Haku

FINE-002208

Tulosta

Asianumero: FINE-002208 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2017

Lakipykälät: 5, 9

Työn tuloksen korjaamisesta aiheutunut vahinko. Suojeluvelvollisuuden alaisena olleelle omaisuudelle aiheutunut vahinko. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu L Oy:n toimeksiantona oli vaihtaa uusi jäteveden umpisäiliö rikkoontuneen tilalle. Asentaja oli kytkenyt jätevesiviemärin putken erehdyksessä sadevesiviemäriin, minkä vuoksi umpisäiliöön ei tullut lainkaan jätevettä. Asentaja joutui nostamaan säiliön uudelleen ylös ja vaihtamaan säiliön kaikki putket, koska niitä ei saanut ehjänä ylös maasta. Tästä aiheutui kustannuksia L Oy:lle. Korvausta haetaan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan kyse on ollut virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta, eikä vahinkoa vakuutuksen rajoitusehdon vuoksi korvata vakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiö on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa myyntitilanteessa. Vakuutuksen rajoituksia ei käyty ollenkaan läpi. Vastuuvakuutuksen erityisehdot -vihko ei antanut riittävää tietoa rajoituksista. Asennusyritykselle vakuutuksen kattavuus vahinkotilanteessa on ensiarvoisen tärkeää.

Vakuutusyhtiön vastine

Säiliö oli vakuutuksenottajan työn kohteena ja sen uudelleen asentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat alkuperäisen työn uudelleen suorittamista. Säiliöön liittyvät putket ovat myös olleet vakuutuksenottajan suojausvelvoitteen alaista omaisuutta.

Yleisenä käytäntönä on, että asiakkaalle kerrotaan aina yllämainituista rajoitusehdoista. Vakuutus on ollut voimassa vuodesta 2011, joten tarkkaa tietoa ei ole siitä, mitä asiakkaan kanssa on myyntitilanteessa keskusteltu. Asiakas on kuitenkin saanut myös vakuutusehdot ja ne ovat tulleet sopimuksen osaksi. Rajoitusehdot ovat alalla tavanomaiset ja ne koskevat suurinta osaa vastuuvakuutuksista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, kuuluko vahinko vakuutuksen rajoitusehtojen soveltamisalaan. Mikäli rajoitusehdot tulevat sovellettaviksi, asiassa tulee tarkasteltavaksi se, onko vakuutuksenantaja antanut riittävät tiedot vakuutuksenottajalle ennen vakuutussopimuksen solmimista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojausvelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiirin.

Vakuutusehtojen kohdan 5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9 §:n mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Fine:n riidanratkaisun käytännesääntöjen kohdan 2.3 mukaan finanssialan palveluntarjoajat ovat oman alansa asiantuntijaorganisaatioita. Palveluntarjoajan on vastineessaan ja muissa kirjelmissään esitettävä kaikki asian ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi katsomansa seikat. Fine:n toimisto tai lautakunnat eivät käsittelyssään ota huomioon mahdollisia muita palveluntarjoajan kantaa tukevia seikkoja, ellei asiakkaan vaatimus ole ilmeisen perusteeton.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on tapahtunut suojausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle. Lautakunta toteaa, että rajoitusehtoa on tulkittava suppeasti. Säiliötä asennettaessa siihen kiinnitettävän putken pää on sinänsä voinut olla suojausvelvoitteen alaisena työtä tehtäessä. Vahinko ei kuitenkaan ole aiheutunut asennustyön aikana vaan työsuorituksen päättymisen jälkeen. Varioituneet putket ovat myös olleet osin kaukanakin säiliöstä, johon työsuoritus on kohdistunut.

Asiassa ei myöskään ole tullut ilmi, millaisella suojauksella vahinko olisi voitu välttää. Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että kyse ei ole ollut suojausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta.

Lautakunta toteaa, että siltä osin kun L Oy:n korjaustyöstä aiheutuneet kustannukset koskevat säiliön putkien uudelleenasentamista, on kyse virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamista. Tältä osin vahinkoon soveltuu vakuutuksen rajoitusehto 5.6. Tämän vuoksi asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ja minkä sisältöisenä vakuutussopimus on voimassa.

Tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Vakuutussopimuslaissa ei tarkemmin säännellä sitä, millä tavalla lain edellyttämät tiedot tulee vakuutuksen hakijalle antaa. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle annetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille laissa edellytetyt tiedot. Näyttövelvollisuus vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä on vakuutusyhtiöllä.

Vakuutussopimuslain mukainen tiedonantovelvollisuus kattaa vakuutusturvan olennaiset rajoitukset. Vakuutusturvan rajoituksilla tarkoitetaan ehtomääräyksiä, joilla vakuutusturvaa rajoitetaan siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa.

Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaalle kerrotaan aina kyseessä olevista rajoitusehdoista. Tarkkaa tietoa siitä, mitä myyntitilanteessa on keskusteltu, ei kuitenkaan ole. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja on myös saanut tuoteselosteeksi otsikoidun asiakirjan. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksen rajoitteita ei käyty ollenkaan läpi. 

Lautakunta toteaa, että tuoteselosteeksi otsikoidussa asiakirjassa ei ole mainintaa nyt käsillä olevasta rajoitusehdosta, jota on pidettävä vakuutusturvan olennaisena rajoituksena. Vakuutusyhtiö ei myöskään ole näyttänyt, että vakuutuksenottajalle olisi muulla tavoin annettu tietoa vakuutusturvan olennaisista rajoituksista ja jos on, niin millaista tämä tieto on ollut. Tämän vuoksi vakuutussopimus on voimassa sen sisältöisenä kuin mitä vakuutuksenottajalla on ollut syytä olettaa, eikä vakuutussopimuksen rajoitusehto 5.6 tule asiassa sovellettavaksi.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutuneita vahinkoja. Vastuuvakuutuksen kattama riski on vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuus kolmannelle. Vastuuvakuutus antaa siten vakuutetulle suojaa kolmannen tahon vakuutettua kohtaan esittämiä vahingonkorvausvaatimuksia kohtaan.

Tässä asiassa L Oy:lle on aiheutunut kustannuksia siitä, että se on korjatessaan vahinkoa joutunut tekemään jätesäiliön asennustyön uudestaan. Tältä osin vahinko on aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla L Oy:lle itselleen. Lautakunta katsoo, että kysymyksessä on tältä osin lautakunnan käytännesääntöjen tarkoittamalla tavalla ilmeisen perusteeton vaatimus, minkä vuoksi lautakunta ottaa tämän seikan huomioon, vaikka vakuutusyhtiö ei ole siihen vedonnut.

Lautakunta katsoo, että L Oy:lle aiheutuneita kustannuksia ei tältä osin tule korvata vastuuvakuutuksesta. Siltä osin kuin vahinko on aiheutunut säiliöön kiinnitetyille putkille, kysymyksessä on kolmannelle aiheutunut vahinko.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa L Oy:n kolmannelle aiheuttaman vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta