Haku

FINE-001876

Tulosta

Asianumero: FINE-001876 (2017)

Asiaryhmä: Luottoasiat

Ratkaisu annettu: 15.06.2017

Onko asiakkaalla oikeus pitää lyhennysvapaata kuluitta? Lyhennysvapaa. Maksuohjelman muutos. Palvelumaksu.

Tapahtumatiedot

Asiakas allekirjoitti lainasopimuksen pankin kanssa 30.3.2011. Velkakirjan mukaan velallisella on oikeus pitää kaksi lyhennysvapaata vuotta. Lainan nostohetken hinnaston mukaan maksuohjelman muutoksen hinta oli 0 euroa etuasiakkaille. Nyt hinnaston mukaan maksuohjelman muutoksesta peritään 200 euroa. Asiakas piti lyhennysvapaata ja pankki peri maksuohjelman muutoksesta 200 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan kertonut, että lainaa hakiessa lyhennysvapaan pitämisen todettiin olevan maksutonta. Pankki on kuitenkin veloittanut siitä 200 euroa. Kyseessä ei ole maksuohjelman muutos vaan lainaehtojen toteuttaminen eikä pankilla ole oikeutta periä lyhennysvapaan pitämisestä korvausta. Asiakas vaatii pankkia palauttamaan 200 euroa.

Pankin vastine

Pankki on vastineessaan todennut, että lainaehdoissa ei ole mitään mainintaa siitä, että lyhennysvapaata koskeva maksusuunnitelman muutos olisi maksuton. Velkakirjan ehtojen mukaan pankilla on oikeus periä hinnastonsa mukaiset palkkiot.

Pankin etuasiakkailla oli lainan nostohetkellä voimassa erityinen etuasiakasalennus maksusuunnitelman muutoksen osalta. Alennuksen perusteella etuasiakkaiden oli kerran vuodessa mahdollista tehdä maksusuunnitelman muutos maksutta. Etu poistui noin viisi vuotta sitten ja sen tilalle tuli mahdollisuus muuttaa verkkopankissa itse lyhennyksen määrää tai jättää lyhennys toistaiseksi maksamatta. Asiakas ei kuitenkaan halunnut hoitaa maksusuunnitelman muutosta verkkopankissa.

Voimassa olevan hinnaston mukaan maksusuunnitelman muutos maksaa 200 euroa kaikilta asiakkailta. Asiakkaalle kerrottiin, että maksusuunnitelman muutoksesta tullaan perimään hinnaston mukainen palkkio. Pankki katsoo, ettei se ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle palkkiota.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- Lainan nostohetkellä voimassa ollut hinnasto.
- Lyhennysvapaasta sopimisen hetkellä voimassa ollut hinnasto.
- Velkakirja ja velan yleiset ehdot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen riitaisuuden ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava mitä lyhennysvapaan pitämisestä perittävistä kuluista on sovittu. Mikäli katsotaan, että pankilla on oikeus periä lyhennysvapaan pitämisestä palkkiota, on lisäksi arvioitava onko pankilla ollut oikeus muuttaa palkkiota ja onko muutos ollut kohtuullinen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Lainan nostohetkellä voimassa olleen kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan, jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Saman luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Saman lain 7 luvun 24 §:n 4 momentin mukaan luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja voidaan muuttaa vain sopimuksessa yksilöidyin perustein.

Velkakirjan mukaan velallisella on oikeus pitää 2 lyhennysvapaata vuotta, ei kuitenkaan kiinteän korkojakson aikana. Lyhennysvapaiden jaksojen pitäminen edellyttää, että velallinen on hoitanut sovitulla tavalla lainansa pankin konsernille, eikä hänellä ole maksuhäiriöitä. Lyhennysvapaista jaksoista on sovittava vähintään kuukautta ennen lyhennysvapaan alkamista ja ne on otettava vähintään koronmaksuvälin pituisissa jaksoissa. Lainan viimeistä maksupäivää voidaan siirtää lyhennysvapaan jaksoa vastaavalla ajalla.

Edelleen velkakirjan mukaan velallinen on velvollinen maksamaan pankille velan myöntämiseen, nostoon, takaisinmaksuun ja muuhun hoitoon liittyvät maksut.

Velan yleisten ehtojen mukaan pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki voi korottaa velasta perittäviä velkakirjaan allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.

Asian arviointi

Asiakkaan mukaan lainaa hakiessa lyhennysvapaan kerrottiin olevan maksuton. Pankin mukaan lyhennysvapaan maksuttomuudesta ei ole sovittu, mutta lainan nostohetkellä oli voimassa erityinen alennus, jonka perusteella etuasiakkaiden oli kerran vuodessa mahdollista tehdä maksusuunnitelman muutos maksutta.

Velkakirjan mukaan ”velallisella on oikeus pitää 2 lyhennysvapaata vuotta, ei kuitenkaan kiinteän korkojakson aikana”. Velkakirjassa ei ole erikseen mainittu mitään lyhennysvapaan pitämisestä perittävistä kuluista. Velkakirjassa on kuitenkin todettu, että velallinen on velvollinen maksamaan pankille velan hoitoon liittyvät maksut.

Pankkilautakunta katsoo ottaen huomioon lyhennysvapaan maksuttomuuden sopimushetkellä ja sen, että velkakirjan lyhennysvapaan pitämistä koskevassa ehdossa ei ollut mainintaa maksullisuudesta, asiakkaalla olleen perusteltu käsitys lyhennysvapaan maksuttomuudesta koko laina-aikana.

Pankkilautakunta katsoo, että pankki olisi voinut laatia lyhennysvapaata koskevan sopimusehdon selvemmin siten, että siitä olisi käynyt ilmi pankin mahdollisuuden muuttaa lyhennysvapaan pitäminen maksulliseksi. Kuluttajansuojalain mukaan jos kuluttajasopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo, että pankin laatima lyhennysvapaata koskeva ehto on ollut lyhennysvapaan pitämisen maksullisuutta koskien epäselvä ja epäselvyyttä on tulkittava kuluttajan hyväksi. Lautakunta katsoo siten, ettei pankilla ollut oikeutta periä asiakkaalta lyhennysvapaan pitämisestä palkkiota.

Pankkilautakunta suosittaa pankkia korvaamaan asiakkaalle 200 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Heino

Jäsenet:
Atrila
Kallio
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia