Haku

FINE-001598

Tulosta

Asianumero: FINE-001598 (2017)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.06.2017

Lakipykälät: 5, 9

Keskeytysvakuutus. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus. Tuoteselosteessa annetut tiedot. Olivatko kampaamoyrityksen sopimusyrittäjälle maksetut palkkiot tuoteselosteen mukaisia henkilöstökuluja?

Tapahtumatiedot

Kampaamoyritys A Oy:n tiloissa tapahtui tulipalo, jonka perusteella vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen keskeytysvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ollut suorittanut korvausta A Oy:n tiloissa työskentelevälle omalla toiminimellä toimivalle sopimusyrittäjä B:lle maksetuista palkkioista. Vakuutusyhtiön mukaan korvattavaa keskeytyskatetta maksettaessa sopimusyrittäjien palkkiot vähennetään liikevaihdosta osana muita muuttuvia kuluja. Vakuutusehtojen mukaan keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan liikevaihtoa vähennettynä yrityksessä liikevaihdon määrän mukaan muuttuvilla kuluilla.

Asiakkaan valitus

A Oy:n keskeytysvakuutuksen tuoteselosteessa todetaan, että vakuutus kattaa kaikki henkilöstökulut. A Oy on vaatinut, että B:lle maksetut palkkiot katsottaisiin henkilöstökuluksi, jota ei vähennetä keskeytysvakuutuskatteesta. A Oy:n mukaan henkilöstökulu voi tarkoittaa muutakin kuin palkkaa.

A Oy:n keskeytysvakuutuskatteen vakuutusmäärä oli vakuutuskirjan mukaan 128 220 euroa. Vakuutusyhtiö on loppuvuonna 2014 uuden vakuutuskirjan lähettämisen yhteydessä pyytänyt keskeytysvakuutuksen vakuutuksenottajia ilmoittamaan liiketoiminnan katteensa keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärää varten. A Oy oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle tuolloin katteeksi 30 000 euroa. A Oy:n edustaja oli kuitenkin soittanut vakuutusyhtiöön 27.11.2014 ja ilmoittanut, että katteen määrä ja siten keskeytysvakuutuksen vakuutusmäärä pidetäänkin ennallaan eli 128 220 eurossa.

A Oy katsoo, että keskeytyskorvauksen vakuutusmäärä osoittaa, että A Oy on vakuutusta ottaessaan ymmärtänyt sopimusyrittäjien työkorvausten kuuluvan vakuutuksen piiriin. Muussa tapauksessa valittu summa olisi laskettu pienemmäksi. A Oy:n mukaan vakuutusyhtiön olisi tullut selvittää, oliko vakuutuksenottaja ymmärtänyt vakuutuksen tarkoituksen oikein siinä vaiheessa, kun A Oy oli alentamassa keskeytysvakuutuskatetta alkuperäisestä 128 220 eurosta 30 000 euroon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että tuoteselosteessa kerrotaan selkeästi, että vakuutus kattaa nimenomaan henkilöstökulut eli yrityksen oman henkilökunnan palkat sivukuluineen. Vakuutusyhtiön mukaan A Oy ei ole voinut perustellusti jäädä siihen käsitykseen, että alihankkijoiden tai sopimusyrittäjien aiheuttamat kustannukset olisi katettu keskeytysvakuutuksella.

Keskeytysvakuutus koski vain vakuutetun yrityksen omaa toimintaa. Mahdolliset yhteystyökumppanit vastasivat itse omista riskeistään myös keskeytysvahinkojen osalta. Sopimusyrittäjät olivat itsenäisiä yrittäjiä, joiden palkkiot olivat osa liikevaihdon määrän mukaan vaihtelevia kuluja. Keskeytysvakuutuksen ehdoissa todettiin nimenomaisesti, että keskeytysvakuutuskatteesta vähennetään liikevaihdon muuttuvat kulut, kuten alihankintatyöt.

Keskeytysvakuutuksen ostossa vakuutuksenottaja otti aina kantaa vakuutusmäärien suuruuteen ja vastasi vakuutusturvan riittävyydestä ja oikeellisuudesta antamiensa tietojen pohjalta. Jos A Oy oli vakuutusta ostaessaan mieltänyt sopimusyrittäjien aiheuttamat kustannukset palkoiksi, tämä käsitys oli voinut vaikuttaa vakuutusmäärän suuruuteen. Tämä olisi kuitenkin vakuutuksenottajan oma virhe, josta vakuutusyhtiö ei vastannut. Yritystoiminnan harjoittajan oli tiedettävä, mitä tarkoitettiin palkalla. Alihankkijoiden kustannukset eivät olleet yritykselle palkkakustannuksia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko B:n saama palkkio vakuutettuna tuoteselosteen mukaisena henkilöstökuluna vai oliko vakuutusyhtiöllä oikeus vähentää sopimusyrittäjälle maksetut palkkiot vakuutusehtojen mukaisina liikevaihdon määrän mukaan muuttuvina kuluina, joita olivat esimerkiksi alihankintatyöt.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan, jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutusehtojen kohdan 101 mukaan keskeytysvakuutuskatteella tarkoitetaan liikevaihtoa vähennettynä yrityksessä liikevaihdon määrän mukaan muuttuvilla kuluilla, joita ovat esimerkiksi:

- vaihto-omaisuuden hankintakulut sekä raaka-, lisä- ja tarveainekulut

- tuotteiden erilliskulut, kuten osat ja alihankintatyöt

- tuotantomäärien mukaan määräytyvät lisenssi- ja patenttimaksut, takuukorvaukset ja vikatyöt

- rahdit, vakuutusmaksut, tullimaksut, pakkauskulut.

Vakuutusehtojen kohdan 106 (Keskeytysvakuutuskate) mukaan vahingon määrä lasketaan siitä vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen määrästä, joka olisi toteutunut, ellei vahinkoa olisi sattunut. Vahingon määrä on näin määritellyn vastuuajan keskeytysvakuutuskatteen ja toteutuneen keskeytysvakuutuskatteen välinen erotus.

Asian arviointi

Kysymyksessä olevan vakuutuksen kohteesta on tuoteselosteessa todettu seuraavaa: ” Vakuutuksen kohteena on keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta luonteeltaan muuttuvat materiaali- ja palvelukulut. Keskeytysvakuutuskate sisältää yrityksen kaikki henkilöstökulut. Tuotannollista toimintaa harjoittava yritys haluaa ehkä vakuuttaa vain osan muuttuvista henkilöstökuluistaan. Tällaisissa tapauksissa vakuutusmäärä saadaan vähentämällä keskeytysvakuutuskatteesta se osa tuotannon palkoista, jota ei haluta vakuuttaa.”

Vakuutuslautakunta toteaa, että tuoteselosteessa annettujen tietojen mukaan keskeytysvakuutuskate sisältää yrityksen kaikki henkilöstökulut. Asiakkaan mukaan sopimusyrittäjälle maksettu kulu on tuoteselosteessa mainittu henkilöstökulu. Asiassa on riitaa siitä, oliko sopimusyrittäjälle maksettuja kuluja pidettävä liikevaihdon määrän mukaan muuttuvina kuluina kuten alihankintatöinä vai oliko kyseessä keskeytysvakuutuskatteeseen sisältyvä henkilöstökulu. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusehdoissa ole määritelty, mitä henkilöstökululla tarkoitetaan.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan henkilöstökuluilla tarkoitetaan palkkoja, palkkioita, eläkekuluja ja muita henkilösivukuluja. Henkilöstökulut sisältävät ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut ovat liiketoiminnan muita kuluja.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei B:lle kuuluvaa kampaamopalveluiden myynnin osuutta voida pitää ennakonpidätyksen alaisena palkkana, palkkiona tai niihin verrattavana kuluna. B:lle kuuluvassa myynnin osuudessa ei näin ollen ole kyse tuoteselosteessa mainitusta henkilöstökulusta vaan rajoitusehdon tarkoittamista liikevaihdon määrän mukaan muuttuvista kuluista.

A Oy:n mukaan vakuutusyhtiön olisi tullut selvittää, oliko vakuutuksenottaja ymmärtänyt vakuutuksen tarkoituksen oikein siinä vaiheessa, kun A Oy oli vakuutuskauden vaihtuessa alentamassa keskeytysvakuutuskatetta alkuperäisestä 128 220 eurosta 30 000 euroon. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta vakuutuksen voimassaoloaikana selvittää, onko A Oy:n edustaja tutustunut tuoteselosteeseen tai oliko hän ymmärtänyt tuoteselosteessa käytetyt määritelmät. A Oy vastaa vakuutuksen voimassaoloaikana lähtökohtaisesti itse yritystoimintansa vakuuttamisesta ja siitä, että vakuutusmäärä on oikein mitoitettu yrityksen tarpeeseen. Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy:n edustajan olisi toiminnan harjoittajana tullut olla tietoinen siitä, mitä henkilöstökuluilla tarkoitetaan.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole lisäkorvausvelvollisuutta tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia