuutettu oli ollut omassa päässä. Vahingonkärsinyt oli karvaamassa palloa pois. Vakuutettu oli nähnyt, että vastustajan maali oli tyhjänä. Vakuutettu horjahti eteenpäin palloa ottaessa jolloin maila oli noussut eteenpäin. Vakuutettu oli yrittänyt suoraa vetoa maaliin. Vakuutetun 28.8.2016 lähettämän sähköpostin mukaan 26.8.2015 pelin aikana pelitilanteessa vakuutetun maila osui vahingonkärsineen päähän oikealle puolelle.

Vahingonkärsineen 3.9.2016 lähettämän sähköpostin mukaan vakuutettu ja vahingonkärsinyt olivat vastakkaisissa joukkueissa. Vakuutettu oli yrittänyt osua pomppivaan palloon vahingonkärsineen seisoessa sivummalla. Vakuutetun maila osui koko voimalla vahingonkärsinyttä päähän. Vahingonkärsinyt kaatui iskun voimasta, jolloin korvakoru repesi ja korvalehdestä tuli verta. Korvaan tuli paineaalto ja vahingonkärsinyt menetti kuulon hetkeksi. Vahingonkärsinyt ilmoittaa olleensa tajuissaan, mutta sekava. Vahingonkärsinyt meni kotiin nukkumaan. Vahingonkärsineen korva turposi ja suhina muuttui tinnitukseksi. Vahingonkärsineellä on nukahtamis-, uni- ja keskittymisongelmia ja väsymystä sekä niskan liikkuvuuden rajoittuneisuutta. Vahingonkärsineen mukaan vakuutettu on toiminut salibandyn pelisääntöjen (507 Vapaalyönnin aiheuttavia rikkeitä) vastaisesti: mailan lavan nostaminen yli lantiotason on rike. Korkea heilahdus on sallittu, mikäli muita pelaajia ei ole lähellä eikä minkäänlaista vaaraa osumasta ole.

Vakuutusyhtiö on päätöksissä 23.11.2016, 17.1.2017 ja yhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen ratkaisussa 7.4.2017 katsonut, että korvausta vastuuvakuutuksesta ei makseta, koska vakuutettu ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Kyseessä on ollut tapaturma, josta kukaan ei ole korvausvastuussa. 

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsinyt vaatii korvausta 26.8.2015 sattuneesta henkilövahingosta. Vahingonkärsinyt katsoo, että vakuutettu on tuottamuksellaan aiheuttanut hänelle henkilövahingon. Vahingonkärsinyt kiistää, että hän olisi ollut karvaamassa palloa. Vahingonkärsineen mukaan hänen seisoessaan sivummalla vakuutettu yritti osua pomppivaan palloon.  Vakuutetun maila osui koko voimalla vahingonkärsineen päähän. Vahingonkärsineen mukaan kyseessä oli selkeä rike, korkea maila. Lyönti on ollut vastoin salibandypelin sääntöjä sekä pelin olosuhteisiin nähden liian voimakas. Lisäksi vahingonkärsinyt toteaa, että hän seisoi vakuutetun lähellä hänen näköpiirissään, joten kyseessä ei ollut vakuutetulle täysin yllättävä ja ennalta arvaamaton vahinko.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että kyse on ollut tapaturmaisesta vahingosta, joka on aiheutunut salibandylle tyypillisessä ja normaalissa pelitilanteessa. Vastineessa todetaan, että vahingon ei ole osoitettu olleen seurausta senkaltaisesta moitittavasta menettelystä vakuutetun taholta, jota vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseksi edellytetään. Näin ollen vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutetulla ei ollut asiassa kommentoitavaa.                                                      

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kodin vakuutukseen kuuluvan vastuuvakuutuksen ehtojen (voimassa 1.1.2015 alkaen) kohdan 8.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko vakuutettu vahingosta korvausvastuussa ja tuleeko vahinko siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahinko oli aiheutunut salibandya pelatessa, kun vakuutetun maila oli osunut vahingonkärsineen päähän. Vakuutetun ja vahingonkärsineen kertomukset tapahtumasta eroavat jossakin määrin toisistaan. Vakuutetun kertoman mukaan vahingonkärsinyt on ollut karvaamassa palloa pois, kun vakuutettu on horjahtanut yrittäessään vetoa maaliin. Tällöin maila on noussut ylös ja osunut vahingonkärsinyttä päähän. Vahingonkärsinyt kertoo puolestaan, että hän on seissyt sivummalla, kun vakuutetun maila on osunut häntä päähän.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että peliin osallistuvat henkilöt ottavat riskin siitä, että heille sattuu pelin luonteeseen kuuluvia vahinkoja. Tämä ns. vaaraan antautuminen ei kuitenkaan poista korvausvastuuta pelille epätyypillisten riskien osalta, kuten sellaisten tilanteiden osalta, joissa kanssapelaaja tahallisesti vahingoittaa toista pelaajaa.

Vahingonkärsineen mukaan vakuutettu toimi pelitilanteessa virheellisesti ja syyllistyi salibandyn pelisääntöjen mukaiseen korkeaan mailaan yrittäessään osua palloon. FINE toteaa, että salibandy on nopeatempoinen mailapeli, jossa pelaajalla on vain vähän aikaa tehdä ratkaisuja. Yksittäinen korkea maila, vaikkakin se on sääntöjenvastainen, on tavanomainen, salibandyn luonteeseen sisältyvä riski. FINE katsoo, että vaikka kysymyksessä olisikin ollut pelin sääntöjen vastainen toiminta, kyseessä ei kuitenkaan ole pelin luonne huomioon ottaen ollut siinä määrin moitittava menettely, että se synnyttäisi korvausvastuun aiheutuneesta henkilövahingosta. Korvausvastuun puuttuessa vahinko ei tule korvattavaksi vakuutetun vastuuvakuutuksesta.

FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.  

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Laine
Esittelijä Ylönen

 

Tulosta