Haku

FINE-001979

Tulosta

Asianumero: FINE-001979 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.10.2017

Ansvarsförsäkring. Sakskada. Orsakssamband. En ring försvann i samband med en fallolycka.

Uppgifter om händelseförloppet

Den skadelidande A råkade 28.9.2016 ut för ett olycksfall i arbetet; han föll då omkring sex meter från en byggställning. Till följd av fallet skadades bland annat hans arbetsradio och hans klocka. Dessutom slets handsken på A:s vänstra hand av vid fallet och gick inte att hitta. Med handsken lossnade och försvann också A:s vigselring. A sökte ersättning för de förlorade föremålen från arbetsgivarens ansvarsförsäkring.

Ansvarsskadebolaget gav ett ersättningsbeslut enligt vilket A:s skador i övrigt ersattes från ansvarsförsäkringen men försäkringsbolaget inte ansåg att det fanns ett orsakssamband mellan ringens försvinnande och ansvarsskadan eftersom skadan inte berodde på A:s fallolycka utan på att handsken förkommit. Därför kan förlusten av ringen inte ersättas från arbetsgivarens ansvarsförsäkring.

Kundens klagomål

A var missnöjd med försäkringsbolagets ersättningsbeslut och bad Försäkringsnämnden ge ett utlåtande i ärendet.

A yrkar alltjämt på att också vigselringen ska ersättas, eftersom handsken uttryckligen slets av i samband med fallet. Den gick inte att hitta efter skadan, trots att efterforskningar gjordes. Vad grunden för ersättningsansvar beträffar åberopas i klagomålet 5 kap. 5 § i skadeståndslagen.

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och det som sagts i ersättningsbeslutet.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I det aktuella ärendet gäller tvisten huruvida A:s vigselring försvunnit till följd av skadefallet 28.9.2016.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den, om inte något annat följer av det som föreskrivs i denna lag.

Enligt 5 kap. 5 § i skadeståndslagen ska vid sakskada ersättas kostnaderna för reparation av saken och andra omkostnader till följd av skadan samt värdeminskning eller värdet av förstört eller förskingrat gods och därtill minskning i inkomst eller uppehälle.

Enligt punkt 4 i de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringen plötsliga försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens giltighetsområde förorsakas någon annan,

- om skadan konstateras under försäkringsperioden och

- om försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

Bedömning

Enligt gällande rätt i Finland vilar bevisbördan för att en skada som ska ersättas från försäkringen har uppkommit på den som ansöker om ersättning från försäkringen. Ersättningssökanden ska därmed visa att den uppkomna skadan har ett orsakssamband med den angivna påföljden. När det bedöms hur pass sannolikt orsakssambandet är gäller det att ägna uppmärksamhet åt bland annat verksamhetens och skadans art samt andra eventuella orsaker till skadan.

I det aktuella fallet gäller tvisten uttryckligen orsakssambandet mellan ringens försvinnande och skadefallet, alltså A:s fall från ställningen. Enligt skadeståndslagen uppkommer ersättningsansvar bara när det finns ett i juridiskt hänseende tillräckligt orsakssamband mellan skadan och den genom vållande (dvs. av oaktsamhet) begångna gärningen eller det inträffade olycksfallet . Det förutsätts därmed att följden i viss mån är förutsägbar i förhållande till skadefallet.

Enigt den utredning som lagts fram för Försäkringsnämnden försvann A:s vigselring när den blev kvar i handsken som A hade haft på sig och som slets av i fallet. Handsken förkom trots att A:s hustru försökte leta efter den senare och kontaktade också akuten för att fråga om handsken hade synts till. Försäkringsnämnden konstaterar att även om händelseförloppet i sig kan anses vara ganska överraskande i förhållande till skadepåföljden, alltså ringens försvinnande, bör det ändå anses vara tillräckligt förutsägbart att också sakskador i samband med fall där energin är stor kan inträffa, när den skadelidandes hälsorelaterade behov i det akuta skedet prioriteras vid skadebekämpningen. Försäkringsnämnden anser därmed att den omständigheten att A:s ring förkom är en följd av den händelse som ersätts från ansvarsförsäkringen.

Slutresultat

På de grunder som nämns ovan och på basis av den tillgängliga utredningen rekommenderar Försäkringsnämnden att försäkringsbolaget ersätter den förkomna vigselringen från ansvarsförsäkringen.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Hanén

 

Medlemmar:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia