Haku

FINE-001702

Tulosta

Asianumero: FINE-001702 (2017)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.06.2017

Lakipykälät: 9

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus. Vakuutuksenottajan muussa kuin myyntitarkoituksessa käyttämä ajoneuvo. Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta.

Tapahtumatiedot

Ajoneuvokauppaa harjoittava A Oy oli hakenut korvausta yrityksen edustajan kotipihalta 14.5.2015 ja 15.5.2015 välisenä aikana varastetusta mönkijästä yrityksen autoliikekaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 2.6.2016 päivätyllä korvauspäätöksellään evännyt korvauksen ja katsonut, ettei ajoneuvo ollut vakuutusehtojen mukaan vakuutettu. Mönkijä ei ollut A Oy:n edustajan puhelimitse 24.5.2016 antaman selvityksen mukaan myyntitavaraa, vaan se oli ollut koko ajan yrityksen käytössä. Sillä oli ajettu lumia sekä siirretty joitakin tavaroita.

Vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole vakuutuksenottajan muussa kuin myyntitarkoituksessa käyttämät ajoneuvot.

Asiakkaan valitus

A Oy on vaatinut, että mönkijä korvattaisiin autoliikekaskovakuutuksen mukaisena myyntiin tarkoitettuna vaihto-omaisuutena. A Oy on lausunut valituksessaan, että vakuutusyhtiön edustaja oli kertonut vahingon jälkeen puhelimitse, että vahinko korvattaisiin. A Oy:n edustajaa oli kuitenkin ohjeistettu tekemään kirjallinen vahinkoilmoitus. Kirjallinen vahinkoilmoitus oli tehty 3.5.2016.

Mönkijä oli ostettu yrityksen vaihto-omaisuudeksi noin 10 vuotta aikaisemmin, jolloin sillä oli ajettu noin 900 kilometriä. Vahingon sattuessa ajokilometrejä oli noin 1500 1600. Mönkijä oli ollut vakuutettuna myyntivarastovakuutuksella.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vahingosta vakuutusyhtiön asiakastietojärjestelmään tehtyjen merkintöjen tai puhelutallenteiden perusteella asiakkaalle ollut kerrottu puhelimitse, että vahinko korvattaisiin. Tähän viittaa myös se seikka, että A Oy:tä oli pyydetty toimittamaan vahinkoilmoitus ja rikosilmoitus.

Autoliikekaskon tarkoitus oli vakuuttaa ajoneuvokauppaa harjoittavan yrityksen myyntivarastossa myytävänä olleet ajoneuvot. Tähän toimintaan liittyvät riskit olivat erilaisia kuin muuhun tarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät riskit. Vakuutusehdot määrittivät, mitkä ajoneuvot olivat vakuutuksen kohteena. Pelkästään se seikka, että ajoneuvo oli rekisteröity myyntivarastovakuutukseen, ei tehnyt vahingosta korvattavaa, koska mönkijä ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella tosiasiallisesti kuulunut myyntivarastoon. Mönkijän kuulumisen käyttöomaisuuteen osoitti sen pitkä omistusaika ja omistajan oma selvitys käyttötarkoituksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä vakuutusehtojen tai korvattavuudesta vahinkotapahtuman jälkeen puhelimitse annettujen tietojen perusteella velvollisuus suorittaa korvaus varastetuksi ilmoitetusta mönkijästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 (Kaikki ajoneuvot) mukaan vakuutuksen kohteena ovat

- vakuutuksenottajan omistamat tai pysyvänsä hallinnassa olevat myyntivarastoon kuuluvat taikka esittelykäytössä olevat moottorikäyttöiset ajoneuvot ja rekisteröitävät perävaunut

- autoliikkeellä myynti-, korjaus- tai huoltotarkoituksessa olevat asiakkaan omistamat moottorikäyttöiset ajoneuvot ja rekisteröitävät perävaunut

silloin, kun ne ovat

- säilytettävänä tai siirrettävänä vakuutuksenottajan vakinaisessa toimipaikassa

- säilytettävänä tai siirrettävänä muualla kuin vakuutuksenottajan vakinaisessa toimipaikassa korjaus-, huolto- tai myyntikunnostustarkoituksessa

- koeajettavana tai esiteltävänä myyntitarkoituksessa enintään kolmen vuorokauden ajan.

Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat vakuutuksenottajan omistukseen tai pysyvään hallintaan hankitut ajoneuvot enintään kolmen vuorokauden ajan silloin, kun niitä siirretään ajamalla myyjältä vakuutuksenottajan vakinaiseen toimipaikkaan.

2.3 Kohteena eivät ole

- vakuutuksenottajan muussa kuin myyntitarkoituksessa käyttämät ajoneuvot, kuten hinaus- ja huoltoajoneuvot

- ilman kuljettajaa vuokrattavat ajoneuvot, ellei kysymyksessä ole asiakkaalle huollon, korjauksen tai ostetun auton myyntitoimitusaikana enintään 30 päiväksi luovutetusta ajoneuvosta

- korjauksen, huollon tai muun työsuorituksen yhteydessä vaurioituneet ajoneuvot, jos vahinko on aiheutunut kyseisestä työsuorituksesta

- tilaus-, myynti-tai leasingsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen asiakkaalle luovutetut ajoneuvot. Rajoitus ei koske osamaksu- ja leasingvakuutusta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole vakuutuksenottajan muussa kuin myyntitarkoituksessa käyttämät ajoneuvot, kuten hinaus- ja huoltoajoneuvot. A Oy:n edustajan vakuutusyhtiölle puhelimitse 24.5.2016 antaman selvityksen mukaan mönkijä ei ollut myyntitavaraa vaan se oli ollut koko ajan yrityksen käytössä. Mönkijällä oli tehty lumitöitä ja siirretty tavaroita. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei pelkällä rekisteröinnillä myyntivarastovakuutukseen ole vakuutusehtojen tulkinnan kannalta ratkaisevaa merkitystä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ajoneuvoa ei tosiasiallisesti ollut käytetty myynti- vaan huolto- ja kuljetustarkoituksessa. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei ajoneuvo ollut vakuutuksen kohteena.

Asiassa on riitaa siitä, oliko A Oy:n edustajalle kerrottu puhelimitse, että vakuutuksesta suoritettaisiin korvaus mönkijän varkaudesta. Se seikka, että korvauksenhakijaa oli ohjeistettu tekemään kirjallinen vahinkoilmoitus ja toimittamaan rikosilmoitus, viittaa siihen, ettei vakuutusyhtiön edustaja ollut tehnyt asiassa sitovaa korvauspäätöstä puhelimitse. Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, ettei vakuutusyhtiö vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin perusteella ole sidottu vakuutustapahtuman jälkeen tulevasta korvauksesta annettuihin ennakkotietoihin. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole siten korvausvelvollisuutta vahingon jälkeen annettujen tietojen perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta varastetuksi ilmoitetusta mönkijästä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia