Haku

FINE-002542

Tulosta

Asianumero: FINE-002542 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Vakuutuksen voimassaolo. Ehtojen tulkinta. Oikeusturvaedun myöntäminen. Oliko vakuutustapahtuma sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajat J ja P olivat osapuolena omakotitalokiinteistön kauppaa ja hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa.  He myivät 24.8.2011 omistamansa kiinteistön ja 28.6.2013 ostajat vaativat heiltä hinnanalennusta vedoten kiinteistössä ilmenneisiin virheisiin. Virheet koskivat kiinteistön puutteellista viemäröintiä. J ja P kiistivät ostajien vaatimukset ja hakivat riita-asiaan oikeusturvaetua.  Vakuutusyhtiö B myönsi riitaan oikeusturvaedun. J:n ja P:n oikeusturvavakuutus päättyi sittemmin yhtiössä B 10.7.2013. Vakuutus jäi tämän jälkeen voimaan yhtiössä A.

Ostajat esittivät J:lle ja P:lle uusia vaatimuksia samaan kiinteistökauppaan liittyen 30.6.2016. Vaatimus koski kuitenkin eri virheitä kuin aiemmin. Uuden reklamaation virheet koskivat rakennuksen ulkoseinien alaosien kosteusvaurioita.  J ja P riitauttivat vaatimukset 28.9.2016 ja hakivat myös tähän riitaan oikeusturvaetua vakuutusyhtiöstä B. Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen, jonka mukaan riitaan ei voida myöntää oikeusturvaetua, koska oikeusturvavakuutus ei ole ollut voimassa riidan syntyessä, eli silloin kun J ja P ovat kiistäneet ostajien esittämät uudet vaatimukset 28.9.2016.

Asiakkaan valitus

J ja P olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J ja P toteavat, että myös vakuutusyhtiö A on kieltäytynyt myöntämästä vuoden 2016 reklamaatiosta syntyneeseen riita-asiaan oikeusturvaetua. J:n ja P:n näkemyksen mukaan jommankumman vakuutuksen tulee asiaan myöntää oikeusturvaetu, koska molempien riitojen aikana heillä on ollut yhtäjaksoisesti voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Ensin yhtiössä B ja sen jälkeen yhtiössä A. Edellä mainituin perustein J ja P katsovat, että heille tulee myöntää myös 28.9.2016 syntyneeseen riitaan oikeusturvaetu jommastakummasta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että oikeusturvavakuutuksesta korvataan sen ehtojen mukaan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Nyt käsillä olevassa tapauksessa J:n ja P:n vakuutus ei ole voimassa enää jälkimmäisen vahinkotapahtuman sattuessa eli vaatimusten riitautuksen aikaan 28.9.2016, joten oikeusturvaetua ei voida myöntää jälkimmäiseen riita-asiaan 10.7.2013 päättyneestä oikeusturvavakuutuksesta.

Vastineen mukaan J:llä ja P:llä on ollut kaksi peräkkäistä, mutta toisistaan erillistä vakuutusopimusta, ensin yhtiö B:n (16.11.1999 – 10.7.2013) ja sitten Yhtiö A:n (alkaen 21.5.2013) kanssa. Vakuutussopimuksissa noudatetaan kummankin vakuutusyhtiön omia vakuutusehtoja. Aiempi vakuutussuhde ei ulota vaikutustaan myöhempään, ellei siitä ole erikseen määrätty vakuutusehdoissa. Näin ollen yhtiö B toteaa, että vakuutussopimusten erillisyyden perusteella yhtiö B:n sopimuksen mukainen vakuutustapahtuma ei siirry vakuutustapahtumana yhtiö A:n sopimukseen.

Näillä perusteilla vakuutusyhtiö B pitää asiassa antamaansa korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön tullut myöntää vakuutusehtojen nojalla J:lle ja P:lle oikeusturvaetu kiinteistön kauppaan perustunutta hinnanalennusvaatimusta koskeneeseen asiaan tilanteessa, jossa vastapuolen vaatimukset on kiistetty 28.9.2016 ja oikeusturvavakuutus päättynyt yhtiössä 10.7.2013.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on yksi (1) vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi (2) tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella, tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus.

Ehtojen kohdan 5.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Asian arviointi

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita-asiassa vakuutustapahtuma on ehtojen mukaan sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä nimenomaan 28.9.2016 syntyneeseen riita-asiaan, joka on koskenut 24.8.2011 myydyn kiinteistön nyttemmin havaittuja kosteusvauriota.  Esitetyn selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus, josta on haettu oikeusturvaetua, on päättynyt vakuutusyhtiössä 10.7.2013. Näin ollen lautakunta toteaa, ettei oikeusturvavakuutus ole ollut voimassa riidan syntyessä.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta