Haku

FINE-001904

Tulosta

Asianumero: FINE-001904 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 30.08.2017

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Saamatta jäänyt tuotto. Tarpeettomaksi osoittautuneeseen turvaamistoimeen perustunut vahingonkorvausvaatimus. Tahallisesti aiheutettu vahinko.

Tapahtumatiedot

S Oy vaati saamisiaan H Oy:ltä ja haki saamisensa turvaamiseksi H Oy:n omaisuutta pantavaksi takavarikkoon. Käräjäoikeuden suostuttua hakemukseen H Oy:n pankkisaamisia määrättiin takavarikkoon sanotun saamisen turvaamiseksi. S Oy:n pantua turvaamisasiassa tarkoitetun pääasian eli velkomuskanteen H Oy:tä vastaan vireille käräjäoikeudessa käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta, koska sen tutkiminen kuului välimiesoikeuden toimivaltaan. Sittemmin hovioikeus pysytti käräjäoikeuden päätöksen. Turvaamistoimet määrättiin peruutettavaksi.

H Oy katsoi S Oy:n hakeneen turvaamistoimenpidettä tarpeettomasti ja vaati tältä kanteella käräjäoikeudessa korvausta vahingosta, joka oli aiheutunut saamatta jääneestä tuotosta sinä aikana, jolloin varat olivat olleet takavarikossa. S Oy:llä oli vakuutusyhtiössä toiminnan vastuuvakuutus, josta se vaati korvausta.

Vakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään 13.10.2016, että turvaamistoimen hakeminen oli tietoisesti ja harkiten tehty prosessi- ja liiketoimintaratkaisu, jonka seuraukset olivat tiedossa ennakkoon jo päätöksiä tehtäessä. Päätös turvaamistoimen hakemisesta tehdään tietäen, että se varmasti tai ainakin varsin todennäköisesti aiheutti vastapuolelle vahinkoa, jos pääasia hävittiin ja turvaamistoimi osoittautui siten tarpeettomaksi, jolloin hakijan tuli korvata vastapuolelle turvaamistoimesta aiheutunut vahinko.

Vastuuvakuutuksesta korvattiin satunnaisia ja yllättäviä, vastuun perustavasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneita vahinkoja. Sellaisia vahinkoja, joiden määrän vakuutuksenottaja voi omalla toiminnallaan päättää, ei voitu kattaa vakuutuksella. Tarpeettoman turvaamistoimen hakemisella vastapuolelle aiheutettu vahinko oli aina aiheutettu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla tahallisesti eikä tällaista vahinkoa voitu korvata ”intentional losses”-rajoitusehtokohdan perusteella.

Vakuutusyhtiö on lisäksi lausunut, että kyse oli puhtaasta taloudellisesta vahingosta, jota ei korvattu vakuutusehtojen perusteella kunnianloukkaus- ja mainehaitta -tyyppisiä vahinkoja lukuun ottamatta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja S Oy on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti. Pörssiin listattuna yhtiönä emoyhtiö S Oyj:n piti huolehtia siitä, että konserniyhtiöt käyttivät kaikki mahdolliset lailliset keinot saatavien turvaamiseksi. Jos S Oyj olisi sallinut S Oy:n jättävän turvaamistoimen hakematta, S Oyj ei olisi toiminut listayhtiönä huolellisesti. Kyse ei siis ollut päätöksessä mainitulla tavalla "normaalista business riskistä" vaan yleisistä listayhtiövelvollisuuksista - S Oyj:llä ei listayhtiönä ollut mahdollisuutta johtaa tytäryhtiöitään toisella tavalla vastaavissa tilanteissa. Listayhtiö ei voinut ottaa riskiä siitä, ettei konsernissa saataisi saatavia perittyä. Kysymys oli siis ollut vahingonkorvaussaatavien turvaamiseen liittyneestä oikeudenkäynnistä, joka oli tavanomainen menettely saatavan määrän ollessa huomattava.

Turvaamistoimea otettaessa lähtökohtana oli luonnollisesti se, että myönnetty turvaamistoimi ei aiheuta vastaajalle mitään vahinkoa, vaan se turvaa kantajan, tässä S Oy:n, saamista. Tämän saamisen suojaamisen tarve ei muuttunut, vaikka välimiesoikeus oli myöhemmin siellä ajetussa velkomusjutussa todennut, ettei saaminen ollut perusteltu. Ratkaisu turvaamistoimiasian ajamisesta tehtiin aina sen hetkisten tietojen perusteella ja S Oy:llä oli tuolloin ollut riittävät ja perustellut syyt pyrkiä turvaamaan saamistaan kyseisessä tilanteessa.

Käräjäoikeuden myöntämän turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää vakuuden asettamista. Mikäli vakuutta ei aseteta, ei myönnettyä turvaamistoimea panna täytäntöön. Kysymys ei siis ollut mistään "harkinnasta tai riskinotosta", vaan voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren noudattamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että turvaamistoimea haetaan tuomioistuimelta turvaamaan jokin oikeus ennakolta tulevan oikeudenkäynnin ajaksi. Turvaamistoimen avulla hakija pystyy vähällä näytöllä väliaikaisesti turvaamaan väitetyn saatavansa ja suojautumaan vastapuolen mahdollisia hakijan oikeutta vaarantavia toimia vastaan.

Hakijan vahvaa oikeutta on pyritty tasapainottamaan sillä, että jos jälkikäteen osoittautui, ettei hakijalla ollut todellista oikeussuojan tarvetta, vastapuolella oli oikeus korvaukseen kaikesta siitä vahingosta, jonka tarpeeton turvaamistoimi oli aiheuttanut. Turvaamistoimen täytäntöönpanoa varten hakijan tulee asettaa vakuus niistä vahingoista, joita vastapuolelle voi aiheutua. Hakijavakuuden määrässä ratkaisevaa oli arvio vastapuolelle turvaamistoimesta syntyvästä vahingosta.

Turvaamistoimi oli valinnainen osa riitaprosessia ja liikeriitojen ratkaisua, ja sillä oli usein suuri taktinen merkitys. Turvaamistoimesta aiheutui vastapuolelle tyypillisesti vahinkoa. Liike-elämässä likvidin rahan tai vaihto-omaisuuden takavarikointi voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa, etenkin jos merkittävä osa yrityksen omaisuudesta oli takavarikossa. Turvaamistoimen takia vastapuolen liiketoiminta voi keskeytyä tai jopa loppua kokonaan.

Rikoslain, oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden mukaan tahallisuus ei siis rajoittunut vain niihin tapauksiin, joissa tekijä halusi aiheuttaa sen vahingon, jonka aiheutti. Tahallisuudesta oli kyse myös tilanteessa, jossa vahinko oli tarkoituksella tehdyn teon, joko luvallisen tai luvattoman, varma tai varsin todennäköinen ja tyypillinen seuraus, riippumatta siitä tavoiteltiinko teolla vahingon syntymistä tai ei. Tahallisuutta arvioitaessa tuli ottaa huomioon vahingon ennalta arvattavuus. Tahallisuus voi perustua tietoiseen riskinottoon, kun päätetään toimia tavalla, jonka mahdolliset seuraamukset olivat etukäteen tiedossa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutettu vakuutusehtojen rajoitusehdon mukaisella tavalla tahallaan ja oliko vahingossa kyse puhtaasta taloudellisesta vahingosta, jota vakuutus ei kata tiettyjä ehdoissa mainittuja kunnianloukkaus- ja mainehaittavahinkoja lukuun ottamatta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:n mukaan, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on saaminen, joka voidaan määrätä maksettavaksi ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, tuomioistuin voi määrätä pantavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että saaminen tulee turvatuksi.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaan hakijan, joka on tarpeettomasti hankkinut turvaamistoimen, on korvattava vastapuolelle turvaamistoimesta ja sen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko ja asiassa aiheutuneet kulut.

Ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen täytäntöönpano edellyttää, että hakija asettaa ulosottomiehelle vakuuden vahingosta, joka voi syntyä vastaajalle turvaamistoimesta.

4 Covered loss

The insurance covers allegations of bodily injury and property damage caused to a third party in the conduct of the business insured provided that the insured is legally liable for the damage and that the damage occurs within the policy period. A further precondition for a product liability loss to be covered is that the loss is caused by a defect or lack of safety in a product, manufacture or package put into circulation in the conduct of the business of the insured or, from the fact that the written instructions for the use or storage of the product were incorrect or insufficient.

12.4 Intentional losses

The insurance does not cover losses caused intentionally by the insured except when the insured is in the capacity of an employer held liable for damage or injury caused by an employee intentionally or by gross negligence.

ENDORSEMENT 19: PURE FINANCIAL LOSS

This Insurance Policy is extended to cover Pure Financial Loss, i.e. other loss than bodily injury or property damage, including losses resulting from any criminal, dishonest, fraudulent or malicious act, error or omission committed by any insured concerning libel, slander or other tort related to disparagement or harm to the reputation or character of any person or organization.

However, this insurance does not cover Pure financial loss

- due to infringement of patent

- due to directors and officers activities in their capacity as directors and officers

- due to money and securities getting lost

- due to exceeding estimates and credits

- due to entering into or recommendation of financial or real estate transactions

- due to Professional activities as defined in Endorsement Professional Liability

- due to claim resulting from action for limitation of competition or arising from any legislation on restrictive trade practices

- due to delay in delivery or non-delivery

- due to product failing to function or its unsuitability for its intended purpose

- arising from loss of profits

The sum insured for this endorsement is stated in the policy.

All other terms and conditions of this insurance shall remain unchanged.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinko, jonka S Oy:n on väitetty aiheuttaneen tarpeettomalla turvaamistoimenpiteellä, on H Oy:n ilmoituksen mukaan koostunut sille kertymättä jääneestä sijoitustuotosta. Tällainen tuotonmenetys ei vakuutusehtojen mukaan kuitenkaan ole korvattavaa vahinkoa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia