Haku

FINE-001744

Tulosta

Asianumero: FINE-001744 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 22.08.2017

Peruspankkipalvelu. Tilin irtisanominen.

Tapahtumatiedot

Asiakas on solminut pankin kanssa käyttötilisopimuksen 7.8.2015, jonka koroksi on sovittu 1 % ja että sitä voidaan muuttaa vain yhteisellä sopimuksella. Pankki on ensimmäisen kerran lähettänyt irtisanomiskirjeen 10.11.2016, minkä se on kuitenkin perunut 1.12.2016. Lopullisesti pankki on ilmoituksellaan 27.12.2016 irtisanonut tilin päättymään 3.3.2017.

Asiakkaan valitus

Asiakkaan näkemyksen mukaan tilin irtisanominen on laiton, koska kyseessä on 1.1.2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukainen perusmaksutili ja hän on saanut irtisanomisen tiedoksi vasta 3.1.2017. Irtisanomiselle ei ole lain edellyttämiä perusteita hänen asuessa laillisesti ETA-alueella ja koska tilillä on ollut tapahtumia viimeisen peräkkäisen 24 kuukauden aikana. Asiakas vaatii pankkia perumaan irtisanomisen sekä korvaamaan hänelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneena välittömänä vahinkona korkotappiota ja asian selvittämisestä aiheutuneina kustannuksina yhteensä 2.500 euroa.

Pankin vastine

Pankin mukaan perusmaksutili on käyttötili, jossa on normaalista poikkeavat, lain määräämät irtisanomisehdot. Irtisanottu tili ei ole ollut perusmaksutili ja sen irtisanomisesta huolimatta asiakkaalle on jäänyt pankkiin toinen tili, johon irtisanotun tilin palvelut on mahdollista siirtää. Asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin ei siten ole vaarantunut tai heikentynyt. Tilin irtisanomisen yhteydessä pankki on noudattanut luottolaitoslakia, maksupalvelulakia ja tilin ehtoja. Pankki tuo myös esille, että ennen irtisanomista se on yrittänyt tiliehtojen mukaisesti neuvotella tilin koron alentamisesta vastaamaan nykyistä korkotasoa 1 %:sta 0,5 %:iin.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- valtakirja valitusasian hoitoon FINEssä
- tilisopimus 7.8.2015 yleisine ehtoineen
- tilin irtisanomiskirje 27.12.2016
- irtisanomisen peruutus ja tarjous uudesta tilistä 10.11.2016
- muuta asiakkaan ja pankin välistä kirjelmöintiä liittyen irtisanomiseen

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Voidakseen ratkaista asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden, Pankkilautakunnan on arvioitava, mitä peruspankkipalveluilla tarkoitetaan ja missä muodossa sekä laajuudessa pankkien on niitä asiakkaille tarjottava.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 § todetaan, että maksupalveluita tarjoavan talletuspankin on tarjottava euromääräistä perusmaksutiliä, siihen liittyviä maksupalveluita ja sähköisen tunnistamisen palveluita ETA-valtiossa laillisesti asuville luonnollisille henkilöille noudattaen tätä pykälää ja 6 a ja 6 b §:ää. Perusmaksutiliä, siihen liittyviä maksupalveluita ja sähköisen tunnistamisen palveluita tarjotessaan talletuspankin tulee kohdella kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä pykälässä ja 6 a ja 6 b §:ssä luonnollista henkilöä, joka toimii pääasiallisesti sellaisessa tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

Talletuspankki saa kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja perusmaksutiliin liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta vain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetusta laista (503/2008) tai eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetusta laista (659/1967) johtuvasta syystä. Kieltäytymisen täsmällinen peruste on ilmoitettava asiakkaalle viivytyksettä, kirjallisesti ja maksutta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tule antaa, jos se olisi kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain tavoitteiden vastaista.

Saman lain 6 a §:ssä todetaan, että talletuspankin tarjoaman perusmaksutilin tulee sisältää seuraavat palvelut:
1) perusmaksutilin avaaminen, käyttäminen ja sulkeminen;
2) varojen tallettaminen;
3) käteisen nostaminen ETA-valtion alueella;
4) maksutapahtumien toteuttaminen suoraveloituksina, maksukortilla, tilisiirroilla, pankkipäätteillä, luottolaitoksen toimipisteissä ja luottolaitoksen verkkopalveluissa.

Talletuspankin on tarjottava 1 momentissa tarkoitettuja palveluita yhtä laajasti kuin ne jo tarjoavat niitä asiakkailleen, joilla on jokin muu maksutili kuin perusmaksutili. Talletuspankki ei saa rajoittaa 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden tai sähköisen tunnistamisen palveluiden tapahtumamääriä. Talletuspankkien on tarjottava vahva sähköinen tunnistuspalvelu perusmaksutiliasiakkaalleen, jos se tarjoaa sitä muille asiakkaille.

Edelleen lain 6 b §:ssä todetaan, että perusmaksutilin puitesopimuksiin sovelletaan maksupalvelulakia (290/2010), jollei 2 ja 3 momentista muuta johdu.

Talletuspankki voi irtisanoa perusmaksutilin puitesopimuksen vain, jos:
1) asiakas on tahallisesti käyttänyt maksutiliä laittomiin tarkoituksiin;
2) maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 kuukauden aikana;
3) asiakas on antanut virheellisiä tietoja, ja oikeat tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen; tai
4) asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa.

Maksupalvelulain 3 luvun 35 §:ssä todetaan, että palveluntarjoaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan puitesopimuksen puitesopimuksessa sovituin ehdoin. Palveluntarjoajan irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta lyhyemmäksi. Palveluntarjoajan on toimitettava irtisanomisilmoitus maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Puitesopimuksen irtisanomisessa on lisäksi otettava huomioon, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 6 ja 6b §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta peruspankkipalveluihin ja perusmaksutiliä koskevan puitesopimuksen irtisanomisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/92/EU, joka on annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014 ja johon edellä todetut säädökset perustuvat, todetaan kohdissa 36, että kuluttajien, jotka asuvat laillisesti unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä jäsenvaltiossa. Kohdassa 42 todetaan puolestaan, että jäsenvaltioiden olisi voitava sallia, että luottolaitokset voivat kieltäytyä avaamasta perusmaksutiliä kuluttajalle, jolla on jo käytettävissään maksutili samassa jäsenvaltiossa. Sen selvittämiseksi, onko kuluttajalla jo maksutili, luottolaitosten olisi voitava luottaa kuluttajan kunnian ja omantunnon kautta antamaan vakuutukseen.

Asiakkaan ja pankin välisen tilisopimuksen ehdoissa on pankin irtisanomisoikeudesta todettu, että pankilla on oikeus irtisanoa muun kuin määräaikaisen maksutilin tilisopimus päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta, jollei tilisopimuksessa ole sovittu pitemmästä ajasta.

Asian arviointi

Edellä todettujen säädösten tarkoituksena on taata kriteerit täyttävälle henkilölle mahdollisuus säädöksissä määriteltyihin peruspankkipalveluihin. Säännöksillä ei kuitenkaan ole tarkoitettu rajoittaa pankin ja asiakkaan aikaisemmin tai määritellyn tason ylittävien palvelujen sisällön tai hintojen muuttamista. Sekä kotimaisissa säädöksissä että direktiivissä puhutaan järjestelmällisesti koko ajan myös palveluista ja tilistä, ei tileistä. Asiasta saadun selvityksen perusteella irtisanomisesta huolimatta asiakkaalla on edelleen käytettävissä säädösten edellyttämät peruspankkipalvelut.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo pankilla olleen oikeus irtisanoa asiakkaan tili ja että tili on irtisanottu sen ehtojen mukaisesti.

Lautakunta ei suosita hyvitystä asiassa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää

Sihteeri Sainio

Jäsenet:

Atrila
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta