Haku

FINE-002424

Tulosta

Asianumero: FINE-002424 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Tuottamus. Liitoksen löystyminen. Vahingon laajentuminen. Pesu- ja astianpesukoneen hanan jättäminen auki. Vuokralaisen vastuu.

Tapahtumatiedot

Vuokralaisen asunto-osakeyhtiöltä vuokraamassa asunnossa havaittiin vuoto astianpesukoneelle ja pyykinpesukoneelle menevän tulovesiletkun liitoksessa. Vahinkokartoitusraportin mukaan pesu- ja astianpesukoneen sulkuhana oli ollut auki. Vauriot ulottuivat vuokralaisen huoneiston lisäksi alakerran kellaritiloihin.

Vahinkoa ei korvattu kiinteistövakuutuksesta, joten huoneiston omistava asunto-osakeyhtiö vaati korvausta asukkaalta, koska tämä oli pitänyt sulkuhanaa välillä auki. Asukas oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Asukkaan vastuuvakuutusyhtiö ilmoitti 2.9.2016 tehdyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta, koska asukas ei ollut aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella liitosta ei ollut kannakoitu asianmukaisesti. Vuokralainen oli asunut huoneistossa noin kolme kuukautta eikä hän ollut tehnyt kyseistä asennusta.

11.8.2016 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan astianpesukoneelle ja pyykinpesukoneelle menevän putken tulovesiletkun liitoksessa oli vuoto. Vuotava liitos sijaitsi allaskaapissa olevan välilevyn takana, joten sitä ei saanut näkyviin muutoin kuin purkamalla välilevy pois. Vuotovesi oli levinnyt kaapistojen alle ja keittiön lattialle sekä kulkeutunut lattian läpi alakerran kellaritiloihin. Koko keittiön lattiarakenne ja välipohjan eristeet sekä pohjalaudoitus olivat kastuneet. Eteisen puolella kastuma alue oli noin 15 senttimetrin levyinen. Vesi oli imeytynyt maahan kellaritiloista. Kellarivarastojen välinen väliseinäke ja kellarissa olleet tavarat olivat kastuneet.

Vakuutusyhtiö oli käsitellyt asian uudestaan ja katsonut, ettei liitoksen löystyminen ollut voinut johtua miltään osin vakuutetun tuottamuksesta. Asukkaan vahingonkorvausvastuun kannalta merkitystä ei ole sillä, oliko liitos vuotanut asennusvirheen tai jonkin muun syyn vuoksi. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa jää näyttämättä, mikä osa vahingosta on vakuutetun tuottamuksellisesta menettelystä. Tarkemman selvityksen puuttuessa vakuutusyhtiö katsoi kohtuulliseksi korvata 50 prosenttia vahingon korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista, koska vakuutetun laiminlyönti sulkea hana oli voinut laajentaa vahinkoa. Asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä siitä, kuinka kauan vuoto oli jatkunut tai kuinka kauan liitos oli sulkuhanan avoinna pitämisen vuoksi ollut paineellisena ennen vuodon havaitsemista.

Asiakkaan valitus

Asunto-osakeyhtiö on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, oliko vakuutusyhtiön korvauspäätös vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vakuutetun tuottamuksellinen menettely on korkeintaan laajentanut vahinkoa, mutta näyttämättä jää missä määrin. Vakuutusyhtiö on katsonut, että korvauspäätös on asianmukainen.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden antaa lausuma asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta ja oliko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa 50 prosentin ylittävä korvaus vuotovahingon korjauskustannuksista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Lain asuinhuoneiston vuokraamisesta 25 §:n 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Asian arviointi

Vahingosta saatujen tietojen perusteella astianpesukoneelle ja pyykinpesukoneelle johtavan tulovesiletkun liitos oli vuotanut keittiökaapiston alle ja siitä edelleen keittiön lattiarakenteisiin ja talon kellaritiloihin, jossa olleet tavarat olivat kastuneet. Vakuutuslautakunta toteaa, että vuokralaisen vastuu vuokranantajana olevaa asunto-osakeyhtiötä ja kellarissa olleiden tavaroiden omistajaa kohtaan edellyttää tuottamusta.

Pesukoneiden paineellisten vesijohtojen sulkuventtiilit tulee sulkea pesuohjelman päätyttyä. Saatujen selvitysten mukaan vuokralainen ei ollut aina koneiden käytön jälkeen pesuohjelman päätyttyä sulkenut hanaa. Vakuutuslautakunta toteaa, että ehjä ja käyttötarkoitukseensa sopiva tulovesiputken liitos kestää, vaikka pesukoneen hana jätettäisiin auki. Liitoksen löystyminen ei näin ollen ole seurausta vuokralaisen toiminnasta.

Riidan osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että vuokralaisen tapa jättää hana välillä auki pesukoneiden käytön jälkeen oli voinut laajentaa vuotovahinkoa. Vuokralainen oli asunut huoneistossa vahingon havaitsemisen hetkellä noin kolme kuukautta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vuoto ei ollut vuokralaisen havaittavissa keittiön kaapiston välilevyä purkamatta, eikä vuokralaisen ole edes väitetty laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuuttaan vahingosta. Hana oli myös joka tapauksessa avattava aina kun pesukoneita käytetään, joten vahinko olisi voinut aiheutua, vaikka hana olisi suljettu käytön jälkeen. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei sillä ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella mahdollisuutta arvioida, oliko vahinko laajentunut vuokralaisen menettelyn seurauksena. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa lisäkorvausta asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia