Haku

FINE-001422

Tulosta

Asianumero: FINE-001422 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.05.2017

Ajoportin toimintahäiriö. Kiinteistönomistajan vastuu. Korostettu huolellisuusvelvoite.

Tapahtumatiedot

V.L. oli 12.5.2016 ajanut Asunto Oy P:n autohallin ramppia ylöspäin. Katutason automaattisesti toimiva rautaportti oli alkanut sulkeutua, kun V.L:n auto oli portin kohdalla. Portti osui auton oikeaan etukulmaan vaurioittaen sitä. Korvausta haetaan asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön ei korvannut V.L:n autolle aiheutuneita vaurioita asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksenottajalla ei ollut tuottamusta sattuneeseen vahinkoon, eikä siksi myöskään vahingonkorvausvelvollisuutta.

Asiakkaan valitus

Vahinko ei ollut aiheutunut ajovirheestä vaan portin virheellisestä toiminnasta. Portin ei kuulu sulkeutua, kun ramppia ajetaan ylös huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen, kuten nyt oli tapahtunut. Koska portti oli sulkeutunut V.L:n auton kohdalla, portissa oli vikaa. Portissa oli ollut vikaa myös 31.3.2016, jolloin portti ei toiminut lainkaan. Se, että porttia on säädetty ja tarkastettu 8.4.2016 ei osoita, että portin toiminnassa ei olisi voinut olla yksittäistä häiriötä 12.5.2016.

Vakuutusyhtiön vastine

Portin toiminta oli 8.4.2016 testattu ja todettu moitteettomaksi. Lukuun ottamatta nyt kyseessä olevaa 12.5.2016 sattunutta vahinkoa ei portin toiminnasta ole tehty muita vikailmoituksia. Portin toiminta on tarkastettu myös vahingon sattumisen jälkeen 16.5.2016 ja portin on todettu toimivan oikealla tavalla. Portin toiminnassa ei ole todettu olleen mitään vikaa tai häiriötä ennen eikä jälkeen vahingon.

Vakuutuksenottajalla ei ole osoitettu olleen tuottamusta sattuneeseen vahinkoon. Portissa on liiketunnistimet, jotka on säädetty ja tarkistettu noin kuukausi ennen vahinkoa. Kiinteistön omistaja on huolehtinut automaattisesti avautuvan ja sulkeutuvan portin kunnosta ja toiminnasta asianmukaisesti, eikä portin hoidossa tai kunnossapidossa ole tapahtunut virhettä tai laiminlyöntiä. Vahinko on johtunut kiinteistön omistajasta riippumattomasta syystä. Kyseessä on ollut tapaturmainen vahinko, josta kiinteistönomistaja ei ole lain mukaan vahingonkorvausvastuussa.

Vakuutetun lausuma

Vakuutetulle on varattu tilaisuus antaa asiassa kirjallinen lausuma. Vakuutettu ei ole lausunut asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönomistaja vastuussa kiinteistössä sijainneen ajoportin toimintahäiriöstä aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 322.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.

Asian arviointi

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistöön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön rakenteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Asiassa vahinko on aiheutunut ajoportin toimintahäiriöstä. Häiriön syy on jäänyt asiassa epäselväksi. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tällaisessa tapauksessa kiinteistönomistajan tulee vastuusta vapautuakseen näyttää, että vahinko on johtunut sellaisesta syystä, joka ei olisi kuulunut sen vastuulle (KKO 2001:1 ja KKO 2004:50).

Lautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen mukaan ajoportin liiketunnistimet olivat toimineet ja porttia oli huollettu asianmukaisesti. Tästä huolimatta ajoporttiin oli tullut toimintahäiriö, joka oli aiheuttanut vahingonkärsijän autolle vahinkoa. Tähän ei ole näytetty olleen mitään ajoportista ja sen turvallisuudesta vastanneesta asunto-osakeyhtiöstä riippumatonta ulkopuolista syytä. Asunto-osakeyhtiö ei siten ole näyttänyt, että ajoportin toimintahäiriö olisi aiheutunut sellaisesta seikasta, josta se ei ollut velvollinen huolehtimaan. Kun toimintahäiriön syy on jäänyt epäselväksi, asunto-osakeyhtiö on vastuussa V.L:lle aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa V.L:lle aiheutuneen vahingon Asunto Oy P:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia