Haku

FINE-002538

Tulosta

Asianumero: FINE-002538 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 22.08.2017

Peruspankkipalvelutili. Irtisanominen. Pakotelista. Painava peruste.

Tapahtumatiedot

Asiakkailla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus ja heillä on ollut pankissa lähes kymmen vuotta käyttötilit, jotka se on irtisanonut 10.4.2014 ja 8.9.2016. Irtisanomisen syyksi pankki on ilmoittanut asiakkaiden päätymisen Yhdysvaltojen Office of Foreign Assets Control (OFAC) –nimisen viranomaisen listalle henkilöistä, joiden varat tulee jäädyttää.

Asiakkaan valitus

Asiakkaat vaativat pankkia ennallistamaan voimassa olleet tilisopimuksensa, koska ne olivat olleet heidän ainoat henkilökohtaiset peruspankkipalvelusopimukset Suomessa. Asiakkaiden näkemyksen mukaan pankki ei ole esittänyt irtisanomisille asianmukaisia perusteluja. Asiakkaiden mukaan tilanteessa ei voida soveltaa sellaisenaan tiliehtoihin kirjattua normaaliolosuhteissa noudatettavaksi tarkoitettua pankin yksipuolista irtisanomismenettelyä, koska se johtaa heidän kohdallaan tilanteeseen jossa kaikille laillisesti ETA-alueella oleskeleville luonnollisille henkilöille lainsäädännössä jo vuodesta 2003 lähtien turvattu oikeus peruspankkipalveluihin ei toteudu. Asiakkaiden mukaan sekä lainsäädännön esitöistä, oikeuskirjallisuudesta että Korkeimman oikeuden käytännöstä on saatavissa tukea sille, että kysymys on myös perusoikeuksiin rinnastuvasta ja sopimuspakkoperiaatteen alaan kuuluvasta tilanteesta.

Pankin vastine

Pankki toteaa, että asiakkaiden tilit on irtisanottu ennen 1.1.2017 voimaan tullutta perusmaksutiliä koskevaa lainsäädäntöä ja että se on toiminut asiassa irtisanomishetkellä voimassa olleen lainsäädännön ja tiliehtojen mukaisesti, joista kumpikaan ei edellyttänyt yksilöityjä syitä irtisanomiselle, vaan tilisopimus oli milloin tahansa kummankin osapuolen irtisanottavissa siinä määriteltyjen menettelyjen ja irtisanomisaikojen puitteissa. Pankki tuo lisäksi esille, että koska sillä on myös toimintaa Yhdysvalloissa, voi OFAC:in pakotelistan noudattamatta jättäminen aiheuttaa sille tai sen yhteistyökumppaneille sanktioita.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakkaiden avoimet asianajovaltakirjat lautakuntakäsittelyä varten
- pankin irtisanomisilmoitukset asiakkaille
- asiakkaiden selvityspyyntö pankille 11.10.2016
- pankin vastaus 1.11.2016
- Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 24/2002
- perusmaksutilidirektiivi 2014/92/EU
- presidentti Barack Obaman Excecutive Order nr 13660
- presidentti Barack Obaman Excecutive Order nr 13661
- asiakkaiden OFAC:in SND-listan hakutulokset
- Euroopan komission ylläpitämä lista EU:n voimassa olevista pakotteista per 11.10.2016 (yleinen osa sekä luettelot Ukrainan osalta)
- EU:n neuvoston asetus 2014/269/EU
- EU:n neuvoston asetus 2014/208/EU
- EU:n neuvoston päätös 2014/145/YUTP
- EU:n neuvoston päätös 2014/119/YUTP
- asiakkaiden tilisopimukset ja niihin liittyvät yleiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaiden ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, onko pankin suorittamaa tilien irtisanomista pidettävä asianmukaisena.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Irtisanomisten aikaan voimassa olleen maksupalvelulain 35 §:n mukaan palveluntarjoaja sai irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen puitesopimuksessa sovituin ehdoin. Palveluntarjoajan irtisanomisaikaa ei saanut sopia kahta kuukautta lyhyemmäksi.

Irtisanomisten aikaan voimassa olleen luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankki sai kieltäytyä tavanomaisen talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön tarkoitetun välineen myöntämisestä taikka maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoitamisesta ETA-valtiossa laillisesti oleskelevalle luonnolliselle henkilölle vain, jos kieltäytymiselle oli painava peruste. Perusteen tuli liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle ilmeisesti ollut todellista tarvetta. Kieltäytymisen peruste oli ilmoitettava asiakkaalle.

Asiakkaiden käyttötilien yleisten ehtojen mukaan sopimukset olivat voimassa toistaiseksi. Edelleen ehtojen mukaan pankilla oli oikeus irtisanoa tilisopimus päättymään irtisanomisajan jälkeen ja purkaa tilisopimus päättymään heti, jos tilinomistaja tai muu tilin käyttöön oikeutettu henkilö rikkoi olennaisesti tilisopimusta tai tiliehtoja. 

Asian arviointi

Asiassa on riitaa siitä, onko pankilla ollut painava peruste irtisanoa tiliä ja onko tilien irtisanomisten aikaan voimassa ollut peruspankkipalveluita turvannut säännös rajoittanut tilien irtisanomista.

Pankkilautakunta toteaa, että vaikka lähtökohtaisesti tilisopimuksen solmiminen ja sen irtisanominen ovat sopimusvapauden piirissä, niin irtisanomisten aikaan sitä oli kuitenkin rajoitettu luottolaitostoiminnasta annetun lain säännöksillä. Kyseinen peruspankkipalveluita koskeva säännös koski sananmuodon mukaisesti vain tilin avaamista, mutta pykälän merkitys olisi jäänyt vähäiseksi, jos pankki olisi voinut vapaasti irtisanoa sopimukset niiden solmimisen jälkeen. Pankkilautakunta katsoo, että peruspankkipalveluiden irtisanomista tulee arvioida samoin perustein kuin niiden myöntämistä. Tällöin irtisanominen on ollut sallittua vain, jos kieltäytymiselle on ollut painava peruste.

Asiaa koskevissa lain esitöissä on todettu, että säännöksen tavoitteena oli edistää peruspankkipalveluiden saatavuutta. Peruspankkipalveluiden tarjoamisesta oli mahdollista kieltäytyä, jos kieltäytymiselle oli painava peruste. Yksityiskohtaisissa perusteissa tuotiin esiin, että painavana perusteena voitiin pitää esimerkiksi sitä, että asiakasta ei oltu voitu luotettavasti tunnistaa. Edelleen perustelujen mukaan kieltäytyminen saattoi perustua myös asiakkaan aikaisempaan tiliä tai tilinkäyttövälinettä koskevaan olennaiseen sopimusrikkomukseen. Kieltäytymiselle olisi perustelujen mukaan ollut myös tarkoitettu painava peruste myös silloin, kun pankilla oli syytä epäillä väärinkäytöksiä. Perustelujen mukaan painavaa perustetta arvioitaessa voitiin ottaa huomioon muun muassa myös asiakassuhteen kesto. 

Pankki on katsonut menetelleensä asiassa maksupalvelulain ja tiliehtojen mukaisesti. Peruspankkipalveluita koskevien säännösten osalta se on todennut niiden nykymuodossaan tulleen voimaan vasta irtisanomisten jälkeen, mutta irtisanomisaikaisesta tilanteesta pankki ei ole tältä osin nimenomaisesti lausunut mitään. Lisäksi pankki on nostanut esiin pakotelistan mahdollisen vaikutuksen asiassa. 

Pankkilautakunta toteaa, että maksupalvelulaissa säädetään maksupalveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta ja sopimusehdoista sekä maksupalvelujen toteuttamisesta. Tapauksessa on kysymys peruspankkipalvelusta, jota koskevaa sääntelyä on ollut luottolaitoslaissa jo vuodesta 2003 lähtien ja jotka siten myös tulevat sovellettavaksi. Kyseisten säädösten mukaan pankki voi kieltäytyä peruspankkipalvelujen tarjoamisesta edellä todetun mukaisesti vain painavasta syystä. Lautakunta toteaa, että käsiteltävä olevassa tapauksessa pankki ei ole nimenomaisesti vedonnut laissa tarkoitettuun painavaan syyhyn eikä sen asian tiimoilta esittämää huolta pakotelistan mahdollisesta vaikutuksesta sen toimintaan ole myöskään pidettävä säädösten tarkoittamana painavana syynä.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankki ei ole esittänyt asiassa vaadittavaa painavaa perustetta tilien irtisanomisille.

Lautakunta suosittaa, että pankki peruuttaa tilien irtisanomiset.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Sainio

Jäsenet:

Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta