Haku

FINE-001418

Tulosta

Asianumero: FINE-001418 (2017)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2017

Rahdinkuljettajan vastuu. Tavaran purkamisessa aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

H Ky kuljetti alirahdinkuljettajana 8.8.2016 kahta eri kemikaalia C Oy:stä M Oy:öön. Kuljettajan vahinkoilmoituksessa antaman selvityksen mukaan hän oli merkinnyt rahtikirjaan, kumpi tuote on vetoautossa ja kumpi perävaunussa. M Oy:n edustaja ilmoitti, että perävaunun purkaminen aloitetaan ensin. Purku aloitettiin vastaanottajan ohjeiden mukaisesti ja kuljettaja kiinnitti purkuputken säiliöön. Purun ollessa käynnissä vastaanottaja näki kuljettajan merkinnät rahtikirjassa ja huomasi, että purku on tapahtumassa väärään säiliöön. M Oy:n edustaja ei ollut ottanut näytettä tavarasta ennen sen purkamista. Kuljettajan mukaan hän toimi M Oy:n edustajan ohjeiden mukaisesti. Korvausta vahingosta haetaan H Ky:n kuljetusvastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön mukaan purkaminen tapahtui vastaanottajan toimesta ja vahinko aiheutui vastaanottajan virheen ja vastaanottajan antamien purkuohjeiden vuoksi. Rahdinkuljettaja ei ole tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa vahingosta. Vakuutusyhtiö ei tämän vuoksi ole korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Kuljettaja on tehtaalla ollessaan itse vastuussa tekemisistään ja hänen tulee tietää, mihin aineet puretaan. Käytännössä kuljettaja johtaa purkua ja on siitä vastuussa. Kuorman purkaminen tapahtui yksinomaan kuljettajan toimesta, joten vastaanottajalla ei ollut osuutta asiassa. Käytäntö on normaali ja purkutilanteet noudattavat tehtaalla aina samaa kaavaa, jossa vastuu on yksinomaan kuljettajalla. Kyseisessä tapauksessa kuljettajan virheellinen toiminta purkutilanteessa on ollut syynä vahinkoon. Kuljettaja on sittemmin myöntänyt osasyyllisyytensä kuorman virheelliseen purkamiseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Purku tehtiin vastaanottajan ohjeiden mukaisesti. Vastaanottajan virheellinen ohjeistus on ollut syynä tavaran vahingoittumiseen. Purkuputken kiinnittäminen ei ole syy vahinkoon vaan se, että purku tehtiin väärään säiliöön. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta, joka on johtunut vastaanottajan antaman ohjeen noudattamisesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko H Ky kokonaan tai osittain vastuussa tavaran purkamisessa aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainittujen kotimaisten tai kansainvälisten moottoriajoneuvolla tapahtuvien kuljetusten yhteydessä kuljetettavalle tavaralle tapahtuneesta katoamisesta, vähentymisestä ja vahingoittumisesta tai tavaran luovutuksen viivästymisestä aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan korvausvastuussa.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä.

Lain 28 §:n mukaan rahdinkuljettajalla ei ole 27 §:ssä tarkoitettua vastuuta, jos hän näyttää, että katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai tavaran luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, tämän muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta antamista ohjeista, tavaran puutteellisesta laadusta tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Lain 30 §:n mukaan jos tavaran katoamiseen, vähentymiseen, vahingoittumiseen tai sen luovutuksen viivästymiseen ovat vaikuttaneet useat syyt, joista osa ei 28 tai 29 §:n mukaan kuulu rahdinkuljettajan vastattaviin, vastaa hän siltä osin kuin hänen vastuullaan olevat syyt ovat vaikuttaneet tavaran katoamiseen, vähentymiseen, vahingoittumiseen tai luovutuksen viivästymiseen.

Asian arviointi

Tavarankuljettajan vahinkotapahtumasta antaman selvityksen mukaan tavaran purku tehtiin vastaanottajan ohjeiden mukaisesti. Kuljettaja oli kiinnittänyt purkuputken säiliöön. Purun ollessa käynnissä vastaanottaja näki kuljettajan merkinnät rahtikirjassa ja huomasi, että purku on tapahtumassa väärään säiliöön. Kuljettajan mukaan hän toimi M Oy:n edustajan ohjeiden mukaisesti. Myöhemmän ilmoituksensa mukaan hän on katsonut olevansa vastuussa vahingosta, koska kiinnitti purkuputken auton säiliöön. H Ky:n edustajan mukaan kuljettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että tavara puretaan oikeaan säiliöön. Lautakunta pitää uskottavampana kuljettajan selvitystä siitä, että tavara puretaan vastaanottajan ohjeiden mukaan.

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on vapaa tieliikennesopimuslain mukaisesta vastuusta muun ohella silloin, jos hän näyttää vahingon tosiasiallisesti johtuneen vastaanottajan ohjeen noudattamisesta. Kysymys ei ole valittajan väittämin tavoin ankarasta vastuusta. Tässä asiassa kuljettaja on saanut tavaran vastaanottajalta täsmällisen ohjeen tavaran purkamisesta. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että kuljettajan olisi tullut havaita purkamisen tapahtuvan väärään säiliöön eikä hänen siten ole tullut käsittää ohjeen noudattamisen aiheuttavan vahinkoa. Vahinko on siten aiheutunut vastaanottajan antamien ohjeiden noudattamisesta, eikä rahdinkuljettaja ole osaksikaan vastuussa vahingosta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Hirviniemi

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta