Haku

FINE-001867

Tulosta

Asianumero: FINE-001867 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.11.2017

Kaatuminen.

Tapahtumatiedot

Vastuuvahinkoilmoituksen mukaan vahingonkärsinyt A oli 16.1.2017 klo 10.45 kaatunut tuntemattomasta syystä hypermarketin parkkihallin rapuissa. Saman selvityksen mukaan vahingonkärsinyt oli kaatunut myöhemmin kotona johtuen ensimmäisestä kaatumisesta. Vahingonkärsineen vaimon 22.2.2017 laatiman selvityksen mukaan vahingonkärsinyt oli kaatunut hypermarketin rappusissa, koska se oli märkä/likatahrainen. Lonkka oli kaatumisen jälkeen ollut kuuma/lämmin, joten vahingonkärsinyt ei ollut heti ymmärtänyt vamman vakavuutta. Vahingonkärsinyt oli kotiin tultua nukkunut koko iltapäivän. Ei ollut syönyt mitään koko aikana. Mennessään vessaan vahingonkärsinyt oli pyytänyt vaimoa auttamaan itseään. Vaimo oli ottanut vahingonkärsineestä kiinni ja auttanut hänet lattialle makaamaan. Vahingonkärsinyt vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa vahingonkärsineellä todettiin 17.1.2017 reisiluun kaulan murtuma. Vahingonkärsineelle asetettiin tekonivel. Vaimo toteaa, että murtuma on tapahtunut hypermarketissa, ei kotona. 

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään 18.2.2017, että parkkihalliin johtavassa portaikossa kaatumiselle ei ole tiedossa selkeää syytä. Vahingonkärsinyt ei ole väittänyt, että vahingolle olisi kunnossapidon puutteista johtuvaa syytä tai että portaissa olisi ollut jotain ylimääräistä. Parkkihallin A-portaikko on leveä ja hyvin valaistu ja se siivotaan kerran vuorokaudessa. Vakuutuksenottajalla ei ole tiedossa, että siellä olisi vahinkohetkellä ollut mitään poikkeavaa. Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että vakuutusyhtiöllä käytössä olevan selvityksen perusteella ei ilmene, että vahingonkärsineellä olisi ollut lonkkamurtuman oireita portaissa kaatumisen jälkeen. Vahingonkärsinyt oli siirtynyt autoonsa ja ajanut kotiin 2,5 km:n matkan. Lonkkamurtuman oireita on kuvattu vasta toisen kaatumisen jälkeen. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta.     

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja vakuutusyhtiön kanta

Vahingonkärsinyt kertoo kaatuneensa hypermarketin rapussa, jossa on ollut jotain töhnää. Kaatumisen jälkeen vahingonkärsinyt oli mennyt autolleen ja ajanut kotiin noin 2,5 km. Tämän jälkeen vahingonkärsinyt oli nukkunut koko päivän, ottanut särkyyn särkylääkettä. Illalla yrittänyt mennä vessaan muttei ollut  pystynyt kävelemään kuin pienen matkan. Vaimo oli laittanut vahingonkärsineen lattialle makaamaan, josta ei ollut päässyt ylös. Vahingonkärsinyt kysyy, eikö hypermarket ole vastuussa, jos asiakas liukastuu ja loukkaa itsensä heidän tiloissaan. 

Vahingonkärsinyt vaatii korvausta reisiluun kaulan murtuman aiheuttamista hoitokuluista. Vahingonkärsineen vaimo korostaa lisäselvityksessä 25.9.2017, että vahingonkärsineen kaatuminen oli tapahtunut rappusilta tasanteelle, joten vahingonkärsineellä ei ole ollut rappusia käveltävänä. Lisäksi asiamies korostaa, että vahingonkärsinyt ei ole kaatunut kotona. 

Vakuutusyhtiö tuo vastineessa esille, että vahingonsattumispaikka on ollut sellainen, että lattialle päätyvät roskat tai asiakkaiden kengissä kulkeutunut kosteus on epätodennäköistä. Portaikko ja P-halli ovat lämmintä tilaa, eikä niihin kerry lunta tai jäätä. Portaikko sijaitsee usean kymmenen metrin päässä pääovesta, eikä ole todennäköistä että asiakkaiden kengissä kulkeutuisi niihin kosteutta. Sisäänkäynnissä on tuulikaapin maton lisäksi neljä kuramattoa keräämässä kenkien mukana kulkeutuvaa ylimääräistä kosteutta. Siivous ja siisteyden valvonta on ollut tehokkaasti järjestetty. Portaikko oli edellisen kerran siivottu kyseisen päivän aamuna. Tilojen kunto, mm. portaikon siisteys, tarkistetaan vartiointikierrosten yhteydessä kahden tunnin välein. Siivooja kutsutaan paikalle tarvittaessa. Kyseisen päivän vartijoiden tapahtumakirjauksissa ei ole mainintaa mistään poikkeavasta porraskäytävässä tai siivouksen tarpeesta. Portaat on pinnoitettu keraamisella laatalla. Niiden kunto ja portaikon valaistus on moitteeton. Myymälä on osoittanut, että paikassa ei ole ollut nestettä tai muuta ylimääräistä klo 10:00 eikä klo 12:00. On epätodennäköistä, että sitä olisi ollut klo 10.45 ja että se olisi ehtinyt kuivua jäljettömiin reilussa tunnissa. Vakuutusyhtiö tuo vastineessa esille, että vahingonkärsineen kertomus vahingon sattumissyystä on muuttunut vakuutusyhtiön annettua 18.2.2017 päätöksen, jolla on kerrottu, että vahingonkärsinyt ei ole väittänyt vahingolle olleen kunnossapidon puutteista johtuvaa syytä, tai että portaissa olisi ollut jotain ylimääräistä. Vahingonkärsineen ensimmäisissä yhteydenotoissa ei ole tuotu esille, että lattialla olisi ollut mitään ylimääräistä. Vahinkopaikkaa ei tarkistettu välittömästi vahingon jälkeen, koska vahinko tuli vakuutuksenottajan tietoon vasta kaksi viikkoa tapahtumisensa jälkeen. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että disklosoitunut murtuma estää kävelemisen täysin. Vakuutuksenottaja on vakuutusyhtiön mukaan osoittanut toimineensa huolellisesti. Vahinko ei ole aiheutunut myymälän virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä eikä se ole vahingosta korvausvastuussa.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajana olevalle myymälänharjoittajalle tilaisuuden esittää kannanottonsa asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Asiantuntijalausunto

FINE on pyytänyt asiantuntijalausunnon kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalaiselta tiedustellen, onko mahdollista, että vahingonkärsinyt olisi hypermarketin portaikossa kaatumisen seurauksena saanut reisiluun kaulan murtuman ja kyennyt saman tien kävelemään ja ajamaan autolla 2,5 km. 

Karjalainen viittaa lausunnossaan tapahtumatietoihin ja vahingonkärsinyttä koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin. Lausunnossa todetaan, että reisiluunkaulan murtuman synty on kyseisen kaatumisen yhteydessä todennäköinen. Murtuma voi olla alkuun hyväasentoinen ja siinä voi tapahtua kasaan painumista, mikä sallii alkuvaiheessa kuormittamista, mutta murtuman asento yleensä huonontuu kuormittamisen myötä ja oireisto pahenee eikä kävely enää suju ja hoitoon hakeutuminen tulee aiheelliseksi. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yrityksen vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun 
- vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
- vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajana oleva myymälänharjoittaja korvausvastuussa vahingonkärsineen henkilövahingosta ja tuleeko vahinko korvata myymälänharjoittajan vastuuvakuutuksesta. 

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa kunnosta ja puhtaanapidosta. Asiassa on siten kyse siitä, onko myymälänharjoittaja tässä tapauksessa osoittanut huolehtineensa vahingon sattumispaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta asianmukaisella ja riittävällä tavalla.

Vakuutuslautakunnan aiemmassa, vakiintuneessa ratkaisukäytännössä on katsottu, että siisteyden valvonnan ja alueen puhtaanapidon tulee olla tehokkaasti järjestetty. Puhtaanapito, alueen tarkkailu ja valvonta tulee olla määritelty tietyn henkilön tai joukon tehtäväksi. 

Myymälänharjoittajan antaman selvityksen mukaan portaikko siivotaan kerran päivässä. Edellisen kerran portaikko oli siivottu vahinkopäivän aamuna. Vartijat tarkistavat tilojen kunnon ja siisteyden vartiointikierrosten yhteydessä kahden tunnin välein noin klo 8, klo 10 ja klo 12. Selvityksen mukaan vartijoiden tekemissä tapahtumakirjauksissa kyseisen päivän osalta ei ole ollut mainintaa mistään poikkeavasta siivouksen tarpeesta. Myymälänharjoittaja tuo esille lisäksi, että parkkihalli ja portaikko ovat lämmintä tilaa. Asiakkaiden kengistä ei kantaudu kosteutta, koska portaikko on usean kymmenen metrin päässä pääovesta. 

Riidatonta on, että vahingonkärsinyt on kaatunut hypermarketin parkkihalliin johtavassa portaikossa / porrasaulassa 16.1.2017 noin klo 10.40. Epäselvää on mistä kaatuminen on johtunut. 

FINE katsoo, että myymälänharjoittaja on osoittanut järjestäneensä myymälän ja sen alueen puhtaanapidon asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Porrasalue siivotaan päivittäin ja alueen kunto ja siisteys tarkistetaan kahden tunnin välein vartiointikierrosten yhteydessä. FINE katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole vahingosta korvausvastuussa. FINE pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena. 

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Ylönen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia