Haku

FINE-001568

Tulosta

Asianumero: FINE-001568 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2017

Kotivakuutus. Golftarvikkeiden varkausvahinko. Suojeluohjeet.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan ilmoituksen mukaan hänen autotalliinsa oli murtauduttu 20.12.–21.12.2016 välisenä yönä. Autotallista anastettiin golfbag mailoineen ja tavaroineen.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään 23.1.2017, että kotivakuutuksen rikosturvasta korvataan murtovahinko, jossa rikoksentekijä on päässyt murtautumalla käsiksi riittävällä lujuudella suojattuun omaisuuteen. Lisäksi kotivakuutuksen suojeluohjeiden mukaan säilytettäessä omaisuutta yhteistiloissa tulisi omaisuus lukita erikseen.

Asiakkaan uudelleenkäsittelypyyntöihin vastauksena lähettämissään sähköpostiviesteissä 15.2. ja 28.2.2017 vakuutusyhtiö viittasi asiakkaan 27.12.2016 esittämään kertomukseen, jonka mukaan autotalliin voivat päästä myös muut paikan vuokranneet henkilöt. Lisäksi yhtiö viittaa rikosilmoituksen mainintaan siitä, että asiakkaan autotalliin on murtauduttu murtojälkiä jättämättä. Vakuutusyhtiö pitää ensimmäistä kertomusta vahinkotapahtumasta uskottavimpana, minkä vuoksi korvauspäätöstä ei voida muuttaa.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta


Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Asiakkaan mukaan rikosilmoitusta tehtäessä häneltä kysyttiin, oliko murtojälkiä tullut. Asiakas oli kertonut tällöin ilmoituksen vastaanottajalle, että hän käy tarkastamassa asian, ja havaitsi, että oven karmissa oli murto- ja vääntämisjälkiä. Vakuutusyhtiö kuitenkin vain toistaa pitävänsä ensimmäistä asiakkaan kertomusta vahinkotapahtumasta uskottavimpana. Asiakas kiistää, että hän olisi missään vaiheessa sanonut poliisille, että murtojälkiä ei ole. Hän lähetti poliisille valokuvan ja tiedot murtojäljistä.

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Vakuutusyhtiön mukaan tapahtumat ovat edenneet siten, että asiakas on jättänyt taloyhtiön autotalliin golftarvikkeet yön ajaksi tarkoituksenaan lähteä seuraavana päivänä golfaamaan. Taloyhtiön osakkailla on vapaa pääsy autotalliin ja varusteita ei ollut lukittu autotallissa mihinkään erilliseen lukittavaan tilaan.

Vakuutusyhtiö viittaa rikosturvan vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on murto. Murrolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun irtaimiston säilytystilaan. Vakuutusyhtiön mukaan saatu selvitys ei osoita, että vakuutusehdoissa tarkoitetut edellytykset täyttävää murtovahinkoa olisi tapahtunut, koska asiakkaan toimittamien selvitysten mukaan taloyhtiön asukkailla on pääsy autotalliin ja asiakkaan toimittaman valokuvan perusteella ei voida todeta, että tilaan on murtauduttu. Todennäköisempää on, että tilaan on päästy avaimella tai että tila ei ole ollut lukittuna.

Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi vakuutusehtojen suojeluohjeisiin, joiden mukaisesti säilytettäessä omaisuutta niin kutsutuissa yhteistiloissa, joihin on pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla, omaisuuden on oltava erikseen lukittuna. Se katsoo, että asiakas on ottanut tietoisen riskin jättäessään arvokasta omaisuutta valvomatta yön ajaksi tilaan, johon on pääsy muillakin taloyhtiön asukkailla, jolloin asiakas ei ole voinut luotettavasti varmistua siitä, että tila pysyy lukittuna.

Sopimusehdot


Kotivakuutusehtojen kohdan 4.5 (Rikosturva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on

  • varkaus tai sen yritys, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä
  • ilkivalta, jolla tarkoitetaan ulkopuolisen tahallisesti aiheuttamaa vahinkoa
  • murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun irtaimiston säilytystilaan
  • irtaimiston säilytystilaan tunkeutuminen avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä
  • ryöstö, jolla tarkoitetaan anastusta tai sen yritystä, jossa henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.
     

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Suojeluohjeet) mukaan vakuutetun ja vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa annettuja suojeluohjeita. Suojeluohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sen, ettei korvausta makseta tai se maksetaan alennettuna yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Vakuutusehtojen kohdan 7.2 (Suojelutoimet murtoja ja varkauksia vastaan) mukaan vakuutuksen kohteen säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden sisäänpääsyteiden on oltava lukitut. Säilytettäessä omaisuutta niin kutsutuissa yhteistiloissa, joihin on pääsy esimerkiksi taloyhtiön asukkailla, omaisuuden on oltava erikseen lukittuna.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 6.1 (Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) mukaan vakuutetun on noudatettava vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Vakuutetulle annettavaa korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon suojeluohjeiden laiminlyönnin merkitys vahingon syntymisessä. Lisäksi otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tahallisuus tai huolimattomuuden laatu ja muut olosuhteet.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakkaan ilmoittama golftarvikkeiden varkausvahinko korvattava vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan. Mikäli kyse on korvattavasta varkausvahingosta, asiassa on vielä arvioitava, onko asiakas laiminlyönyt noudattaa vakuutusehtojen mukaisia suojeluohjeita vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta.

Asiakas on kertonut, että golftarvikkeet anastettiin hänen autotallistaan. Asiakkaan FINElle toimittamasta sähköpostiviestistä ilmenee asiakkaan kuvauksen kyseisestä autotallista olevan se, että jokaisella asukkaalla on ”oma pilttuu, mihin on oma avain, omaan oveen.” Asiakas on myös toimittanut vakuutusyhtiölle valokuvan, joka hänen kertomansa mukaan on otettu autotallin oven murtojäljistä. Vakuutusyhtiö katsoo asiakkaan ensimmäisen kertomuksen, puhelimitse autotallista asiakkaalta saadun kuvauksen ja rikosilmoituksen tietojen perusteella, että aikaisemmin annettua korvauspäätöstä ei ole syytä muuttaa.

FINE toteaa, että kyseessä olevan kotivakuutuksen rikosturvaa koskeva vakuutusehto (ehtokohta 4.5) on muotoiltu siten, että sen johtolauseen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko, jonka syynä on jokin ehtokohdassa ympyrän muotoisilla luettelomerkeillä listatuista korvausoikeuden muodostavista ilmiöistä ja tapahtumista. Korvattavuuden muodostavia seikkoja ovat muun muassa ”varkaus tai sen yritys, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä” ja ”murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai muuhun irtaimiston säilytystilaan”. Ehtokohdan sanamuodon perusteella siinä listatut korvattavat vahinkotapahtumat ovat keskenään vaihtoehtoisia ja mikä hyvänsä niistä muodostaa korvattavan varkausvahingon. Vahingon korvattavuutta ei ole sidottu velvoittavasti mihinkään tiettyyn tapahtumapaikkaan tai –olosuhteeseen siten, että esimerkiksi tilanteessa, jossa koti-irtaimistoa anastetaan rakennuksesta, vahingon korvattavuus edellyttäisi jossakin nimenomaisessa alakohdassa mainittujen edellytysten täyttymistä. Ehtokohdan sanamuodon perusteella riittävää on, että kyse on ollut varkaudesta, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet voidaan tarkoin yksilöidä. FINE katsoo, että golftarvikkeiden anastamista autotallista on pidettävä yleiskielen mukaisessa merkityksessä varkautena.

FINE katsoo, että vakuutusehtojen sanamuodon perusteella edellä mainittua ehtokohtaa ei voida tässä tapauksessa tulkita siten, että sen perusteella asiakkaan golftarvikkeiden varkausvahingon korvattavuuden edellytyksenä voitaisiin varkausvahingon yksilöitävyydelle listan ensimmäisessä kohdassa asetettujen edellytysten lisäksi katsoa olevan, että kyse on ollut murtautumisen kautta tehdystä anastuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt, että asiakkaan ilmoittamat golftarvikkeet on varastettu hänen autotallistaan rikosilmoituksessa selostettuna ajankohtana (20. – 21.12.2016 välisenä yönä). FINE katsoo, että tässä tapauksessa kyse on välittömästä esinevahingosta, joka on aiheutunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta varkaudesta, jonka tapahtuma-aika, -paikka ja olosuhteet on yksilöity vakuutusehtojen määräykset huomioon ottaen riittävällä tarkkuudella. Näin ollen kyse on tyypiltään korvattavasta varkausvahingosta, minkä johdosta asiassa on seuraavaksi arvioitava, voidaanko asiakkaan katsoa laiminlyöneen suojeluohjeiden noudattamisen asiassa.

Asiakas on edellä kuvatulla tavalla selostanut, että hänen autotallinsa on ollut lukittu tila, jonne on murtauduttu. Vakuutusyhtiö on katsonut golftarvikkeiden olleen autotallin vuokranneiden henkilöiden yhteisessä käytössä olevassa tilassa ja viitannut tältä osin asiakkaan kanssa käytyyn puhelinkeskusteluun. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole toimittanut puhelusta FINElle selvitystä, esimerkiksi puhelinmuistiota, puhelunauhoitetta tai puhelua kirjalliseksi litteroituna, josta puhelinkeskustelun sisältö kävisi ilmi. Vakuutusyhtiö ei ole toimittanut FINElle myöskään asiakkaan vahinkoilmoitusta tai muutakaan konkreettista selvitystä siitä, mitä asiakas on yhtiön vetoamassa ensimmäisessä kertomuksessaan vakuutusyhtiölle ilmoittanut. Asiakas on puolestaan selostanut oman käsityksensä siitä, miksi FINElle toimitetun poliisin tutkintailmoituksen kirjaus, jonka mukaan autotallissa ei olisi ollut murtojälkiä, on virheellinen.

Vakuutusyhtiöllä on suojeluohjeiden laiminlyöntiin vedotessaan yleisten periaatteiden mukaan näyttötaakka siitä, että suojeluohjeita on rikottu. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella jää epäselväksi, minkälaisessa tilassa asiakkaan anastetut golftarvikkeet ovat tarkalleen ottaen olleet. Koska vakuutusyhtiö ei ole näyttänyt asiakkaan golftarvikkeiden olleen varkausvahingon sattuessa säilytettävänä vakuutusehtojen kohdassa 7.2 tarkoitetussa yhteistilassa, yhtiöllä ei ole oikeutta vedota asiassa suojeluohjeiden laiminlyöntiin.

Lopputulos


FINE suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaan golftarvikkeista vakuutusehtojen mukaisen korvauksen.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala

Esittelijä Turunen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia