Haku

FINE-001783

Tulosta

Asianumero: FINE-001783 (2017)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 07.07.2017

Astianpesukoneen tulovesijohdon liitosvuoto. Korvattavuus kiinteistövakuutuksesta.

Tapahtumatiedot

Taloyhtiön rivitalorakennus oli kärsinyt vuotovahingon, kun asunnon A3 astianpesukoneen tulovesijohdon liitos oli vuotanut. Liitos oli tehty joskus ennen vuotta 1989, jolloin nykyinen asukas oli ostanut huoneiston. Vahinko oli havaittu 16.1.2017.

Taloyhtiö katsoi, että vuodon syynä täytyi olla liitoksen äkillinen rikkoutuminen. Taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan astianpesukoneen aiheuttamat vahingot korvataan pääsääntöisesti kiinteistövakuutuksesta, ja vastaavanlaisessa vahingossa toinen kiinteistövakuutusyhtiö oli korvannut parkettivahingon. Taloyhtiö vaati korvausta vuotovahingosta.

Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa. Tehokuivauksen vahinkotarkastusraportin mukaan astianpesukoneen tulovesijohdon muovisen kierreliittimen ja keittiön hanan messinkisen kierreliittimen välinen liitos oli vuotanut. Vuoto oli tippamaista. Liitos ei ollut löystynyt, vaan sen avaaminen oli vaatinut jakoavaimen ja putkipihdit. Tehokuivauksen vahinkokartoittajan mukaan liittimet eivät olleet toisiinsa nähden keskeiset, eikä liitoksessa tai kierreliittimien kierteissä havaittu rikkoumia. Vakuutusyhtiön mukaan tällaisessa vuotovahingossa korvattavuuden edellytyksenä on mekaaninen rikkoutuminen, jota tässä ei ollut todettu. Lisäksi kyse on ollut vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta asennusvirheestä, kun liitososat eivät olleet toisiinsa nähden keskeiset.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Taloyhtiö viittaa vahinkoilmoitukseensa ja oikaisupyyntöönsä ja vaatii vuotovahingon korvaamista. Huoneiston osakas on samasta vesivahingosta saanut korvauksen osakkaan vastuulla olevista rakenteista ja pinnoista. Taloyhtiölle vahingosta koituu noin 10.000 euron purku- ja korjauskustannukset.

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä. Vakuutusehtojen edellyttämää mekaanista rikkoutumista ei ole todettu. Lisäksi kyse on ollut asennusvirheestä.

Sopimusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 3.9 mukaan […] vakuutuksesta korvataan rakennuksen käyttäjän käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että

  • käyttölaite on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon laitteen asennusohjeen mukaisella liitännällä ja käyttötarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla
  • vesijohtoverkostoon liitetty käyttölaite on varustettu sulkuventtiilillä
  • vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

 
Vakuutuksesta ei korvata […]

  • vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että kukin vakuutusyhtiö määrittelee kiinteistövakuutusehdoissaan, mitä vahinkoja yhtiön myöntämä vakuutusturva kattaa. Se, että toinen kiinteistövakuutusyhtiö on maksanut korvausta samantyyppisessä vahinkotilanteessa, tai että vahinkohuoneiston osakas on saanut korvausta kotivakuutuksestaan, ei ole merkityksellistä arvioitaessa nyt kyseessä olevan vahingon korvattavuutta tästä kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan korvausta omien kiinteistövakuutusehtojensa mukaisesti.
 
Tapauksessa syntynyt vahinko on astianpesukoneen tulovesijohdon liitosvuodosta aiheutunutta vuotovahinkoa, jonka korvattavuutta arvioidaan ehtojen kohdan 3.9 mukaisesti. Näissä vakuutusehdoissa tällaisen liitosvuodon korvattavuuden edellytykseksi on asetettu se, että liitos oli rikkoutunut mekaanisesti. Vahinkokartoittajan selostuksen ja kartoitusraportin valokuvien perusteella mitään mekaanista rikkoutumista ei kuitenkaan ole todettavissa. Tämän vuoksi vuotovahinko ei tule korvattavaksi tästä kiinteistövakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiö on vedonnut myös asennusvirheeseen. FINElle ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, mistä liitososien epäkeskisyys johtui tai mikä sen merkitys on ollut vahingon syntymisen kannalta. FINE kiinnittää huomiota siihen, että liitos on kuitenkin mitä ilmeisimmin ollut tiivis yli 20 vuoden ajan, sillä muutoin vahinko olisi todettu jo aiemmin.
 
Näin ollen FINE ei ole voinut todeta, että vahinko johtuisi asennusvirheestä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asian lopputulokseen, kun korvattavuuden perusedellytyksenä olevaa mekaanista rikkoutumista ei ole todettu.

Lopputulos

Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. FINE ei suosita korvausta vuotovahingosta.
 
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava neuvonantaja Raulos

Esittelijä Salo

Tulosta