Haku

FINE-001470

Tulosta

Asianumero: FINE-001470 (2017)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2017

Oliko kyseessä työmatka kun vakuutettu oli toiminut jalkapallotuomarina. Silmälasien katoaminen. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli ollut matkalla Tanskassa 22.7 – 1.8.2016 välisenä aikana. Matkan aikana hän toimi jalkapallotuomarina. 26.7.2016 A tuomaroi ottelua ja ottelun aikana hänellä oli reppu sillä puolella kenttää, jossa joukkueet olivat. Repun päällä oli silmälasit niille tarkoitetussa kotelossa. Pelien päättyä A havaitsi, että silmälasit koteloineen oli viety. Kun laseja ei löytynyt etsinnöistä huolimatta, A teki rikosilmoituksen poliisille heti seuraavana päivänä. Korvausta kadonneista silmälaseista haettiin A:n matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan A:n vakuutus on voimassa ainoastaan lomamatkoilla ulkomailla ja koska nyt oli kyseessä työmatka, eli jalkapallotuomarointi, ei korvausta voida suorittaa matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään, että matka katsotaan työmatkaksi silloinkin kun kyseessä on vapaaehtoistyö, jos siitä saadaan vastiketta. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A:lle sai työstään ilmaisen majoituksen, ruoan ja 50 DKK verottomana.

Toissijaisesti yhtiö katsoi, ettei kysymyksessä ole myöskään vakuutusehtojen edellyttämä ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan kyseessä on omaisuuden katoamisesta ai­heutunut vahinko. Tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai olosuhdetta ei ole voitu yksilöidä.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan A painottaa olleensa vapaaehtoistyössä. Niin ikään A toteaa, että lasit on varastettu 15.50 – 17.50 välisenä aikana. Reppu on ollut sen kentän laidalla, jossa A on toiminut tuomarina. Reppu oli joukkueiden välissä, koska käytössä ei ollut pukuhuonetiloja. A havaitsi, että lasit oli viety heti pelien jälkeen. Laseja ei etsinnöistä huolimatta löytynyt. Kyseessä oli A:n mukaan varkaus ja hän teki asiasta rikosilmoituksen.

Edellä mainituin perustein A toistaa vaatimuksensa silmälasien korvaamisesta matkatavaravakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja sovellettavat vakuutusehdot sekä aikaisemmissa päätöksissään lausutun.

Yhtiö toteaa edelleen, että matkatavaravakuutus ei ole voimassa työmatkoilla. Matkatavaravakuutuksen perusteella ei myöskään korvata omaisuuden katoamisesta aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on ensinnäkin kyse siitä onko jalkapallotuomarina tehty vapaaehtoistyö ehdoissa tarkoitettu työmatka. Toiseksi riitaa on siitä onko kysymyksessä vakuutusehdoissa tarkoitettu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma vai katoaminen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Matkatavaravakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 100.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Matkatavaravakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 100.5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan, ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan matkatavaravakuutus on voimassa lomamatkoilla. Nyt käsillä olevassa tapauksessa A on ollut vapaaehtoistyössä jalkapallotuomarina. A on saanut työstään vastikkeeksi ruoan, majoituksen ja 50 Tanskan kruuna eli noin 7 euroa. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyseessä olisi työmatka silloin, jos se liittyisi vakuutetun ansiotyöhön tai esimerkiksi yritystoimintaan. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:n saamaa vastiketta voida pitää sellaisena, että matkaa olisi pidettävä työmatkana. Tätä tulkintaa tukee myös se, että kyse on ollut nimenomaan vapaaehtoistoiminnasta. Näin ollen lautakunta katsoo, että A:n vakuutus on ollut voimassa matkan aikana.

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla.

Vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma kuten esimerkiksi nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa varkausvahinko pitää voida tapahtuma-ajan, -paikan ja -olosuhteiden suhteen tarkoin määritellä varkaudeksi tai muussa tapauksessa vahingon katsotaan aiheutuneen omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Vakuutusehdoissa ei tarkemmin määritellä sitä, mitä tarkoitetaan vahingon osoittamisella varkaudeksi tapahtuma-ajan, -olojen ja -paikan suhteen. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan kyseistä ehtokohtaa tulee tulkita siten, että mikäli korvauksen hakija saattaa riittävän todennäköiseksi, että vahinko ajankohta, tapahtumapaikka ja olosuhteet huomioon ottaen on aiheutunut varkaudesta, vahinko tulee korvata vakuutuksesta. Korvauksen hakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi vahingon syystä.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:n silmälasit koteloineen on huomattu puuttuvaksi kentän laidalla olleen repun päältä kello 17.50. A on arvioinut lasit varastetuiksi aikavälillä 15.50 - 17.50. Mitään muuta ei todettu puuttuvan kuin silmälasit. A:n reppu ja sen sisällä ollut puhelin olivat tallella. A:n tekemän vahinkoilmoituksen mukaan lasit ovat joko kadonneet tai varastettu. Laseja ei löytynyt vaikka niitä etsittiin pelin päättymisen jälkeen kentän lähiympäristöstä. Mahdollisesta lasien anastajasta ei ole esitetty epäilyjä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vaikka vakuutuksesta korvattavalta varkausvahingolta ei edellytetä sen ajankohdan tarkkaa määrittelyä eikä myöskään tietoa varkaan henkilöllisyydestä, niin näitä tietoja koskevilla epäselvyyksillä on lautakunnan mielestä merkitystä asian kokonaisharkinnassa. Varkaustapahtuman olosuhteisiin liittyvien epäselvyyksien merkitykset kokonaisharkinnassa lisäksi korostuvat, mikäli varkaustapahtumasta ei ole konkreettista näyttöä vaan varkaustapahtuma on ainoastaan omistajan henkilökohtainen näkemys ja jälkikäteinen päättely todennäköisimmästä tapahtumienkulusta. Mitään yksittäistä tilannetta, jossa silmälasit olisivat varastettu, ei ollut esitetty. Lautakunta katsoo tässä tapauksessa silmälasien menettämisen syyn jääneen epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan ne ovat vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesti kadonneet.

Lopputulos

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Karimäki

Sihteeri Hanén

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia