Haku

FINE-002433

Tulosta

Asianumero: FINE-002433 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutussopimuksen laajentaminen. Oliko riidan peruste syntynyt vakuutuksen muutoksen voimaantulon jälkeen?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö M oli antanut liikehuoneiston osakkeet omistavalle osakkaalle varoituksia korkeasta melutasosta. Ensimmäinen varoitus oli annettu 7.8.2014. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 15.12.2016 oli päätetty ottaa kyseinen liikehuoneisto yhtiön hallintaan häiriön tuottamisen takia. Osakas on moittinut yhtiökokouksen päätöstä 26.1.2017 käräjäoikeudessa nostamallaan kanteella. Asunto-osakeyhtiö on hakenut oikeusturvaetua riitaan. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 24.2.2017 myöntänyt riitaan oikeusturvaedun mutta ilmoittanut samalla, ettei vakuutuksesta korvattu vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja, sillä ne olivat tulleet vakuutuksen piiriin vasta 28.11.2016, eikä vakuutus siis ollut ollut voimassa vastaavan sisältöisenä vahinkotapahtuman sattuessa eikä riidan perusteen ajankohtana.

Vakuutuksen muutosta koskevan ehtokohdan 5.1.2 mukaan, jos vakuutuksen muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen. Muussa tapauksessa vakuutuksen muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiön valituksen mukaan vahinkotapahtuma oli se hetki, jolloin osakas oli riitauttanut yhtiökokouksen päätöksen käräjäoikeudessa nostamallaan moitekanteella.

Riidan kohteena oleva liikehuoneiston haltuunotto ei perustunut 7.8.2014 annettuun varoitukseen vaan yhtiökokouksen 15.12.2016 tekemää päätökseen. Huoneistoa ei voitu ottaa haltuun varoituksen antamisen hetkellä vaan osakkaalle tuli antaa mahdollisuus oikaista käytöksensä. Se, onko osakas ojentautunut, arvioidaan silloin, kun päätös tehdään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahinkotapahtuma oli yhtiökokouksen päätös 15.12.2016, jonka osakas oli tämän jälkeen riitauttanut. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan liiketilan haltuunotto perustui aikaan ennen vakuutusturvaan tehtyä muutosta, koska vastapuoli oli saanut ensimmäisen varoituksen häiriöistä jo 7.8.2014. Asunto-osakeyhtiöltä saadun tiedon mukaan varoituksia oli annettu tämän ajankohdan jälkeenkin. Joka tapauksessa kaikki riidan perusteet, huoneistossa aiheutettu häiriö, annetut kirjalliset varoitukset sekä hallituksen päätös kutsua yhtiökokous koolle, olivat syntyneet ja olleet vakuutuksenottajan tiedossa ennen 28.11.2016 tehtyä vakuutusturvan laajennusta.

Vahinkotapahtuma oli sattunut vakuutuksen muutoksen, vastapuolen kulujen lisäämisen jälkeen, mutta muutos oli tuolloin ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, joten myös niiden seikkojen, joihin riita perustui, tuli olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen. Koska haltuunottoa koskeva riita perustui häiriöihin, jotka olivat tapahtuneet ennen vakuutuksen muutosta, maksettiin korvaus sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen vakuutuksen tehtyä muutosta, eli ilman vastapuolen kuluja koskevaa turvaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko riidan peruste syntynyt vakuutuksen muutoksen 28.11.2016 jälkeisenä aikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos:

4) osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää; tai

5) osakkeenomistaja tai muu osakehuoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakehuoneistoa ei saa ottaa yhtiön hallintaan, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan päätöksessä on mainittava hallintaan ottamisen peruste, kestoaika ja kohteena olevat tilat.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan hallituksen on annettava osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus ennen kuin päätös osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voidaan tehdä. Jos osakkeenomistaja on vuokrannut osakehuoneiston tai sen osan taikka muutoin luovuttanut osakehuoneiston toisen käytettäväksi, varoitus on annettava tiedoksi myös vuokralaiselle tai osakehuoneistossa asuvalle muulle käyttöoikeuden saaneelle. Varoituksessa on ilmoitettava sen antamisen peruste sekä mainittava mahdollisuudesta ottaa osakehuoneisto yhtiön hallintaan.

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan, jos osakkeenomistaja varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muuten tapahtuu, yhtiöllä ei ole oikeutta ottaa osakehuoneistoa hallintaansa. Tällöin osakkeenomistajan on kuitenkin korvattava varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiölle jo aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 (Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaolo) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Jos vakuutus on kuitenkin vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vahinkotapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa sitä, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Jos vakuutuksen muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Muussa tapauksessa vakuutuksen muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutus on alkanut 11.1.2012. Turva vastapuolen kulujen varalta on lisätty vakuutukseen 28.11.2016. Vakuutuksen muutosta koskee ehtokohta 5.1.2, jonka mukaan, jos vakuutuksen muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut yhtäjaksoisesti voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen. Muussa tapauksessa vakuutuksen muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutustapahtuma on syntynyt tässä tapauksessa 15.12.2016 tehdyn liiketilan haltuunottoa koskevan päätöksen jälkeen, kun osakas on riitauttanut haltuunottoa koskevan päätöksen nostamalla 26.1.2017 sitä koskevan moitekanteen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että osapuolten välinen riita on koskenut sitä seikkaa, oliko osakehuoneiston hallintaan otolle ollut perusteita vielä sillä hetkellä, kun päätös hallintaan otosta tehtiin. Sanottu päätös oli tehty häiriön tuottamisen perusteella. Riidan perusteena on siten kysymys siitä, onko kyseinen osakas vuonna 2014 annetun varoituksen jälkeenkin aiheuttanut hallintaan ottoon oikeuttavaa häiriötä. Vakuutusehtojen muutos tuli voimaan 28.11.2016 ja yhtiökokouksen päätös 15.12.2016. Sen vuoksi riidan perusteena oleva kysymys häiriön aiheuttamisesta ja mahdollisesta ojentautumisesta kohdistuu käytännössä ajanjaksoon, jolloin vakuutusehtojen muutos ei vielä ollut voimassa.

Näin ollen vakuutusyhtiöllä on vakuutusehtojen perusteella oikeus maksaa korvaus sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen vakuutuksen muutosta eli ilman vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvauslajia.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Tulosta