Haku

FINE-002541

Tulosta

Asianumero: FINE-002541 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Vakuutuksen voimassaolo. Ehtojen tulkinta. Oikeusturvaedun myöntäminen. Oliko vakuutustapahtuma sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana? Yksi vai useampi vakuutustapahtuma?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajat J ja P olivat osapuolena omakotitalokiinteistön kauppaa ja hinnanalennusta koskevassa riita-asiassa.  He myivät 24.8.2011 omistamansa kiinteistön ja 28.6.2013 ostajat vaativat heiltä hinnanalennusta vedoten kiinteistössä ilmenneisiin virheisiin. Virheet koskivat kiinteistön puutteellista viemäröintiä. J ja P kiistivät ostajien vaatimukset ja hakivat riita-asiaan oikeusturvaetua.  Vakuutusyhtiö B myönsi riitaan oikeusturvaedun. J:n ja P:n oikeusturvavakuutus päättyi sittemmin yhtiössä B 10.7.2013. Vakuutus jäi tämän jälkeen voimaan yhtiössä A.

Ostajat esittivät J:lle ja P:lle uusia vaatimuksia samaan kiinteistökauppaan liittyen 30.6.2016. Vaatimus koski kuitenkin eri virheitä kuin aiemmin. Uuden reklamaation virheet koskivat rakennuksen ulkoseinien alaosien kosteusvaurioita.  J ja P riitauttivat vaatimukset 28.9.2016 ja hakivat myös tähän riitaan oikeusturvaetua vakuutusyhtiöstä A.

Vakuutusyhtiö A katsoi, että varsinainen riita asiassa on syntynyt 28.6.2013 ja riidan peruste eli kiinteistönkauppa on syntynyt ennen oikeusturvavakuutuksen voimassaolon alkamista yhtiössä.  Oikeusturvavakuutus on siten vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Näin ollen riitaan ei ole voitu myöntää oikeusturvaetua.

Asiakkaan valitus

J ja P olivat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysivät asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan J ja P toteavat, että myös vakuutusyhtiö B on kieltäytynyt myöntämästä vuoden 2016 reklamaatiosta syntyneeseen riita-asiaan oikeus-turvaetua. J:n ja P:n näkemyksen mukaan jommankumman vakuutuksen tulee asiaan myöntää oikeusturvaetu, koska molempien riitojen aikana heillä on ollut yhtäjaksoisesti voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Ensin yhtiössä B ja sen jälkeen yhtiössä A. Edellä mainituin perustein J ja P katsovat, että heille tulee myöntää myös 28.9.2016 syntyneeseen riitaan oikeusturvaetu jommastakummasta oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja käsittelyn kulun ensin vakuutusyhtiö B:ssä ja nyttemmin yhtiö A:ssa sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineen mukaan asiassa on syntynyt ehtokohdan 4.1 mukainen riita 28.6.2013 J:n ja P:n kiistäessä ostajien vaatimuksen, jolloin heidän oikeusturvavakuutuksensa on ollut yhtiössä voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Vaikka J:llä ja P:llä on vakuutustapahtuman sattuessa ja tämän jälkeenkin ollut voimassa oikeusturvavakuutus myös vakuutusyhtiö B:ssä, ei yhtiö B:ssä olevaa oikeusturvavakuutusta ehtokohdan 4.1 mukaan lueta hyväksi laskettaessa vakuutuksen voimassaoloaikaa yhtiössä A.

Riidan peruste eli kiinteistönkauppa on syntynyt ennen oikeusturvavakuutuksen voimassaolon alkamista yhtiössämme. Oikeusturvavakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Näin ollen riitaan ei ole voitu myöntää oikeusturvaetua yhtiöstämme.

Toissijaisesti yhtiö toteaa, että sekä 28.6.2013 että 28.9.2016 kiistettyjen vaatimusten perusteena on yksi ja sama oikeustoimi eli kiinteistönkauppa. Kysymyksessä on siten molempien erimielisyyksien osalta yksi vakuutustapahtuma, johon vakuutusyhtiö B on myöntänyt J:lle ja P:lle oikeusturvaedun. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan yhtiö B:n vuonna 2013 myöntämä oikeusturvaetu koskee sen vakuutusehtojen asettamissa rajoissa myös oikeusturvaedun myöntämisen jälkeen esitettyihin uusiin vaatimuksiin liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Edellä mainituin perustein yhtiö katsoo, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön tullut myöntää vakuutusehtojen nojalla J:lle ja P:lle oikeusturvaetu kiinteistön kauppaan perustunutta hinnanalennusvaatimusta koskeneeseen asiaan tilanteessa, jossa vastapuolen vaatimukset on kiistetty 28.9.2016 ja oikeusturvavakuutus on alkanut yhtiössä 21.5.2013. Kysymys on myös siitä, onko 28.9.2016 riidassa kyse samasta vakuutustapahtumasta kuin samaa kiinteistön kauppaa koskevasta 28.6.2013 syntyneestä riidasta, johon oli myönnetty oikeusturva vakuutusyhtiö B:n toimesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Ehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetuilla tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus kuitenkin on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä nimenomaan 28.9.2016 syntyneeseen riita-asiaan, joka on koskenut 24.8.2011 myydyn kiinteistön nyttemmin havaittuja kosteusvauriota.  Esitetyn selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus, josta on haettu oikeusturvaetua, on alkanut yhtiössä 21.5.2013. Näin ollen vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa enemmän kuin kaksi vuotta. Tällöin niin sanottu kahden vuoden sääntö, jonka mukaan myös riidan perusteen tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana, ei tule tapauksessa sovellettavaksi. Riidan on näin ollen katsottava syntyneen oikeusturvavakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta toteaa myös, että sillä seikalla, että yhtiö B on aiemmin korvannut samaan kiinteistönkauppaan perustuvan 28.6.2013 syntyneen riita-asian, ei ole merkitystä arvioitaessa nyt kolme vuotta myöhemmin vakuutusyhtiö A:n velvollisuutta myöntää 28.9.2016 syntyneeseen riitaan oikeusturvaetu.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta