Haku

FINE-002450

Tulosta

Asianumero: FINE-002450 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2017

Venäläisen välimiestuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen. Täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Venäläinen A Oy oli tehnyt vakuutuksenottaja T Oy:n kanssa sopimuksen siitä, että A Oy hoitaa T Oy:n huolintaliikkeenä järjestämiä kuljetuksia Kotkasta Venäjälle. Osapuolten tekemän sopimuksen mukaan siitä aiheutuvat riitaisuudet tuli ratkaista välimiesmenettelyssä Moskovassa.

Yksi A Oy:n kuljetus myöhästyi pahasti. Tästä aiheutui vakuutuksenottajalle huomattava taloudellinen vahinko. T Oy jätti osakompensaatioksi vahingostaan maksamatta A Oy:n kuljetuslaskun. A Oy pani Moskovassa vireille välimiesmenettelyn, jossa T Oy velvoitettiin suorittamaan kuljetuslasku. A Oy oli sen jälkeen pannut Suomessa käräjäoikeudessa vireille hakemuksen, jossa se vaatii välitystuomion määräämistä täytäntöönpantavaksi. Vakuutuksenottaja oli ilmoittanut vastustavansa kannetta, koska se ei ollut saanut laillista kutsua välimiesmenettelyyn.

Vakuutuksenottaja on hakenut oikeusturvaetua täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskevaan riitaan. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 3.4.2017 evännyt korvauksen. Vakuutus oli voimassa Suomessa tai vakuutuskirjaan merkityllä muulla voimassaoloalueella ja vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu voimassaoloalueella käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.

Asiassa oli kysymys yhteistyösopimukseen perustuvasta velkomuksesta, jota oli käsitelty Moskovassa välimiesoikeudessa. Koska pääasiaa oli käsitelty välimiesmenettelyssä vakuutuksen voimassaoloalueen ulkopuolella, eikä asiaa näin ollen olisi voitu saattaa sellaisenaan Suomessa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, vakuutuksesta ei voitu korvata täytäntöönpanoriidan hoitamisesta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että asiassa oli kyse asiasta, joka oli saatettu käräjäoikeuden käsiteltäväksi vakuutuksen voimassaoloalueella. Vakuutusehtojen tulkinnan kannalta ei ollut merkitystä sillä, että alkuperäinen kuljetussopimukseen perustuva asia oli ratkaistu venäläisessä välimiestuomioistuimessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että asian käsittely käräjäoikeudessa oli jatkoa Venäjällä käsitellylle asialle, eikä hakemusta olisi voitu laittaa vireille Suomessa ilman pääasiaa koskevaa välitystuomiota. Vakuutuksen voimassaoloalue oli Suomi, mikä tarkoitti, että vakuutettu voi käyttää vakuutusta ainoastaan asioissa, jotka voitaisiin sellaisenaan saattaa käsiteltäväksi Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.

Jos asiaa käsiteltäisiin vastoin vakuutusyhtiön näkemystä uutena ja alkuperäiseen vakuutustapahtumaan kuuluvasta prosessista erillisenä tuomion täytäntöönpanoriitana, eivät asian hoidosta aiheutuvat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut tulisi vakuutuksen rajoitusehdon perusteella korvattavaksi, sillä vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen perusteella velvollisuus myöntää oikeusturvaetu välimiesoikeuden päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaan riitaan käräjäoikeudessa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 40.1 (Vakuutuksen voimassaoloalue) mukaan vakuutus on voimassa Suomessa tai vakuutuskirjaan merkityllä muulla voimassaoloalueella ja vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu voimassaoloalueella käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä.

Vakuutusehtojen kohdan 40.2 (Tuomioistuimet) mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi vakuutuksen voimassaoloaikana voitu välittömästi ilman eri sopimusta saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusehtojen kohdan 40.7.2 (Täytäntöönpanon kustannukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa Suomessa tai vakuutuskirjaan merkityllä muulla voimassaoloalueella ja vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu voimassaoloalueella käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutuslautakunta toteaa, että välimiestuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistusta koskeva hakemusasia oli vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla saatettu suomalaisen käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Vakuutuslautakunta katsoo kuitenkin, että välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskevassa asiassa on kyse rajoitusehdon tarkoittamista tuomion täytäntöönpanosta aiheutuvista kustannuksista, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole velvollisuutta suorittaa korvausta sitä koskevista oikeudenkäyntikuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta